/r1/ Förordning (1988:569) om skyldighet för myndigheter att lämna underrättelser om vissa föreskrifter m. m.;

SFS nr
1988:569
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1990:986
Upphävd
1990-12-01

/r3/ Underrättelser till nordiska länder

1 § En myndighet som inleder arbete med att ändra eller utarbeta nya
föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller
beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara,
som är eller kan bli föremål för internationell handel, skall underrätta
motsvarande myndigheter eller andra ansvariga organ i de övriga nordiska
länderna, om det inte är uppenbart onödigt.

/r3/ Underrättelser till kommerskollegium m. m.

2 § Till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt överenskommelsen
om tekniska handelshinder inom det allmänna tull- och handelsavtalet
(GATT) (SÖ 1980:56) och artikel 12 bis i EFTA-konventionen och bilaga H
till samma konvention (SFS 1988:568), skall en myndighet som avser att
meddela föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning
eller beskaffenhet i övrigt, märkning, provning, krav beträffande
godkännande, marknadsföring eller användning av en vara underrätta
kommerskollegium i god tid innan myndigheten avser att fatta beslut.
Myndigheten får inte fatta beslut i ärendet förrän den i artikel 5 i
bilaga H till EFTA-konventionen angivna tidsfristen gått till ända utan
att något land som är medlem i EFTA avgivit utlåtande som sägs i 5 §.

Om tvingande skäl som rör skyddet av allmänhetens hälsa eller säkerhet
eller skyddet av djurs eller växters liv och hälsa medför att
föreskrifterna eller de allmänna råden måste beslutas så skyndsamt att
underrättelse enligt första stycket inte kan fullgöras, skall
underrättelse lämnas snarast möjligt och senast när beslut fattas.
Samtidigt skall det anges på vilka grunder det varit berättigat att
skyndsamt fatta beslut.

3 § Om det finns anledning anta att sådana föreskrifter eller allmänna
råd som avses i 2 § kan ha väsentlig inverkan på handeln mellan Sverige
och andra länder, skall myndigheten, om det inte föreligger synnerliga
skäl, samråda med kommerskollegium innan myndigheten fattar beslut.

/r3/ Notifiering och annan upplysningsverksamhet av kommerskollegium

4 § Kommerskollegium skall

1. notifiera parter i överenskommelsen om tekniska handelshinder inom
GATT genom GATT-sekretariatet och EFTA:s råd om sådana föreskrifter
eller allmänna råd som avses i 2 §,

2. ta emot kommentarer eller utlåtanden över föreskrifterna och de
allmänna råden och bereda regeringens svar på kommentarerna eller
utlåtandena,

3. hålla berörda myndigheter informerade om resultatet av notifieringen,

4. notifiera EFTA:s råd om i vilken utsträckning det varit möjligt att
ta hänsyn till mottagna kommentarer från andra medlemsländer, ändringar
i sak som gjorts i förhållande till det notifierade förslaget samt dagen
för föreskriftens eller rådets ikraftträdande,

5. ombesörja publicering av notiser och fullgöra uppgifter i fråga om
upplysningsverksamhet.

Kollegiet skall härvid tillämpa de notifikationsprocedurer som finns
intagna i överenskommelsen om tekniska handelshinder inom GATT och
artikel 12 bis i EFTA-konventionen och bilaga H till samma konvention.

/r3/ Förfarande vid kommentarer i vissa fall

5 § Om ett land som är medlem i EFTA inom tre månader från dagen för en
notifikation avger ett detaljerat utlåtande enligt vilket förslaget till
en teknisk föreskrift eller ett allmänt råd måste ändras för att
förhindra eller minska uppkomsten av ett handelshinder, får föreskriften
eller rådet inte beslutas förrän sex månader förflutit räknat från
notifikationsdagen, om inte invändningen dessförinnan har återtagits.

/r3/ Verkställighetsföreskrifter

6 § Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 2–5 §§ denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:569

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium
om vissa föreskrifter m. m. skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förslag
till föreskrifter och allmänna råd som notifierats enligt föreskrifter i
den förordningen.