Förordning (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium

SFS nr
1988:570
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:279
Upphävd
1998-07-01

Uppgifter

1 § Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för
utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet skall tillhandahålla
underlag för regeringens beslut och ställningstaganden genom
utredningar samt genom löpande samråd med Utrikesdepartementets
handelsavdelning. Kollegiet skall vidare svara för vissa
myndighetsfunktioner.

Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medverkan i EG:s
tullunion och den gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är det
svenska intresset av ett öppet och starkt multilateralt handelssystem
och av fortsatta liberaliseringar.

Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att kollegiet är
ansvarig myndighet för funktionen Utrikeshandel. Av samma förordning
framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta. Förordning
(1995:643).

2 § Kollegiet skall

1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i
frågor som rör

– Europeiska unionen (EU), särskilt EU:s handelspolitik och
ekonomiska och handelspolitiska relationer med omvärlden,
samt utvecklingen av den inre marknaden,

– Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA),

– Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

– Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT),

– Världshandelsorganisationen (WTO),

– Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD),

– FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE),

– FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD),

– handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra
länder,

2. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission
handlägga frågor om import- och exportlicenser och reglering
av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i
EG:s tullunion, om inte andra myndigheter har det till
uppgift,

3. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till
internationella organisationer på det ekonomiska området, om
inte andra myndigheter har det till uppgift,

4. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i
tull- och ursprungsfrågor, i frågor som avser dumpad,
subventionerad eller annan marknadsstörande import och frågor
om tekniska eller andra icke-tariffära handelshinder i och
utanför Sverige,

5. i enlighet med internationella överenskommelser anmäla
sådana tekniska regler som avses i förordningen (1994:2029)
om tekniska regler och i övrigt fullgöra uppgifter som
kollegiet har enligt den förordningen,

6. delge berörda myndigheter information om EG:s verksamhet
för att undanröja handelshinder av teknisk natur, och om det
är möjligt delge myndigheter, näringslivsorganisationer och
enskilda information om den löpande verksamheten på detta
område i GATT, WTO, EG, EES och EFTA,

7. fungera som ett centrum för Europainformation, till vilket
myndigheter, organisationer och enskilda kan vända sig för
information och dokumentation om reglerna inom EG och EES,

8. följa utvecklingen av utrikeshandeln,

9. bevaka att det internationella handelspolitiska
regelverket efterlevs i Sverige,

10. handlägga frågor om handelskamrar,

11. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och
följa det internationella arbetet på handelsprocedurområdet,

12. fungera som kontaktpunkt där företag och enskilda kan
anmäla handelshinder, och

13. fungera som sådan behörig myndighet som avses i
förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot
extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land.
Förordning (1997:84).

3 § har upphävts genom förordning (1992:970).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på kollegiet:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

3 § om myndighetens ledning,

6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

19 och 20 §§ om personalansvarsnämnden,

23 § om myndighetschefens ställföreträdare,

24 och 25 §§ om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

32 § om anställningar m.m.,

35 § om överklagande. Förordning (1996:192).

Myndighetens ledning

5 § Kollegiets generaldirektör är chef för myndigheten.

6 § har upphävts genom förordning (1993:525).

7 § har upphävts genom förordning (1996:192).

Handelsprocedurrådet

7 a § Till kollegiet är knutet ett handelsprocedurråd med uppgift
att fungera som forum för diskussioner och informationsutbyte om det
internationella arbetet på handelsprocedurområdet samt att bistå
kollegiet i detta arbete.

Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.
Förordning (1993:525).

Krishandelsrådet

8 § Till kollegiet är knutet ett krishandelsråd med representanter
från näringslivet med uppgift att bistå kollegiet vid handläggningen
av frågor som rör utrikeshandeln i krissituationer.

Rådet består av generaldirektören, som är ordförande, och högst sex
andra ledmöter.

I rådets möten skall även företrädare för Överstyrelsen för civil
beredskap, Generaltullstyrelsen, Statens jordbruksverk och
Exportkreditnämnden delta. Enligt ordförandens bestämmande kan
sakkunniga från andra myndigheter och organisationer biträda rådet.
Förordning (1992:970).

9 § har upphävts genom förordning ( 1991:845).

10 § har upphävts genom förordning (1995:643).

11 § har upphävts genom förordning (1995:643).

12 § har upphävts genom förordning (1994:406).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
kollegiet.

14 § har upphävts genom förordning (1996:192).

15 § har upphävts genom förordning (1993:525).

Ärendenas handläggning

16 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om ett sådant ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får
det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Handelsprocedurrådet och krishandelsrådet skall sammanträda när
ordföranden anser att det behövs.

Vid sammanträde med krishandelsrådet bör de chefer närvara, vilkas
enheter berörs av ett ärende i rådet. Efter beslut av rådets
ordförande skall även andra tjänstemän närvara. Förordning
(1995:643).

Anställningar m. m.

17 § har upphävts genom förordning (1996:192).

18 § har upphävts genom förordning (1996:192).

19 § har upphävts genom förordning (1993:525).

20 § Ordförande och ledamöter i handelsprocedurrådet utses, efter
förslag av kollegiet, av regeringen för en bestämd tid.

Andra ledamöter än ordföranden i krishandelsrådet utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:643).

21 § har upphävts genom förordning (1992:970).