Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

SFS nr
1988:582
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:922

1 § För utgivning av radio- och kassettidningar lämnas
statligt stöd enligt denna förordning i den utsträckning det
finns tillgång till medel. Förordning (1997:1208).

2 § Med radiotidning avses i förordningen detsamma som i 3
kap. 7 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.

Med kassettidning avses i förordningen en för synskadade avsedd
upptagning på kassettband eller någon annan anordning, som kan
läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med
ett tekniskt hjälpmedel.

Med dagstidning avses i förordningen detsamma som i
presstödsförordningen (1990:524). Förordning (1997:1208).

3 § Stöd för utgivning av radio- eller kassettidningar får
lämnas om tidningen innehåller endast en version av en
dagstidning eller om den innehåller en sådan version i
kombination med en sammanställning av material ur ytterligare
en eller flera dagstidningar som också sänds som
radiotidningar eller sprids som kassettidningar.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier får
tillåta att lokala dagstidningar eller lokala editioner av
dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i
första stycket även om de inte sänds som taltidningar. Detta
gäller dock bara om den geografiska spridningen av utbudet av
radio- och kassettidningar därmed kan förbättras eller antalet
abonnenter kan öka. Förordning (2012:922).

4 § Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning
skall ansöka om det. Ansökningarna prövas av taltidningsnämnden.

5 § Syftet med stödet är att så många synskadade som möjligt skall få
tillgång till dagstidningar. Vid fördelning av stödet skall en god
geografisk spridning eftersträvas. I områden där politisk konkurrens
mellan olika tidningar förekommer, skall stödet även syfta till att
uppnå politisk mångfald.

6 § har upphävts genom förordning (1992:586).

7 § Stödet får avse endast utgivning av radio- eller
kassettidningar för synskadade och för sådana andra
funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en
tidning eller som är afatiker eller dyslektiker men som kan
tillgodogöra sig samma version som de synskadade. Vad som i
fortsättningen sägs om synskadade gäller också de övriga
grupper som nu nämnts.

Stöd får lämnas för abonnemang på radio- och kassettidningar
som tecknas av synskadade och sådana organisationer,
institutioner och vårdinrättningar som betjänar synskadade.

Den som vill teckna abonnemang på radiosända talsyntestidningar
för synskadade (RATS-tidningar) skall kunna styrka sitt behov
av abonnemanget. Förordning (1997:1208).

8 § Stödet får avse endast utgivning av sådana radio- eller
kassettidningar för vilka abonnemangspriset motsvarar det
abonnemangspris som gäller för förlagan till versionen.

Om en synskadad abonnerar på både en radio- eller kassettidning och en
förlaga till versionen, får dock stöd lämnas om det sammanlagda priset
för abonnemangen är 110 procent av abonnemangspriset för förlagan.

Stöd får inte lämnas till utgivning av kassettidningar om det på
kassettbanden eller de andra anordningarna finns upptagningar som
innehåller något annat än

1. sådant material som avses i 3 §,

2. uppgifter om hur detta material har disponerats eller

3. sådana uppgifter om ställföreträdare för en utgivare som avses i 3
kap. 10 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Förordning (1991:1738).

9 § Taltidningsnämnden bestämmer storleken av stödet för
utgivning av en radio- eller kassettidning. Stödet får även
omfatta kostnader för marknadsföring och abonnentutbildning.

För radio- och kassettidningar, med undantag av radiosända
talsyntestidningar för synskadade, skall stödet bestämmas med
användning av schabloner som beaktar skillnader mellan olika
tidningar. Nämnden kan medge undantag från schablonen om en
radiotidning på grund av geografiska förhållanden i
utgivningsområdet är tvungen att använda mer än en sändare
eller om det finns synnerliga skäl.

Stödet för utgivning av radiosända talsyntestidningar för
synskadade skall ge full nettokostnadstäckning för det
utgivande tidningsföretaget.

Stöd till en radio- eller kassettidning får dock lämnas med
högst 25 000 kr per abonnemang för en dagstidning som utkommer
med tre till sju nummer per vecka och med högst 100 kr per
exemplar för en dagstidning som utkommer med ett eller två
nummer per vecka. Förordning (1999:1073).

9 a § Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning
ska på begäran av taltidningsnämnden ge in en redovisning av
intäkter och kostnader för utgivningen av radio- eller
kassettidningen. Förordning (2010:768).

10 § Taltidningsnämnden får bestämma villkor för stödet. Sådana villkor
får förenas med skyldighet för det mottagande tidningsföretaget att helt
eller delvis betala tillbaka det belopp som har utgått, om villkoren
inte uppfyllts.

11 § Den som enligt 7 § andra stycket abonnerar på en radiotidning,
kan få disponera särskild mottagarutrustning.

Taltidningsnämnden skall fördela sådana mottagarutrustningar.
Utrustningen skall disponeras kostnadsfritt. Förordning (1991:550).

12 § Taltidningsnämnden skall svara för upphandling och vidareutveckling
av särskild mottagarutrustning för radiotidningar. Förordning
(1992:586).

13 § Taltidningsnämndens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

14 § Myndigheten för tillgängliga medier får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2012:922).

Övergångsbestämmelser

1988:582

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar skall upphöra att
gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har
beslutats före ikraftträdandet.

1991:550

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden för stöd som
avser budgetåret 1991/92 medge undantag från bestämmelserna i 9 § andra
stycket.