Förordning (1988:590) med instruktion för Boverket

SFS nr
1988:590
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:124
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1447

Uppgifter

1 § Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om byggd
miljö och hushållning med naturresurser, fysisk planering,
byggande och boende. Verket svarar också för den centrala
administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag för
finansiering av bostäder. Förordning (1993:415).

2 § har upphävts genom förordning (1993:1109).

3 § har upphävts genom förordning (1990:1367).

4 § Boverket har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde

1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga
förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,

2. följa tillämpningen av lagar och förordningar, utvärdera
effekterna av tillämpningen och lämna regeringen förslag till de
åtgärder som behövs för att syftet med reglerna skall nås,

3. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med
underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

4. biträda regeringen med yttranden och utredningar m. m.,

5. informera om nya eller ändrade regler, och

6. medverka i internationellt samarbete som syftar till att
harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med
naturresurser samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter.
Förordning (1993:415).

5 § Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet
i Sverige och utomlands mot ersättning enligt grunder som verket
fastställer efter samråd med riksrevisionsverket. Vid tillämpningen av
förordningen (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets
affärsdrivande verksamhet i utlandet skall verket samråda med
Lantmäteriverket i frågor av gemensamt intresse. Förordning (1995:1447).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på boverket med
undantag av 21 §. Förordning (1990:1367).

Myndighetens ledning

7 § Boverkets generaldirektör är chef för verket. Förordning
(1990:1367).

Styrelsen

8 § Boverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1990:1367).

Organisation

9 § Inom Boverket finns fem avdelningar, nämligen
planavdelningen, stadsmiljöavdelningen, byggavdelningen,
boendeavdelningen och administrativa avdelningen. Varje
avdelning leds av en avdelningschef.

Inom verket finns vidare ett verkssekretariat, ett rätts-
sekretariat och en tjänsteexportenhet. Dessutom finns en
samlingslokaldelegation, ett stadsmiljöråd och ytterligare
fyra rådgivande organ, nämligen bostadsmarknadsrådet, rådet
för samhällsplanering, byggrådet och konstruktionsrådet.
Förordning (1993:415).

Samlingslokaldelegationen

10 § Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om statligt stöd till
allmänna samlingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och
till folkparksteatrar. Detta gäller dock inte ärenden som rör
författningsfrågor eller förslag till anslagsframställning.

Delegationen består av en ordförande och högst sju andra ledamöter.
Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande. Förordning (1990:574).

Stadsmiljörådet

11 § Stadsmiljörådet skall biträda verket i frågor om bebyggelsemiljön.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stadsmiljörådets
sammansättning, organisation och verksamhet.

Övriga råd

12 § Bostadsmarknadsrådet skall ge verket råd i fråga om åtgärder för
att främja goda boendeförhållanden och utveckla effektiva
bostadspolitiska styrmedel.

13 § Rådet för samhällsplanering skall biträda verket i frågor om råd
och vägledning angående planväsendet och hushållningen med
naturresurser.

14 § Byggrådet skall ge verket råd i frågor om byggnaders och bostäders
grundläggande egenskaper och om metoder för beräkning av statens stöd
till bostadsbyggandet.

15 § Konstruktionsrådet skall ge verket råd i frågor om konstruktioners
tillförlitlighet.

16 § Råden enligt 12–15 §§ består av generaldirektören, ordförande, och
andra ledamöter till det antal som boverket bestämmer. Förordning
(1990:1367).

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
boverket. Förordning (1990:1367).

Personalansvarsnämnden

18 § Boverkets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av
avdelningscheferna och verkets chefsjurist.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1993:1109)

Föreskrifter

18 a § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt
av större vikt. Förordning (1988:970).

Ärendenas handläggning

19 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, samlingslokaldelegationen eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef, chefsjurist och planeringsdirektör
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1993:415).

21 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

22 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

23 § Ordföranden och andra ledamöter i samlingslokaldelegationen utses
av regeringen för en bestämd tid.

24 § Andra ledamöter i råden enligt 12–15 §§ än generaldirektören utses
av boverket. Förordning (1990:1367).

Bisysslor

25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Boverket även i
fråga om avdelningscheferna, chefsjuristen och
planeringsdirektören. Förordning (1993:415).