Förordning (1988:591) med instruktion för länsbostadsnämnderna

SFS nr
1988:591
Departement/myndighet
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1108
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I varje län utom Gotlands län finns en länsbostadsnämnd. I Gotlands
län skall länsstyrelsen fullgöra nämndens uppgifter.

2 § Länsbostadsnämnden är länsmyndighet för frågor om statens stöd till
bostadsförsörjningen.

Av 2 § förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och
bostadsverket framgår att verket är chefsmyndighet för
länsbostadsnämnderna.

Uppgifter

3 § Länsbostadsnämnden prövar ärenden om lån och bidrag enligt särskilda
föreskrifter samt beslutar i frågor som plan- och bostadsverket
överlämnat till nämnden.

Nämnden skall också lämna enskilda personer råd och upplysningar i
juridiska frågor som har att göra med anskaffning och innehav av småhus.

4 § Inom sitt verksamhetsområde skall länsbostadsnämnden bevaka statens
rätt vid och utom domstol, i den mån plan- och bostadsverket inte
förbehållit sig denna uppgift.

Sammansättning

5 § Länsbostadsnämnden består av länsbostadsdirektören och fem andra
ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen
bestämmer. En av ledamöterna är ordförande. Nämnden utser inom sig vice
ordförande.

Regeringen kan bestämma att nämnden skall ha flera ledamöter än som
anges i första stycket.

Organisation

6 § Hos länsbostadsnämnden finns ett kansli som leds av
länsbostadsdirektören.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på länsbostadsnämnden och dess kansli:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Länsbostadsdirektören har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 4–7 och 9 §§ verksförordningen (1987:1100),
om något annat inte följer av särskilda beslut.

Ärendenas handläggning

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

11 § Länsstyrelsen skall underrättas om varje sammanträde med nämnden
och om vilka ärenden som skall handläggas vid sammanträdet. Företrädare
för länsstyrelsen har rätt att vara närvarande och yttra sig vid
sammanträdena.

När nämnden handlägger ärenden av större vikt som berör någon annan
länsmyndighets verksamhetsområde, har också företrädare för den
myndigheten närvaro- och yttranderätt.

12 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden, någon annan ledamot eller någon tjänsteman att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

14 § Ledamöterna i länsbostadsnämnden och ersättarna för dessa utses av
regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som länsbostadsdirektör tillsätts av regeringen. Det sker efter
anmälan av generaldirektören i plan- och bostadsverket.

Övriga tjänster tillsätts av plan- och bostadsverket. Efter beslut av
verket får dock länsbostadsnämnden tillsätta sådana tjänster.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av plan- och bostadsverket
även i fråga om länsbostadsdirektören.

Övriga bestämmelser

16 § Generaldirektören i plan- och bostadsverket får besluta att en
länsbostadsnämnds värdehandlingar och andra handlingar skall hållas
tillgängliga för granskning. I arbetsordning för verket eller i särskilt
beslut av generaldirektören får bestämmas att även annan tjänsteman hos
verket får fatta sådana beslut.

17 § I ärenden hos länsstyrelsen som har samband med länsbostadnämndens
uppgifter, kan länsstyrelsen begära att en tjänsteman hos nämnden deltar
i länsstyrelsens handläggning som föredragande eller på annat sätt.

Överklagande

18 § Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos plan- och
bostadsverket, om något annat inte följer av andra föreskrifter.