Lag (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

SFS nr
1988:593
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:695

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som
Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 8 oktober
1980 skall tillsammans med det protokoll om ändring i avtalet som
undertecknades den 21 december 1987, gälla för Sveriges del. Avtalets
genom protokollet ändrade lydelse framgår av bilagan till denna lag.

2 § Skattskyldig som på grund av detta avtal önskar erhålla
skattelindring kan enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning skriftligen ansöka om detta hos
Skatteverket. Sådan ansökan bör inges inom sex år från
tidpunkten för händelsen som föranledde skattskyldighet eller
inom ett år från den sista dagen då skatt för vilken avräkning
medges förfaller till betalning, om sistnämnda tidpunkt
inträffar senare (jfr art. 13 i avtalet). Lag (2003:695).

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges med erläggande av
det lägsta av följande belopp, nämligen antingen den skatt som erlagts
eller kan antas komma att erläggas i Storbritannien och Nordirland för
egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller den del av den
svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på samma
egendom. I fall som avses i artikel 12 punkt 4 i avtalet får dock
anstånd inte medges med högre belopp än som återstår efter avräkning av
den skatt som där anges.

4 § Om en person anser att det har vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i avtalet
stridande beskattning, får han göra framställning om rättelse enligt
artikel 14 punkt 1 i avtalet. Sådan framställning skall göras hos
regeringen och bör ges in inom den tidrymd som anges i 2 §.

Övergångsbestämmelser

2001:98

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Ansökan om eftergift som har getts in före ikraftträdandet
skall överlämnas till Riksskatteverket för handläggning.