Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg

SFS nr
1988:595
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:440
Upphävd
2003-07-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:992

1 § För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §,
4 kap. 1 § och 2 § andra stycket, 5 kap. 1 § och 4 § första stycket,
8 kap. 7 §, 10 kap. 1 § första stycket och 3 § första meningen samt
13 kap. 1–3 §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49). Bestämmelsen i 10
kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers
och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för örlogsfartyg.
Förordning (1995:992).

2 § Sjöfartsverket meddelar, såvitt avser örlogsfartyg, föreskrifter för
verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av
inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna
åtgärder av betydelse för fartygets sjövärdighet.

Övergångsbestämmelser

1988:595

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1980:
431) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.

En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och
som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid
tillämpning av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.