Lag (1988:606) om finansbolag

SFS nr
1988:606
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1610
Upphävd
1994-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Finansieringsverksamhet får, i de fall som anges i denna lag, drivas
endast efter tillstånd av bankinspektionen.

Med finansieringsverksamhet avses näringsverksamhet som har till ändamål
att lämna eller ställa garanti för kredit, förmedla kredit till
konsumenter eller medverka till finansiering genom att förvärva
fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande.

2 § Tillstånd krävs för ett svenskt företag som driver
finansieringsverksamhet, om

1. företaget helt eller delvis ägs av ett svenskt eller utländskt
bankinstitut eller dotterbolag till sådant institut, eller

2. företaget driver finansieringsverksamhet riktad mot konsumenter,
eller

3. nettovärdet av tillgångarna i verksamheten enligt fastställd
balansräkning för det senaste räkenskapsåret är minst femtio miljoner
kronor och det inte finns anledning anta att värdet därefter har gått
ned under detta belopp, eller

4. det annars är uppenbart att nettovärdet av tillgångarna i
verksamheten överstiger femtio miljoner kronor.

I nettovärdet enligt första stycket 3 och 4 skall inte räknas in värdet
av tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 3 § första
stycket.

Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten bedrivs av andra än
aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag eller enskild
näringsidkare. Lag (1991:1024).

2 a § Tillstånd krävs för ett utländskt företag som driver
finansieringsverksamhet under de förutsättningar som anges i 2 § första
och andra styckena. Vad som sägs i 2 § första stycket 3 och 4 skall
gälla värdet av de tillgångar som omfattas av den bokföring som avses i
11 § lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. Lag (1992:163).

3 § Tillstånd krävs inte, om finansieringsverksamheten

1. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som
erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget, eller

2. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som
erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat företag i samma
koncern eller med annat nära samband som anges i 4 § andra stycket och
medel för verksamheten inte anskaffas från allmänheten, eller

3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp näringsidkare med
ekonomisk intressegemenskap och medel för verksamheten inte anskaffas
från allmänheten.

Tillstånd krävs inte heller om bankinspektionen efter särskild prövning
finner att finansieringsverksamheten

1. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett
självständigt syfte vid sidan av företagets huvudsakliga verksamhet,
eller

2. drivs utan vinstsyfte av en förening vars uppgift endast är att
tillgodose finansieringsbehov hos föreningens medlemmar.

Tillstånd krävs inte heller för företag som omfattas av annan
lagstiftning om särskild tillsyn.

4 § Om det finns nära samband mellan två eller flera företag, skall vid
tillämpning av 2 § första stycket 3 och 4 hänsyn tas till det
sammanlagda nettovärdet av tillgångarna i finansieringsverksamheten.

Nära samband skall anses föreligga om företagen leds av samma eller i
huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens verksamhet helt
eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma
eller i huvudsak samma personer.

Förutsättningar för tillstånd m. m.

5 § Tillstånd för ett svenskt företag får meddelas endast om
finansieringsverksamheten drivs i aktiebolagsform och aktiekapitalet är
minst fem miljoner kronor.

Tillstånd skall ges om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller annan författning,

2. bolaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet,

3. verksamheten kan antas inte bli till skada för det allmänna, och

4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag. Lag
(1991:1024).

5 a § Tillstånd för ett utländskt företag får meddelas endast om

1. verksamheten drivs från avdelningskontor med självständig förvaltning
(filial),

2. företaget i sitt hemland driver finansieringsverksamhet och där står
under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,

3. företaget inte är olämpligt att driva finansieringsverksamhet här i
landet, och

4. verksamheten kan antas inte bli till skada för det allmänna.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga
delar. Ett föreläggande enligt denna lag får riktas såväl mot ett
utländskt företag som mot den som här i landet är verksam för företagets
räkning. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.
Lag (1992:163).

6 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats i
aktiebolagsregistret. Har ansökan gjorts inom sex månader från
stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första
stycket aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från
tillståndsbeslutet.

Till bolagsordningen skall vara fogad en plan för den tilltänkta
verksamheten.

7 § Beslut om ändring av finansbolags bolagsordning skall prövas av
bankinspektionen och får inte registreras innan det har godkänts av
inspektionen.

8 § Företag som har fått tillstånd att driva finansieringsverksamhet
enligt denna lag kallas finansbolag. Annan än finansbolag får inte i sin
firma eller annars vid beteckning av verksamhet använda ordet
finansbolag eller finansaktiebolag. Lag (1991:1024).

9 § För finansbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i
allmänhet, om annat inte följer av denna lag.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket 4
aktiebolagslagen (1975:1385) i fråga om finansbolag skall med låneskuld
och annan där angiven förpliktelse jämställas förvärv av fordringar och
upplåtelse av egendom som avses i 1 §.

Finansbolags verksamhet

10 § har upphävts genom lag (1990:830).

10 a § Ett finansbolag får ge ut obligationer och andra fordringsrätter
som är avsedda för allmän omsättning. Lag (1991:1024).

10 b § Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av
bankinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av
verksamheten.

Ett finansbolag får bara efter tillstånd av bankinspektionen inrätta
filial i utlandet. Lag (1991:1024).

Kapitaltäckning

11 § Ett finansbolag skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad
enligt 11 a §, som motsvarar åtta procent av värdet av bolagets
placeringar, beräknat enligt 11 b § (kapitalkrav). Lag (1989:1095).

11 a § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt
kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet
skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

A. Eget kapital.

B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

C. Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver till
följd av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och
andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och
med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock
sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära
kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid
understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo
procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till
förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande
av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen,
räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av
det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller
i annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något
slag av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning
skall dock inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av
företagets egna kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda
värdet av sådana tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna
kapital. Avräkning skall inte heller göras för tillskott som belöper på
företag som omfattas av bestämmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 11
c §. Lag (1991:1024).

11 b § Kapitalkravet enligt 11 § bestäms i förhållande till bolagets
tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på
kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar).
Placeringarna delas in i följande grupper:

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A
bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B
bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C
bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D
bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

— sådana tillskott som enligt 11 a § sista stycket skall räknas av från

kapitalbasen,

— sådana tillskott som avses i 11 a § sista stycket sista meningen,

— de placeringar som anges i första stycket A,

— fordringar mot företag som ingår i samma koncern som finansbolaget
och som omfattas av bestämmelser om konsoliderat kapitalkrav samt

— fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma
koncern som finansbolaget och som omfattas av bestämmelser om
konsoliderat kapitalkrav.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp
till sammanlagt

— tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första
stycket B,

— femtio procent av summan av de placeringar som anges i första
stycket C samt

— hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall
placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 11 a § andra stycket C
har satts av, värderas till sitt bruttobokföringsvärde.

2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till
sitt nominella belopp.

4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella
belopp.

5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella
belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana
föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag
(1991:1024).

11 c § Om ett finansbolag har ett dotterföretag, skall vad som
föreskrivs i 11 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen
(konsoliderat kapitalkrav), om inte annat följer av tredje stycket.

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av
de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller
för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen
som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill som
belöper på företag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet skall
räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de
värden som föreskrivs i 11 b § eller, om dotterföretaget inte är ett
finansbolag, i annan lag.

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och
sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form
av finansiell verksamhet. Lag (1991:1024).

12 § I finansbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara
auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Tillsyn m. m.

13 § Finansbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna lag och
annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, föreskrift som
har beslutats med stöd av denna lag samt bolagsordningen och de beslut
som med stöd av lag eller bolagsordningen har fattats av bolagsstämman
eller styrelsen.

Bankinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa
finansbolagens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållanden
som kan inverka på ett bolags säkerhet eller i övrigt är av betydelse
för en sund utveckling av verksamheten.

Bankinspektionen är inte skyldig att vaka över att sådana bestämmelser
iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i
finansbolag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller
sådana bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter.

14 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar som
finansbolag enligt denna lag skall lämna till inpektionen och
upplysningar som inspektionen inhämtar vid undersökning hos bolaget
eller på annat sätt.

Undersökning hos finansbolag skall ske när bankinspektionen anser det
behövligt eller när regeringen beslutar om det.

15 § Finansbolags tillstånd kan återkallas av bankinspektionen, om
bolaget överträtt denna lag eller uppenbart åsidosatt kundernas
intressen eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 5 eller
5 a § inte längre föreligger.

Om ett tillstånd har återkallats enligt första stycket, skall bolaget
stå under bankinspektionens tillsyn till dess att verksamheten
avvecklats eller drivs på ett sådant sätt att tillstånd enligt denna
lag inte krävs.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
verksamheten. Lag (1991:1024).

16 § Råder förhållande som anges i 15 §, får bankinspektionen meddela
finansbolaget skriftlig erinran i stället för att återkalla bolagets
tillstånd, om det kan antas att bolaget låter sig rättas av detta.
Inspektionen får även meddela ett finansbolag skriftlig erinran, om
bolaget annars inte följer i 13 § andra stycket angivna föreskrifter och
beslut eller om annat förhållande råder som menligt inverkar på bolagets
säkerhet eller som kan äventyra en sund utveckling av bolagets
finansieringsverksamhet. Skriftlig erinran får förenas med föreläggande
om rättelse.

Råder missförhållanden hos finansbolag i annat fall än som anges i
första stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra anmärkning
om det.

Om ett finansbolag har fattat beslut som strider mot denna lag eller
annan författning som reglerar finansbolags verksamhet, mot föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsordningen, får
bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet
verkställts, får inspektionen förelägga bolaget att göra rättelse, om
det kan ske.

17 § Bankinspektionen skall, om inte särskilda skäl talar däremot,
förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av
finansbolag. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande
och i stället utse ny revisor.

Om ett tillstånd för finansbolag att driva finansieringsverksamhet har
återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde
revisorn till dess att finansieringsverksamheten har avvecklats och
revisorn till bankinspektionen har lämnat en berättelse över
avvecklingen.

Finansbolaget skall till revisor som har förordnats enligt första
stycket betala ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer.

18 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med finansbolags
styrelse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma. Har
styrelsen inte följt en sådan begäran, får inspektionen kalla till extra
bolagsstämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid
styrelsesammanträde, som inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma
samt delta i överläggningar.

19 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur finansbolags räkenskaper skall föras och hur
värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

20 § Finansbolag skall på tid och sätt som bankinspektionen bestämmer 1.
hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra
handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen lämna översikt som visar bolagets
tillgångar och skulder,

3. till inspektionen lämna årsredovisning och i förekommande fall
koncernredovisning samt revisionsberättelse och protokoll vid ordinarie
bolagsstämma,

4. i övrigt lämna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som
inspektionen anser behövliga för tillämpningen av denna lag.

21 § Bankinspektionen skall föra en förteckning över finansbolagen.

22 § Finansbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankinspektionens
verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

23 § Om någon utan tillstånd driver sådan verksamhet som kräver
tillstånd enligt denna lag, skall bankinspektionen förelägga honom att
upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om tillstånd krävs för viss verksamhet, får inspektionen
förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar som
behövs för att bedöma om tillstånd krävs.

Förelägganden enligt första och andra styckena får förenas med vite.

Ett beslut enligt denna paragraf får överklagas hos kammarrätten. Lag
(1991:1024).

Vite

24 § Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna
lag, får inspektionen även i andra fall än som anges i 23 § sätta ut
vite. Lag (1991:1024).

Överklagande

25 § I andra fall än som anges i 23 § får bankinspektionens beslut
enligt denna lag överklagas hos regeringen. Inspektionens beslut har
omedelbar verkan, om inte annat beslutas. Lag (1991:1024).

Tystnadsplikt

26 § Den som är eller har varit verksam i finansbolag får inte
obehörigen röja vad han därvid har fått veta om någon annans
affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Första stycket gäller också den som hos bankinspektionen har tagit
befattning med ärende enligt denna lag.

Straff

27 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som
uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på annat
sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten
döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst ett
år.

Den som bryter mot 8 § döms till böter. Lag (1991:1024).

Övergångsbestämmelser

1988:606

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Genom lagen upphävs lagen
(1980:2) om finansbolag.

2. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver
finansieringsverksamhet och som avser att ansöka om tillstånd skall göra
detta senast vid utgången av år 1988.

3. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver
finansieringsverksamhet får fortsätta denna verksamhet enligt den äldre
lagen till utgången av år 1988 eller fram till dess att ansökan enligt 2
slutligt prövats.

4. Ansöker ett företag som avses i 3 inte om tillstånd inom tid som
anges i 2 eller får företaget inte sin ansökan beviljad, får företaget
fortsätta verksamheten enligt den äldre lagen i fråga om de åtaganden
som företaget gjort under den tid som verksamheten bedrivits enligt den
lagen.

5. Ett företag som vid den nya lagens ikraftträdande driver
finansieringsverksamhet skall för att undantas från lagens
tillämpningsområde enligt 3 § andra stycket göra ansökan om detta senast
vid utgången av år 1988. Vad som sägs i 3 och 4 gäller även sådant
företag.

6. Företag som enligt 3 eller 4 får fortsätta verksamheten enligt den
äldre lagens bestämmelser skall betala avgifter för bankinspektionens
verksamhet enligt den nya lagens 22 §.

7. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

1989:1095

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som
anges i 11 § . Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer
att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek
i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller
mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 a § tredje stycket får
förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens
ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga
löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp
som anges i lagrummet.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill
utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

1990:830 har upphävts genom lag (1992:1245).

1990:1310

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 3 i
övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars
1991.

2. Äldre föreskrifter gäller till utgången av det räkenskapsår som
avslutas närmast efter den 1 mars 1991.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill
utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

1991:1024

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. För finansbolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den 1
mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats
gäller bestämmelsen i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1310) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 11 b § första stycket får, intill
utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.