Lag (1988:609) om målsägandebiträde

SFS nr
1988:609
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:660

1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska
ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde)
förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart
att målsäganden saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket
fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 §
brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till
sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga
relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan
antas att målsäganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn
till målsägandens personliga förhållanden och övriga
omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt
starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren
eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen.
Lag (2012:660).

2 § Målsägandebiträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att
allmänt åtal inte skall väckas eller att sådant åtal skall läggas ned.
Lag (1994:59).

3 § Målsägandebiträdet skall ta till vara målsägandens intressen i målet
samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.

Målsägandebiträdet skall bistå målsäganden med att föra talan om enskilt
anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Målsägande-
biträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rätte-
gångsbalken för att handläggas som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål,
såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Målsägande-
biträdets uppgift kvarstår också om tingsrättens dom överklagas endast i
fråga om enskilt anspråk. Lag (1994:59).

4 § Målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när
det annars finns anledning till det. Vid förordnandet tillämpas 26 §
första stycket rättshjälpslagen (1996:000).

I fråga om byte av målsägandebiträde och rätt för sådant biträde att
sätta någon annan i sitt ställe tillämpas 26 § andra och tredje
styckena rättshjälpslagen.

Målsägandebiträdet skall entledigas, om det är påkallat med hänsyn
till förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens
regler om rättegångsbiträde. Lag (1996:1644).

5 § Målsägandebiträdet har rätt till ersättning i enlighet med vad
som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:000) gäller för biträde vid
rättshjälp. I fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43, och 47 §§
rättshjälpslagen. Lag (1996:1644).

6 § Om ett målsägandebiträde förordnas, ersätts målsägandens
därefter uppkommande kostnader för bevisning och utredning med
anledning av talan om enskilt anspråk i samma utsträckning som om
målsäganden beviljats rättshjälp med anledning av en sådan talan.

I fall där målsägandebiträdets uppgift kvarstår enligt 3 § andra
stycket har målsäganden rätt till ersättning av allmänna medel för
kostnader för resa och uppehälle i samband med inställelse inför
domstol enligt bestämmelser som regeringen meddelar.
Lag (1996:1644).

7 § Beslut i frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de
fall som avses i 6 § får dock målsägandebiträdet själv besluta om
utredning i samma utsträckning som enligt 17 § rättshjälpslagen
(1996:000) gäller för biträde vid rättshjälp. Lag (1996:1644).

7 a § Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6
a § första stycket rättegångsbalken ska en framställan om
förordnande av målsägandebiträde göras hos den domstol som
enligt 58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är behörig
att pröva ansökan om resning. Lag (2012:660).

8 § Bestämmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a §§
rättegångsbalken om skyldighet för den tilltalade eller någon
annan att till staten återbetala kostnader för försvarare som
enligt rättens beslut har betalats av allmänna medel gäller
även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där
målsägandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra
stycket gäller för dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap.
rättegångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader.
Lag (2012:660).

Övergångsbestämmelser

1990:999

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Har ett målsägandebiträde förordnats före ikraftträdandet tillämpas
inte 49 c § rättshjälpslagen (1972:429).

3. Har hovrätt före ikraftträdandet meddelat beslut angående ersättning
till målsägandebiträde tillämpas inte 49 § andra stycket
rättshjälpslagen.

1996:1644

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande om målsägandebiträde
förordnats före ikraftträdandet.