/r1/ Förordning (1988:61) med instruktion för konsumentverket;

SFS nr
1988:61
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1987-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1179
Upphävd
1991-01-14

/r3/ Uppgifter

1 § Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för
konsumentfrågor.

Verket har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att
effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas
ställning på marknaden. I anslutning till detta fullgörs de uppgifter
som tillkommer konsumentombudsmannen enligt marknadsföringslagen
(1975:1418), konsumentkreditlagen (1977:981) och lagen (1971:112) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Verket svarar för tillsyn enligt lagen (1971:1081) om bestämning av
volym och vikt och fullgör uppgifter enligt förordningen (1985:619) om
glesbygdsstöd.

2 § Verket skall särskilt

1. undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas
situation på marknaden,

2. stödja hushållen i deras strävan att utnyttja sina resurser
effektivt,

3. uppmärksamma konsumentgrupper, som ekonomiskt, socialt eller
utbildningsmässigt är svaga,

4. övervaka marknadens utbud samt näringsidkarnas marknadsföring och
säljvillkor,

5. utarbeta riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring och utformning
av varor, tjänster och andra nyttigheter samt för näringsidkarnas
tillämpning av konsumentkreditlagen (1977:981),

6. söka påverka näringsidkare att anpassa sin verksamhet efter
konsumenternas behov och stimulera näringsidkarna att vidta egna
åtgärder i detta syfte,

7. utföra eller låta utföra undersökningar av varor, tjänster och andra
nyttigheter,

8. informera andra organ om sådana konsumentproblem som verket inte kan
åtgärda,

9. främja information till konsumenterna om förhållanden som är
väsentliga för dem,

10. främja utbildning i konsumentfrågor,

11. stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor,

12. stödja forskning inom verkets arbetsområde,

13. följa reklamens utveckling,

14. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande
distributions- och varuförsörjningsfrågor,

15. svara för centrala uppgifter i anslutning till konsumentverksamheten
på lokal nivå.

3 § Verket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller
enskilda. Uppgifter om resultat av en undersökning som har utförts för
en uppdragsgivares räkning får inte offentliggöras utan dennes samtycke.

Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt den taxa som verket
fastställer.

4 § Verket skall samråda med andra myndigheter som handlägger
konsumentfrågor.

Verket skall vidare samarbeta med kommunerna och med enskilda
organisationer, vilkas verksamhet omfattar konsumentfrågor.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket med undantag
av 18 §.

/r3/ Myndighetens ledning

6 § Konsumentverkets generaldirektör är chef för verket. Denne är även
konsumentombudsman (KO).

/r3/ Styrelsen

7 § Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

8 § Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings-
och utvecklingsansvar för de verksamhetsområden som verket bestämmer.

Inom verket finns ett KO-sekretariat, vars uppgift främst är att biträda
konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt marknadsföringslagen
(1975:1418) och lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden. Ställföreträdande konsumentombudsmannen är chef
för KO-sekretariatet.

Inom verket finns vidare fem enheter med uppgifter inom de
konsumentpolitiska områden som verket särskilt anger. Verket bestämmer
ansvarsfördelningen mellan enheterna. Dessutom finns en tidskriftsenhet,
en administrativ enhet och ett informationssekretariat till
verksledningen.

Ställföreträdande konsumentombudsmannen är ersättare för
generaldirektören i dennes uppgift som konsumentombudsman. Den av
regeringen förordnade ställföreträdaren för generaldirektören är
ersättare i övrigt för generaldirektören.

9 § Vid delegering enligt 21 § andra stycket verksförordningen
(1987:1100) får uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen lämnas
endast till en tjänsteman som är lagfaren.

/r3/ Glesbygdsnämnden och konsumenttekniska nämnden

10 § Till verket är två rådgivande organ knutna, glesbygdsnämnden och
konsumenttekniska nämnden.

11 § Glesbygdsnämndens uppgift är att bistå verket med råd rörande
distribution och varuförsörjning i glesbygd och därmed sammanhängande
frågor.

Nämnden består av åtta ledamöter, som utses av regeringen. Regeringen
utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara vice
ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen
bestämmer.

12 § Konsumenttekniska nämndens uppgift är att verka för att brukarkrav
beaktas vid utveckling och upphandling av produkter.

I nämnden ingår företrädare för de myndigheter, forskningsinstitutioner
och andra organ som regeringen bestämmer.

Ordföranden i nämnden utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av
konsumentverket.

/r3/ Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

/r3/ Personalansvarsnämnden

14 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av avdelningscheferna, chefen för
KO-sekretariatet och chefen för den administrativa enheten.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

/r3/ Ärendenas handläggning

15 § Anförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och är det fråga
endast om prövning enligt 2–4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418) får
klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset
är av ringa betydelse att saken prövas.

16 § Innan konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om förbud
eller åläggande enligt 2–4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418) eller om
förbud enligt 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden, skall den som ansökningen gäller ges tillfälle
att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det
finns andra särskilda skäl.

17 § Ett föreläggande enligt 14 eller 15 § marknadsföringslagen
(1975:1418) eller 6 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden skall avfattas skriftligen och undertecknas av
konsumentombudsmannen.

Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar
och tillställer konsumentombudsmannen en förklaring, att han godkänner
det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett godkännande
som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller endast om det
klart framgår vilket föreläggande som avses.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

18 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef, ställföreträdande konsumentombudsman och
chef för administrativa enheten tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

19 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

20 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

21 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
avdelningschefer, chef för KO-sekretariatet och chef för den
administrativa enheten.

/r3/ Överklagande

22 § Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt marknadsföringslagen
(1975:1418) eller lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden får överklagas endast i den utsträckning som anges
i dessa lagar.