Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;

SFS nr
1988:624
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:579
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:1107

/r3/ Uppgifter

1 § Koncessionsnämnden för miljöskydd har de uppgifter som anges i
miljöskyddslagen (1969:387) samt i 12 och 13 §§ bilavgaslagen
(1986:1386). Förordning (1989:1107).

2 § Nämnden skall bereda och lämna yttranden till regeringen i ärenden
om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap.
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

/r3/ Sammansättning och organisation

3 § En generaldirektör är chef för och ordförande i nämnden.

Vid nämnden finns ställföreträdare för ordföranden, överingenjörer och
sekreterare.

Vid nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller
andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov
och tillgång på medel.

Vid prövning av ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387),
bilavgaslagen (1986:1386) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m. är nämnden uppdelad på fem avdelningar. En avdelning
leds av generaldirektören och var och en av de fyra övriga av en
ställföreträdare för ordföranden (avdelningsordförande).

Ytterligare bestämmelser om nämndens sammansättning finns i
miljöskyddslagen. Förordning (1989:1107).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 §
verksförordningen. Förordning (1989:506).

5 § I administrativa frågor har generaldirektören det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 4–7 och 9–10 §§
verksförordningen (1987:1100). Förordning (1989:1107).

/r3/ Handläggningen av ärenden enligt miljöskyddslagen m. m.

6 § I miljöskyddslagen (1969:387), miljöskyddsförordningen (1989:364)
och bilavgaslagen (1986:1386) finns bestämmelser om nämndens
handläggning av ärenden.

Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § skall bestämmelserna om
förfarandet vid nämnden i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen
tillämpas. Förordning (1989:1107).

/r3/ Handläggningen av administrativa ärenden

7 § Plenum består av generaldirektören och de fyra övriga ledamöter som
anges i 11 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387). Förordning
(1989:1107).

8 § I plenum avgörs ärenden om

1. interna föreskrifter,

2. nämndens anslagsframställning och årsbokslut samt
riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionssynpunkter,

3. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

4. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

9 § Plenum är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

10 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa personalfrågor.

11 § Om ett ärende är så brådskande att plenum inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och ledamöterna.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1989:1107).

12 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören
ensam.

I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlåta åt
annan tjänsteman att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de
behöver prövas av generaldirektören. Förordning (1989:1107).

13 § När generaldirektören inte är i tjänst utövas den av den tjänsteman
som generaldirektören bestämmer. Förordning (1989:1107).

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 §
inte behöver föredras.

15 § Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess ärendet hunnit föredras. Förordning (1989:1107).

16 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

17 § Av 11 § miljöskyddslagen (1969:387) framgår att regeringen utser
generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem. Förordning
(1989:1107).

18 § Generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem utses
för högst sex år. Ledamöter och ersättare som är anställda hos nämnden
utses dock tills vidare.

Tjänst som avdelningsordförande och tjänst som överingenjör tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1989:1107).

/r3/ Bisysslor

19 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om överingenjör.

/r3/ Övriga bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla för generaldirektören, avdelningsordförande och
överingenjör.

Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för
central förvaltningsmyndighet gäller generaldirektören. Förordning
(1989:1107).