Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

SFS nr
1988:626
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1367
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:752

Statens järnvägars uppgifter

1 § Statens järnvägar har till huvuduppgift att driva
järnvägstrafik i Sverige.

Statens järnvägar får driva internationell järnvägstrafik under
förutsättning att denna

1. stödjer Statens järnvägars huvuduppgift,

2. uppfyller på huvuduppgiften ställda ekonomiska krav och

3. drivs med begränsad risk. Förordning (1999:752).

2 § Statens järnvägar får i Sverige driva annan verksamhet som
har samband med järnvägstrafik och som verket har särskilda
förutsättningar för.

Statens järnvägar får också driva sådan verksamhet på
internationella marknader under de förutsättningar som anges i
1 § andra stycket. Förordning (1999:752).

Statens järnvägar företräder staten vid domstol

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder statens järnvägar staten vid
domstol.

Affärsverkskoncernen

4 § Statens järnvägar och de företag där staten genom statens järnvägar
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans
en affärsverkskoncern (SJ-koncernen).

Statens järnvägars ledning

5 § Statens järnvägar leds av en styrelse. Den består av minst fem och
högst åtta ledamöter. I styrelsen ingår dessutom Statens järnvägars
generaldirektör och personalföreträdarna vid verket. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1996:290).

Organisation m.m.

6 § Statens järnvägar bestämmer om verkets organisation.

Vid statens järnvägar finns en personalansvarsnämnd.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Styrelsen ansvarar för statens järnvägars verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i
SJ-koncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier
eller andelar.

8 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom SJ-koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning
till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

9 § har upphävts genom förordning (1997:5).

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

10 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

11 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut.

12 § Generaldirektören skall också se till att statens järnvägars personal-
politik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a.
att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de
anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

13 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets
medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

13 a § Statens järnvägar skall i sin redovisning särskilt redovisa
de delar av verksamheten som i rådets direktiv 91/440/EEG av den 29
juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar1 betecknas som
förvaltning av järnvägsinfrastruktur. Förordning (1995:437).

Intern revision

14 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten
i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt
ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

15 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa
revisionen av SJ-koncernen.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse
revisorer i AB Swedcarrier och SJ Invest AB samt i de rörelsedrivande
företag som ingår i SJ-koncernen och vars affärsverksamhet huvudsakligen
är inriktad på statens järnvägar.

Statens järnvägars föreskrifter m.m.

16 § Innan Statens järnvägar beslutar en föreskrift eller ett
allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725),
skall verket

1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,

2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets
kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning,

3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket
tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,

4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om
den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som
berörs.

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller
hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift
eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första
stycket 2-4 anstå till efter beslutet.

Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör
verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för
vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 §
avgiftsförordningen (1992:191). Första stycket 4 gäller heller
inte föreskrifter som beslutas av verket för att uppfylla
Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver
vad som följer av förpliktelserna.

Statens järnvägar skall se till att de kostnadsmässiga
konsekvenserna begränsas också när verket utövar tillsyn.
Förordning (1998:428).

17 § Statens järnvägar skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och
formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen
eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de
beslutas av styrelsen.

18 § Statens järnvägar skall fortlöpande se över sina föreskrifter och
pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

Att Statens järnvägar skall ha en förteckning över sina föreskrifter
m.m. och hur förteckningen skall utformas framgår av
författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1320).

Inhämtande av uppgifter

19 § Om statens järnvägar skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och förenkla
uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga
myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalföreträdare

20 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
statens järnvägar.

Personalansvarsnämnden

21 § Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan.

4. avstängning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av verkets
chefsjurist, ordförande, en av direktörerna samt tre andra
ledamöter. Förordning (1994:1084).

Ärendenas handläggning

22 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara
närvarande. Förordning (1993:676).

23 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

24 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt
till andra tjänstemän i verket.

25 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Statens järnvägars beslut

26 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Avgifter

26 a § Statens järnvägar får i affärsverksamheten ta ut
avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera
inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från
offentligrättsliga avgifter. Förordning (1998:1419).

Anställningar

27 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i styrelsen. Förordnandet ges för en bestämd
tid.

Styrelsens vice ordförande utses av styrelsen.

28 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Övriga anställningar beslutas av verket. Förordning (1996:290).

29 § har upphävts genom förordning (1996:290).

30 § har upphävts genom förordning (1996:290).

31 § har upphävts genom förordning (1996:290).

32 § Andra ledamöter i personalansvarsnämnden än personalföreträdarna
och chetsjuristen utses av generaldirektören. Ersättarna för andra än
personalföreträdarna utses också av generaldirektören.

Överklagande m.m.

33 § Statens järnvägars beslut i personalärenden får överklagas
hos regeringen, om något annat inte följer av

1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
eller

3. andra föreskrifter.

Verkets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) eller

2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (1998:1077).

Övriga föreskrifter

34 § Statens järnvägar får handlägga ärenden om anspråk på
ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall
handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ samma
förordning gäller för Statens järnvägar i ärenden om reglering av
personskada. Förordning (1995:1304).

35 § Föreskrifter om Statens järnvägars medverkan i
totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall Statens järnvägar samråda med Försvarsmakten,
Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:175).

Medverkan i EU-arbetet

36 § Statens järnvägar skall i samråd med Banverket ge regeringen
stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen
(EU) genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur
verksamheten utvecklas.

Statens järnvägar skall ställa den personal till förfogande för
Sveriges deltagande i EU som regeringen begär. Förordning (1996:290).