Förordning (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut

SFS nr
1988:628
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:285
Upphävd
1996-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:680

Uppgifter

1 § Statens geotekniska institut är central förvaltningsmyndighet för
geotekniska frågor. Institutet har ett övergripande och från olika
partsintressen skilt ansvar för de geotekniska frågorna i landet.
Förordning (1993:680).

2 § Institutet skall särskilt

1. bedriva och samordna geoteknisk forskning,

2. utveckla metoder för grundläggning och jordförstärkning,

3. informera om forskning och forskningsresultat samt bearbeta och
sprida geoteknisk kunskap. Förordning (1993:680).

3 § Institutet utför undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
statliga myndigheter och kommuner. Institutet utför också uppdrag åt
andra i den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Uppdragen får utföras mot ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms
av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens geotekniska
institut med undantag av 18, 19 och 30 §§.

Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
två av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:62).

Organisation

7 § har upphävts genom förordning (1993:680).

8 § har upphävts genom förordning (1993:680).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 11–13 §§ verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av
institutets verksamhet.

Tjänstetillsättningar m. m.

10 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av institutet. Förordning (1993:680).

11 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

12 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Överklagande

13 § Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987; 439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.