Förordning (1988:629) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut;

SFS nr
1988:629
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:679
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Statens väg- och trafikinstitut har till huvuduppgift att bedriva
forskning och utvecklingsverksamhet som avser

1. vägar och järnvägar,

2. vägtrafik och järnvägstrafik,

3. säkerhet i väg- och järnvägstrafik,

4. trafikens miljöeffekter.

Institutet skall därvid utarbeta nulägesbeskrivningar och statistik
rörande transporter och trafik, utarbeta prognoser och planeringsmetoder
samt göra samhällsekonomiska bedömningar av effekter av
trafikutvecklingen. Institutet skall dessutom ta fram
konsekvensbeskrivningar för energihushållning och miljö för alla
trafikgrenar.

Institutet skall också bedriva informations- och
dokumentationsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Förordning
(1991:1727).

2 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete inom övriga
transport- och trafikgrenar, om sådant arbete går att förena med
huvuduppgifterna.

3 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt myndigheter
och andra uppdragsgivare. Uppdragen får utföras mot ersättning.
Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på statens väg- och
trafiksinstitut med undantag av 18, 19 och 30 §§.

/r3/ Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § Institutets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom statens väg- och trafikinstitut finns fem avdelningar —
vägavdelningen, trafikant- och fordonsavdelningen, trafikavdelningen,
järnvägsavdelningen och driftavdelningen. Förordning (1990:702).

8 § Driftavdelningen leds av en administrativ direktör. Var och en av de
andra avdelningarna leds av en forskningschef.

Den administrativa direktören eller en av forskningscheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 11–13 §§ verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av
institutets verksamhet.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

10 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som administrativ direktör och forskningschef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

11 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

12 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

/r3/ Överklagande

13 § Institutets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.