Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

SFS nr
1988:630
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1201
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1035

Uppgifter

1 § Myndigheten svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att
fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14, 19, 20 och 30 §§.
Förordning (1996:447).

Myndighetens ledning

3 § Huvudredaktören är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 § Myndighetens styrelse består av högst sju personer, huvudredaktören
medräknad.

En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, huvudredaktören och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

– frågor om skiljande från annan anställning än provanställning
eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, avstängning
eller åtalsanmälan. Förordning (1996:447).

6 § Har upphävts genom förordning (1996:447).

7 § Har upphävts genom förordning (1996:447).

8 § Har upphävts genom genom förordning (2001:1035).