/r1/ Förordning (1988:641) om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel;

SFS nr
1988:641
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS1989:12
Upphävd
1989-03-01

1 § Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning till jordbruksföretag för uppbyggnad av lagringsutrymmen för
stallgödsel.

2 § Bidrag lämnas till jordbruksföretag med fler än tio djurenheter inom
de områden som avses i 7 § andra stycket förordningen (1979:426) om
skötsel av jordbruksmark.

Begreppet djurenhet har samma betydelse som i miljöskyddsförordningen
(1981:574).

3 § Bidrag lämnas för sådan uppbyggnad av lagringsutrymmen som krävs för
att uppfylla fordringarna enligt 8 § första stycket förordningen
(1979:426) om skötsel av jordbruksmark.

Bidrag lämnas endast för den del av uppbyggnaden som behövs för att
lagra gödsel motsvarande en gödselproduktion under längre tid än sex
månader.

4 § Bidrag lämnas med högst 20 procent av den godkända kostnaden, dock
högst 25 000 kronor.

När bidrag bestäms skall hänsyn tas till annat statligt stöd för
åtgärden.

5 § Bidrag lämnas inte om åtgärden har påbörjats utan särskilt
medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

6 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av lantbruksnämnden.

7 § I beslut om bidrag skall sökanden åläggas att

1. inom viss tid utföra den åtgärd som avses med bidraget,

2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som
lantbruksnämnden föreskriver,

3. iaktta de villkor i övrigt som lantbruksnämnden föreskriver.

8 § Bidraget betalas ut när åtgärden har utförts och besiktats av
lantbruksnämnden.

9 § Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som har lämnats ut får
återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktiga uppgifter
från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidraget.

10 § Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

11 § Lantbruksstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.