Förordning (1988:653) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

SFS nr
1988:653
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:258
Upphävd
2000-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:427

Uppgifter

1 § Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det
statliga förlikningsväsendet.

2 § Expeditionen skall

1. utföra de uppgifter som följer av 46 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, och

2. ha inseende över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister.

Myndighetens ledning

3 § Expeditionen leds av en styrelse som består av högst tre ledamöter.
En av dessa är ordförande.

Organisation

4 § Vid förlikningsmannaexpeditionen finns ett kansli som leds av
styrelsens ordförande.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på expeditionen:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:427).

6 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:427).

Ärendenas handläggning

7 § Ärendena avgörs av styrelsen. Ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av styrelsen får dock avgöras av styrelsens
ordförande eller av någon tjänsteman vid expeditionen. Hur detta skall
ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut.

8 § Styrelsen är beslutför när två ledamöter är närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för
att behandla det, får styrelsens ordförande eller, efter ordförandens
bestämmande, en annan styrelseledamot, ensam avgöra ärendet. Ett sådant
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar m.m.

9 § Styrelsens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.
Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande.

Anställningar vid expeditionens kansli beslutas av styrelsen.
Förordning (1996:427).