Förordning (1988:654) med instruktion för statens hundskola

SFS nr
1988:654
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:862
Upphävd
1992-07-01

Uppgifter

1 § Statens hundskola har till uppgift att mot ersättning tillhandahålla
ledar- och polishundar samt bedriva därmed sammanhängande och förenlig
verksamhet.

2 § Skolan skall särskilt samarbeta med rikspolisstyrelsen, Synskadades
riksförbund och andra intressenter för att effektivt utnyttja skolans
resurser och med Sveriges lantbruksuniversitet i forsknings- och
utvecklingsfrågor inom avelsverksamheten.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skolan med undantag
av 2, 18, 23 och 24 §§.

Myndighetens ledning

4 § Skolans chef är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § Skolans styrelse består av högst sju personer, skolans chef
medräknad. En av ledamöterna är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
skolan.

Personalansvarsnämnden

7 § Skolans personalansvarsnämnd består — förutom av skolans chef och
personalföreträdarna — av tre andra ledamöter som utses av styrelsen.
Skolans chef är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning m.m.

8 § Skolans chef förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av skolan.

9 § Andra styrelseledamöter än skolans chef utses av regeringen för en
bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en
bestämd tid.

10 § När skolans chef inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer.

Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om
skolans chef.