/r1/ Förordning (1988:670) med instruktion för universitets- och högskoleämbetet;

SFS nr
1988:670
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1285
Upphävd
1991-10-01

/r3/ Uppgifter

1 § Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet
för högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Ämbetet
är dessutom central förvaltningsmyndighet för de myndigheter som
regeringen bestämmer.

2 § Ämbetet skall såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde bereda olika frågor, ansvara för uppföljning och
utvärdering av verksamheten samt utöva tillsyn över verksamheten.

Ämbetet skall särskilt

1. utarbeta underlag för riksdagens och regeringens beslut i fråga om
inriktningen och utvecklingen av utbildnings- och forskningsresurserna
samt villkoren för utbildnings- och forskningsverksamheten samt

2. svara för översiktlig och samordnande planering för forskarutbildning
och forskningen.

3 § */-k/Ämbetet skall dessutom, i fråga om högskolan i dess helhet,
särskilt

1. svara för översiktlig och samordnad planering för den
grundläggande högskoleutbildningen och utarbeta förslag till
planeringsramar för denna utbildning samt

2. ta initiativ till utveckling av allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer i den grundläggande högskoleutbildningen samt
till regeringen ge in de förslag om sådana linjer som behövs.

Ämbetet skall härvid samarbeta med styrelsen för Sveriges
lantbruksuniversitet i frågor som har anknytning till dess
verksamhet inom högskolan. Förordning (1991:1061).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på ämbetet.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Universitetskanslern är chef för ämbetet.

/r3/ Styrelsen

6 § Ämbetets styrelse består av högst tio personer, universitetskanslern
medräknad. Universitetskanslern är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom ämbetet finns fyra avdelningar, nämligen beredningsavdelningen,
avdelningen för tillsyn och uppföljning, utvecklingsavdelningen och
studerandeavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Utöver de avdelningar som anges i första stycket får finnas andra
arbetsenheter enligt ämbetets bestämmande. Förordning (1989:885).

/r3/ Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
ämbetet.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 § Ämbetets personalansvarsnämnd består — förutom av
universitetskanslern och personalföreträdarna — av cheferna för de fyra
avdelningarna. Universitetskanslern är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:885).

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen får överlåta till universitetskanslern att besluta om
föreskrifter på högskolans område.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Universitetskanslern förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
universitetskanslern.

Andra tjänster tillsätts av ämbetet. Förordning (1989:885).

12 § Förordnande att vara universitetskanslerns ställföreträdare
meddelas av regeringen för en bestämd tid, efter anmälan av
universitetskanslern.

13 § Andra styrelseledamöter än universitetskanslern utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av ämbetet även i fråga om
avdelningschefer. Förordning (1989:885).