Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden

SFS nr
1988:673
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1191
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:612

Presstödsnämndens uppgifter

1 § Presstödsnämnden skall

1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och
i övrigt tillämpa bestämmelserna i samma förordning,

2. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt
kungörandeförordningen (1977:827),

3. fullgöra kansligöromålen åt taltidningsnämnden. Förordning
(1990:525).

2 § I anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 skall nämnden

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika
tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen,

2. till regeringen rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna
och om förändringar i tidningsägandet,

3. vidta åtgärder för att undvika att lån ur pressens lånefond leder
till förlust för statsverket,

4. besluta om ackord för fordringar.

Sammansättning

3 § Nämnden består av högst tio ledamöter. En av ledamöterna
är ordförande och två är vice ordförande. För varje ledamot
finns en personlig suppleant. Ordföranden skall vara eller ha
varit ordinarie domare. Förordning (2003:612).

Organisation

4 § Nämnden har ett kansli som leds av en kanslichef.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Presstödsnämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:448).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6 §, 7 § första stycket, 8, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Kanslichefen har under nämnden det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 7 § andra stycket 3 och 5 samma förordning.
Förordning (1996:448).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande.

Den som är suppleant har rätt att delta i nämndens sammanträden även
om han inte ersätter en ordinarie ledamot. Suppleanterna skall
underrättas om nämndens sammanträden. Förordning (1996:1603).

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst tre andra ledamöter.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till kanslichefen eller någon annan som tjänstgör
hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Underrättelse om beslut i låneärenden

12 § Besluten i ärenden om lån ur pressens lånefond skall sändas till
kammarkollegiet och den bank, som anlitas för utbetalning av lånen.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Ledamöter och suppleanter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden och vice ordförandena. Förordnandena ges
för en bestämd tid.

14 § Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

15 § Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om
chefen för en förvaltningsmyndighet gäller kanslichefen såvitt
avser frågor om anställningens upphörande. Förordning (1994:993).

16 § Har upphävts genom förordning (1994:993).