Förordning (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden

SFS nr
1988:674
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1189
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:613

Taltidningsnämndens uppgifter

1 § Taltidningsnämnden skall

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt
stöd till radio- och kassettidningar,

2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild
mottagarutrustning enligt samma förordning,

3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta
utgivning av radio- och kassettidningar,

4. verka för att abonnenter på radio- och kassettidningar får sådan
utbildning som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och
sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen. Förordning
(1990:634).

2 § Har upphävts genom förordning (1997:1209).

3 § Nämnden skall bedöma och till regeringen årligen rapportera om
utvecklingen beträffande verksamheten med utgivning av radio- och
kassettidningar.

Sammansättning och organisation

4 § Nämnden består av en ordförande och högst åtta andra
ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie
domare. Förordning (2003:613).

5 § Nämndens kansligöromål fullgörs av presstödsnämnden.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Taltidningsnämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:449).

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6 §, 7 § första stycket samt 10, 13 och 15 §§
verksförordningen (1995:1322).

Kanslichefen vid Presstödsnämnden har under Taltidningsnämnden det
ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra
stycket 3 och 5 samma förordning. Förordning (1996:449).

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara.

9 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden avgöra ärendet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till kanslichefen vid presstödsnämnden eller
någon annan som tjänstgör där att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver avgöras av taltidningsnämnden.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte
behöver föredras.

Förordnanden

12 § Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.