/r1/ Förordning (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå;

SFS nr
1988:675
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1990:994
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:145

/r3/ Biografbyråns uppgifter

1 § Statens biografbyrå prövar enligt förordningen (1959:348) med
särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m. om filmer och
videogram skall godkännas för offentlig förevisning.

Byrån prövar också frågor om medgivande till åtal enligt 16 kap. 19 §
brottsbalken samt frågor om fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om
fraktstöd för film.

Vad som föreskrivs om film i denna förordning gäller också videogram.
Förordning (1989:145).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på biografbyrån:

3 § första stycket om myndighetens ledning,

4 §, 5 § första stycket, 6, 7, 9 och 10 §§ om myndighetschefens ansvar
och uppgifter,

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

29 § om myndighetens beslut.

3 § Myndighetschefen har det ansvar och de uppgifter som anges i 13 §
verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Biografbyråns ledning

4 § Chef för biografbyrån är en direktör. Direktören är även filmcensor.

/r3/ Organisation

5 § Hos biografbyrån finns ytterligare filmcensorer och ersättare för
censorer till det antal regeringen bestämmer.

6 § Till biografbyrån är knutna två rådgivande organ, statens
filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. För rådets och nämndens
verksamhet meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

/r3/ Direktörens och de andra censorernas ansvar

7 § Frågan om en film skall godkännas för offentlig förevisning prövas
av en eller flera censorer enligt vad som anges i 9 §.

Ärenden som inte avser prövning av frågor om godkännande av filmer,
avgörs av direktören.

8 § Utan direktörens medgivande får det i ett ärende inte fattas ett
sådant beslut, som innebär att biografbyråns praxis ändras.

/r3/ Handläggningen av ärenden om godkännande av filmer

9 § Frågan om en film skall godkännas för offentlig förevisning prövas
av en av censorerna.

Om censorn anser att filmen helt eller delvis bör förbjudas, skall
ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas om
beslutet, skall även en tredje censor pröva filmen.

Om en film önskas tillåten även för barn under femton år, skall frågan
om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem skall ha
kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi,
pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid
prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet, skall även en tredje
censor pröva filmen.

När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som biografbyråns beslut
den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar,
den mening som den i tjänsten äldste censorn företräder.

10 § Biografbyrån skall inhämta filmgranskningsrådets yttrande,
om frågan uppkommer att för personer som har fyllt femton år

— helt förbjuda en film,

— förbjuda en betydande del av en film,

— förbjuda en del av en sådan film som har vunnit erkännande såsom en
film av betydande konstnärligt värde eller som uppenbarligen kan antas
vinna sådant erkännande,

— företa någon annan censuråtgärd som är av normerande betydelse för
byråns verksamhet.

Om en film helt förbjudits efter filmgranskningsrådets hörande och
filmen sedan anmäls för granskning i ändrat skick, skall rådets yttrande
inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet.

11 § Biografbyrån skall inhämta barnfilmnämndens yttrande, om frågan
uppkommer att endast för barn under femton, elva eller sju år vidta en
sådan censuråtgärd som avses i 10 § första stycket.

Om en film helt förbjudits efter barnfilmnämndens hörande och filmen
sedan anmäls för granskning i ändrat skick, skall nämndens yttrande
inhämtas endast om det är av betydelse i ärendet.

/r3/ Handläggningen av ärenden som inte gäller godkännande av filmer

12 § När direktören inte är i tjänst sköts direktörens uppgifter i
ärenden som inte gäller godkännande av filmer av den filmcensor som
direktören bestämmer.

13 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

14 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

15 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

De andra filmcensorerna utses av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av biografbyrån.

/r3/ Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av biografbyrån i fråga om
annan filmcensor än direktören.

/r3/ Överklagande

17 § Biografbyråns beslut får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Överklagande får inte ske av sådana beslut av biografbyrån som gäller

— att inhämta filmgranskningsrådets eller barnfilmnämndens yttrande,

— förbud eller någon annan censuråtgärd, om beslutet har meddelats
efter hörande av barnfilmnämnden och byrån och nämnden är ense om
åtgärden,

— medgivande till åtal enligt 5 a § lagen (1981:485) om förbud mot
spridning av filmer och videogram med våldsinslag.