Förordning (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd

SFS nr
1988:676
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1186
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1036

Uppgifter

1 § Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom
kulturområdet. Rådet skall följa utvecklingen inom området och ge ett
samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen
vid genomförandet av denna.

Rådet handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verksamhet och
om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer,
utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser
i den mån sådana ärenden inte ankommer på någon annan myndighet. Rådet
handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om ersättning eller
bidrag av stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.

1 a § Rådet har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
handikappfrågor med anknytning till rådets verksamhetsområde.
Rådet skall inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Förordning (2001:794).

2 § Rådet skall särskilt

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga
åtgärderna och därigenom främja utvecklingen av
kulturverksamheten,

2. svara för uppföljning och utvärdering av de statliga
insatserna,

3. på regeringens uppdrag genomföra utredningar och andra
uppgifter,

4. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om
åtgärder och initiativ på området,

5. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

I fråga om statistik enligt första stycket 5 som rör
kulturmiljövården skall Kulturrådet samråda med
Riksantikvarieämbetet. Förordning (2001:107).

3 § Rådet skall samverka och samråda med statliga, kommunala och
landstingskommunala myndigheter samt med institutioner och andra organ.

4 § Rådet skall i anslutning till sitt förslag till
budgetunderlag göra en sammanfattande bedömning av utvecklingen
inom de delar av kulturområdet som avses i 1 §. Rådet skall
även lämna förslag till sådana åtgärder som kan föranledas av
bedömningen. Förordning (1997:138).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 17, 19-21 och 33 §§.
Förordning (1997:138).

Myndighetens ledning

6 § Rådets generaldirektör är chef för rådet. Förordning (1998:47).

Styrelsen

7 § Rådets styrelse består av högst tretton ledamöter,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.
Förordning (1998:47).

Organisation

8 § Inom rådet finns ett kansli, som är indelat i enheter.

Därutöver finns sådana särskilda organ för vissa uppgifter som
styrelsen får inrätta med stöd av 10 §. Förordning (1997:138).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på rådet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. inrättandet av särskilda organ med beslutanderätt i
styrelsens ställe i ärenden som styrelsen anger,

2. statliga bidrag för kulturell verksamhet,

3. den sammanfattande bedömning som enligt 4 § skall göras i
anslutning till rådets förslag till budgetunderlag.

Styrelsen får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot av
styrelsen att avgöra vissa frågor som inte behöver prövas av
styrelsen i sin helhet. Förordning (1997:138).

Ärendenas handläggning

11 § Om det i en lag eller förordning finns särskilda bestämmelser om
hur beslut skall fattas i ärenden som handläggs enligt den lagen eller
förordningen, gäller de bestämmelserna.

12 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Om ärendet
inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

14 § För att uppnå beslutförhet i ett särskilt beslutande organ skall
ordföranden i organet och minst hälften av de övriga ledamöterna vara
närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att organet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Om ärendet inte
lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med organet.

15 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen eller av ett särskilt beslutande organ.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur
detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1998:47).

Anställning m.m.

16 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan
av styrelsens ordförande. Förordning (1998:47).

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

17 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utom generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år. Ett förordnande
kan förlängas högst en gång, om inte särskilda skäl föranleder
något annat.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1998:47).

18 § Har upphävts genom förordning (2001:1036).