Förordning (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer

SFS nr
1988:677
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:562
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1716

Uppgifter

1 § Statens konstmuseer har till uppgift att främja konsten,
konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten skall
levandegöra äldre och nutida konstformer och deras samband med
samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell
förnyelse.

Myndigheten skall driva två museer, nämligen

– Nationalmuseet,

– Moderna museet.

Till myndigheten hör Prins Eugens Waldemarsudde.
Förordning (1998:1716).

2 § Statens konstmuseer skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning
tillgängligt för allmänheten, driva och stödja
utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt
driva utlånings- och depositionsverksamhet,

3. förteckna och vetenskapligt bearbeta övriga staten tillhöriga eller
av staten understödda samlingar av konst och konsthantverk samt
öva tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar
staten tillhöriga konstverk som är fast anbringade, i den mån dessa
samlingar eller konstverk inte, enligt särskilda bestämmelser, står
under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning
som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst.
Förordning (1988:1549).

3 § Statens konstmuseer har särskilda ansvarsuppgifter inom
konstmuseiområdet. Myndigheten skall därvid inom detta område

verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan
museer på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och
dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Myndigheten skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet,
särskilt på regional nivå.

3 a § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får
Statens konstmuseer i lämplig omfattning avgiftsbelägga
verksamheten.

Statens konstmuseer får ta betalt för depositioner av
konstföremål ur myndighetens samlingar enligt grunder som
föreskrivs av myndigheten efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:461).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
konstmuseer med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17 §§, 19 §
första stycket samt 20, 21, 30, 32 och 33 §§. Förordning (1996:451).

Myndighetens ledning

5 § Överintendenten är chef för Statens konstmuseer.

Styrelser

6 § Statens konstmuseers styrelse består av högst nio ledamöter,
överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

6 a § Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde består, i enlighet
med prinsens testamente, av sju personer, intendenten medräknad.
En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter,
bland dem intendenten, är närvarande. Förordning (1994:1369).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

7 § Vid myndigheten Statens konstmuseer utgör vart och ett av
de två museerna, Nationalmuseet och Moderna museet, en särskild
enhet under ledning av en museichef.

Prins Eugens Waldemarsudde utgör en särskild enhet under
ledning av en intendent.

Myndigheten har därutöver de enheter som styrelsen för Statens
konstmuseer bestämmer. Förordning (1998:1716).

8 § Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom
myndigheten som rör äldre måleri och skulptur, företrädesvis från
tiden före år 1900, samt teckning, grafik och konsthantverk från
äldre tid till nutid. Nationalmuseet skall därvid särskilt
levandegöra de äldre konstformernas samband med den nutida
konsten och främja konstnärlig och kulturell förnyelse.

Samlingsområdet för Nationalmuseet omfattar föremål som har
samband med museets uppgifter enligt första stycket.

Inom Nationalmuseet finns de avdelningar som styrelsen för
Statens konstmuseer bestämmer. Förordning (1994:1369).

9 § Moderna museet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör
nutida måleri och skulptur samt fotografi. Moderna museet skall
därvid levandegöra sambandet såväl med äldre konstformer som med
andra nutida bildformer än måleri, skulptur och fotografi. Moderna
museet skall särskilt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Moderna museet skall främja internationella kontakter genom att i
utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst. I detta ingår
att svara för svenskt deltagande vid de internationella biennaler där
en svensk medverkan är motiverad.

Samlingsområdet för Moderna museet omfattar i första hand mŒleri och
skulptur, företrädesvis från 1900-talet, samt fotografiska bilder.

Inom Moderna museet finns de avdelningar som styrelsen för Statens
konstmuseer bestämmer. Förordning (1996:1602).

10 § har upphört att gälla genom förordning (1998:1716).

11 § Prins Eugens Waldemarsudde skall bedriva verksamhet i
enlighet med föreskrifterna i prinsens testamente. Förordning
(1994:1369).

12 § har upphävts genom förordning 1994:1369.

13 § En av museicheferna är även överintendent. En av de övriga
museicheferna är överintendentens ställföreträdare.

14 § Inom myndigheten får finnas de rådgivande och samordnande
organ som överintendenten bestämmer.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Statens konstmuseer.

Personalansvarsnämnden

16 § Statens konstmuseers personalansvarsnämnd består — förutom
av överintendenten och personalföreträdarna — av cheferna för de
olika enheterna. Överintendenten är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1369).

Styrelsens för Statens konstmuseer ansvar

17 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen för Statens konstmuseer besluta i frågor av principiellt
intresse som berör minst två enheter och som hänskjuts till styrelsen
av överintendenten. Förordning (1996:451).

Överintendentens och vissa andra befattningshavares ansvar

18 § Överintendenten skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen för Statens konstmuseer, styrelsen för Prins Eugens
Waldemarsudde eller av personalansvarsnämnden. Ett ärende som
berör enbart en enhet avgörs dock av chefen för den enheten.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas
av överintendenten eller av någon av cheferna för de övriga
enheterna, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1994:1369).

Ärendenas handläggning

19 § När chefen för en enhet inte är i tjänst eller när chefen i övrigt
har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som
chefen bestämmer. Förordning (1994:1369).

20 § Chefen för en enhet får utan föredragning fatta beslut som inte
kan uppskjutas till dess att ärendet kan föredras. Förordning
(1994:1369).

Anställningar m.m.

21 § Överintendenten anställs genom beslut av regeringen.

Museichefer anställs av regeringen för en bestämd tid. Det sker
efter anmälan av överintendenten.

Intendenten vid Prins Eugens Waldemarsudde anställs av styrelsen för
den enheten.

Statens konstmuseer anställer övrig personal. Förordning (1996:451).

22 § Förordnande för en museichef att vara överintendentens
ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det
sker efter anmälan av överintendenten.

23 § Ordföranden och andra ledamöter av styrelsen för Statens
konstmuseer än överintendenten utses av regeringen för en
bestämd tid.

Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1994:1369).

24 § Ledamöter av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är,
enligt prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för
Nationalmuseum och intendenten. Därutöver utser regeringen fyra
ledamöter för en bestämd tid.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Förordning (1994:1369).

Övriga bestämmelser

25 § Utöver de uppgifter som Statens konstmuseer har enligt 1 och
2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning
motsvarande kostnaderna för verksamheten. Förordning (1988:1549).

Övergångsbestämmelser

1988:1549

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då
förordningen (1976:439) med instruktion för Statens konstmuseer
skall upphöra att gälla.

3. För den som innehar tjänst som chef för Nationalmuseet eller
Östasiatiska museet vid denna förordnings ikraftträdande skall de
anställningsvillkor som gällde vid ikraftträdandet fortsätta att
gälla.