Förordning (1988:678) med instruktion för kungl. biblioteket

SFS nr
1988:678
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:2059
Upphävd
1995-01-15

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära
uppgifter och serviceuppgifter. Biblioteket skall

— samla, förvara och tillhandahålla svenska böcker och annat tryck
och därvid fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument samt förordningen (1993:1439) om
pliktexemplar av dokument,

— samla, förvara och tillhandahålla utomlands utgivna skrifter av
svenska författare eller om svenska förhållanden,

— samla, förvara och tillhandahålla en representativ samling
utländsk litteratur,

— vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och
annat tryck, handskrifter, kartor och bilder,

— svara för mikrofilmning av svensk dagspress,

— framställa nationalbibliografiska produkter,

— ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till
landets vetenskapliga bibliotek samt svara för utbyte av
bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler,

— svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,

— främja internationellt samarbete och därvid samverka med
utländska institutioner och internationella organisationer,

— ha ett nationellt ansvar när det gäller frågor om samverkan
mellan forskningsbibliotek i frågor som avser försörjning av
litteratur samt utnyttjande och utveckling av
informationsteknologi,

— i det sammanhanget utarbeta den rapport som nämns i 10 § första
stycket, samt

— svara för vissa funktioner som är gemensamma för
forskningsbiblioteken inom Stockholmsregionen.
Förordning (1994:1096).

2 § Biblioteket skall svara för samordning, samplanering och visst
utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på biblioteket med
undantag av 2 §.

Myndighetens ledning

4 § Riksbibliotekarien är chef för biblioteket.

Biträdande riksbibliotekarien är riksbibliotekariens
ställföreträdare. Förordning (1994:1096).

Styrelsen

5 § Bibliotekets styrelse består av en ordförande och högst åtta
andra ledamöter, riksbibliotekarien och biträdande
riksbibliotekarien medräknade.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1994:1096).

Organisation

6 § har upphävts genom förordning (1994:1096).

7 § Till biblioteket hör Roggebiblioteket i Strängnäs och statens
biblioteksdepå i Bålsta.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
biblioteket.

Personalansvarsnämnden

9 § Bibliotekets personalansvarsnämnd består — förutom av
riksbibliotekarien och personalföreträdarna — av cheferna för de
avdelningar som finns inom biblioteket. Riksbibliotekarien är
nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1994:1096).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen skall vart tredje år till regeringen ge in en rapport
med en analys av utvecklingen avseende de vetenskapliga
biblioteken i landet.

Styrelsen får överlåta till riksbibliotekarien att besluta om
föreskrifter som inte är av principiell art eller i övrigt av större
vikt. Förordning (1994:1096).

Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Riksbibliotekarien och biträdande riksbibliotekarien anställs
genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsterna som chef för avdelningarna inom biblioteket tillsätts av
styrelsen efter förslag av riksbibliotekarien. Förordning (1994:1096).

12 § har upphävts genom förordning (1994:1096).

13 § Styrelsens ordförande och andra ledamöter än
riksbibliotekarien och biträdande riksbibliotekarien utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1994:1096).

14 § har upphävts genom förordning (1994:1096).

Överklagande

15 § Bibliotekets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 30 § verksförordningen
(1987:1100). Förordning (1990:569).