Förordning (1988:679) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

SFS nr
1988:679
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:504
Upphävd
1996-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek är ett specialbibliotek
inom ämnesområdena psykologi och pedagogik med ett nationellt ansvar för
referens- och beståndsservicen inom dessa områden.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på biblioteket med
undantag av 2 och 19 §§.

/r3/ Bibliotekets ledning

3 § Chefsbibliotekarien är chef för biblioteket.

/r3/ Styrelsen

4 § Bibliotekets styrelse består av högst sex personer,
chefsbibliotekarien medräknad. Chefsbibliotekarien är styrelsens
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
biblioteket.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

6 § Chefbibliotekarien förordnas av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av biblioteket.

7 § Andra styrelseledamöter än chefsbibliotekarien utses av regeringen
för en bestämd tid.