/r1/ Förordning (1988:680) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor;

SFS nr
1988:680
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1992:397
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Utrustningsnämnden för universitet och högskolor skall verka för
rationell utrustningsplanering och ekonomiskt gynnsam upphandling.

Nämndens verksamhetsområde är de statliga högskoleenheterna, de statliga
arkiven, biblioteken och museerna, Kungliga Teatern AB och Kungliga
Dramatiska teatern AB samt de övriga inrättningar som regeringen
bestämmer särskilt.

2 § Nämnden skall särskilt

1. avge förslag till regeringen om kostnadsramar och om anvisande av
medel för utrustning till de inrättningar som nämns i 1 §,

2. fastställa utrustningsprogram i anslutning till byggnadsprojekt inom
de kostnadsramar som upptagits i utrustningsplan,

3. med anvisade medel utrusta berörda inrättningar, i nära samverkan med
de medelsfördelande organen, den bygg- och inredningsansvariga
myndigheten samt brukarna,

4. utifrån främst lönsamhetskriterier pröva förutsättningarna för
central respektive decentraliserad upphandling av utrustning inom ramen
för av regeringen särskild utfärdade bestämmelser,

5. sluta centrala avropsavtal eller ramavtal, främst för varugrupper
avsedda för högskoleenheterna, när detta är motiverat ev ekonomiska
eller andra skäl samt

6. stödja myndigheterna genom rådgivning och utbildning i deras
verksamhet med att anskaffa utrustning.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2 §.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Nämndens överdirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst sju personer, överdirektören
medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordförande och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 § Inom nämnden finns en planeringsbyrå och en upphandlingsbyrå.

Varje byrå leds av en byråchef.

Dessutom finns en avtalsenhet och en ekonomienhet.

/r3/ Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
nämnden.

/r3/ Personalansvarsnämnden

8 § Nämndens personalansvarsnämnd består — förutom av överdirektören
och personalföreträdarna — av cheferna för byråerna. Överdirektören är
personalansvarsnämndens ordförande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 § Överdirektören förordnas av regeringen.

Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

10 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
byråchefer.