Förordning (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.

SFS nr
1988:681
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1080
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna förordning gäller för

1. riksinternatskolorna Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket,

2. privatskolorna Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks
gymnasium i Göteborg, Franska skolan i Stockholm och Lundsbergs skola i
Storfors,

3. de fristående lanthushållsskolorna Apelrydsskolan i Båstad och
Vackstanässkolan i Södertälje.

2 § Statsbidrag lämnas till huvudmannen för

1. riksinternatskolorna för undervisning i de skolformer och på de
studievägar i gymnasieskolan som fastställs enligt 5 § förordningen
(1970:333) om riksinternatskolor samt enligt förordningen (SÖ-FS
1982:202) om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket (IB-utbildning),

2. Göteborgs högre samskola för undervisning motsvarande årskurserna
1–9 av grundskolan samt de treåriga linjerna och den tvååriga sociala
linjen i gymnasieskolan,

3. Sigrid Rudebecks gymnasium för undervisning motsvarande de treåriga
linjerna i gymnasieskolan,

4. Franska skolan för undervisning motsvarande årskurserna 1–9 av
grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan,

5. Lundsbergs skola för undervisning motsvarande årskurserna 7–9 av
grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan,

6. Apelrydsskolan och Vackstanässkolan för undervisning i
konsumentekonomiska specialkurser.

3 § Statsbidrag till kostnader för verksamhet som avses i 2 § lämnas i
form av

1. skolledningsbidrag,

2. undervisningsbidrag:

2.1 på grundskolenivå enligt förordningen (1989:374) om statsbidrag för
undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa
privatskolor,

2.2 på gymnasieskolnivå

a. allmänt undervisningsbidrag,

b. särskilt undervisningsbidrag,

c. särskilda lönekostnadsbidrag,

d. bidrag till kostnader till tilläggspensionsavgifter m. m.,

e. bidrag enligt förordningen (SÖ-FS 1982:202) om internationell
gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,

3. övriga bidrag

a. bidrag till kostnader för studie- och yrkesorientering vid
riksinternatskolor och privatskolor,

b. bidrag till lokal skolutveckling vid riksinternatskolor och
privatskolor,

c. bidrag till pedagogisk stödpersonal vid riksinternatskolor,

d. bidrag till kostnader för hälsovård vid vissa privatskolor,

e. bidrag till kostnader för elevhemsföreståndare, fritidsledare och
skolhälsovård vid riksinternatskolor,

f. bidrag till privatskolor för kostnader för resor för lärare på
gymnasieskolenivå i samband med fyllnadstjänstgöring,

g. bidrag till riksinternatskola motsvarande interkommunal ersättning
för elev med utlandssvenska föräldrar. Förordning (1989:375).

4 § Som allmänna villkor för statsbidrag gäller, att skolan är anordnad
och drivs enligt bestämmelserna i förordningen (1970:333) om
riksinternatskolor resp. privatskolförordningen (1967:270) samt att
huvudmannen följer de övriga föreskrifter avseende skolan som
regeringen, skolöverstyrelsen eller länsskolnämnden meddelar.

5 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli–30 juni följande
kalenderår (redovisningsår).

6 § Statsbidrag som lämnas till riksinternatskola enligt 8,
18, 19, 21–25, 28, 32, 33 och 35 §§ denna förordning samt bidrag som
avses i 3 § 2.1 och 3 § 2.2 e skall minskas med 2 procent. Förordning
(1989:375).

7 § Statsbidrag som lämnas till privatskola enligt denna förordning
skall utgå med följande procenttal av det för redovisningsåret
fastställda slutliga totala bidraget, nämligen för Lundsbergs skola med
99,5 procent och för Göteborgs högre samskola, Sigrid Rudebecks
gymnasium och Franska skolan med 95,5 procent.

Skolledningsbidrag

8 § Bidrag i form av skolledningsresurser lämnas till

1. kostnader för löner åt rektor och studierektorer, dock inte till
kostnader för undervisning som ingår i tjänsterna eller till kostnader
för övertidstillägg,

2. kostnader som föranleds av att undervisningsskyldigheten är nedsatt
för lärare som fullgör specialfunktioner.

Skolledningsresurs beräknas på det sätt som anges i 9 och 10 §§.

9 § En skolas poängtal räknas fram för redovisningsåret enligt följande:

— för grundskoledelen med 1,5 poäng per klass,

— för gymnasieskoldelen enligt 4 kap. 4 § första stycket a och b
gymnasieförordningen (1987:743),

— i förekommande fall med 1,5 poäng för varje IB-klass,

— med 2 poäng för varje i drift varande elevhem vid riksinternatskola
och privatskola med både grundskole- och gymnasieskoldel och med 1 poäng
vid skola med enbart gymnasieskoldel.

Beräkningen av poäng för ett redovisningsår skall utgå från de
förutsättningar som är kända den 20 maj före redovisningsåret såvitt
gäller studievägar, elevplatser m. m. och beräknat antal elever den 15
januari för preliminärt statsbidragsgrundande timunderlag för
undervisningen enligt 39 och 40 §§.

Det sammanlagda poängtalet skall för varje riksinternatskola och
privatskola anses utgöra lägst 30 poäng och för varje fristående
lanthushållsskola lägst 17 poäng.

10 § Det sammanlagda poängtalet enligt 9 § skall multipliceras med
följande faktor

Varje poäng t. o. m. 50 0,062

Varje poäng utöver 50 0,057.

11 § För skolledningsresurser gäller föreskrifterna i 16 kap. 5–8 §§
gymnasieförordningen (1987:743).

12 § Bidraget till skolledningsresurser beräknas på grundval av

1. den sammanlagda produkten enligt 10 § och

2. det belopp som skolöverstyrelsen för varje redovisningsår bestämmer
för en skolledningsresurs.

Allmänt och särskilt undervisningsbidrag

13 § Resurser för undervisning beräknas i form av allmänna resp.
särskilda timresurser.

Allmänna timresurser utgör timunderlag för huvuddelen av undervisningen
jämte därmed sammanhängande verksamhet.

Särskilda timresurser beräknas för särskild undervisning,
hemspråksundervisning och extra undervisning i svenska.

14 § Allmänt undervisningsbidrag lämnas till kostnader för lärarlöner
för allmänna timresurser.

15 § Särskilt undervisningsbidrag lämnas till kostnader för lärarlöner
för särskilda timresurser.

16 § Föreskrifterna i 17 kap. gymnasieförordningen (1987:743) gäller i
tillämpliga delar vid beräkningen och användningen av allmänna resp.
särskilda timresurser.

Utöver de särskilda timresurser som utgår vid tillämpning av 17 kap.
gymnasieförordningen får, vid riksinternatskola, för stödundervisning i
svenska för svenska elever, som kommer från utländska skolor, tas i
anspråk lärarveckotimmar till ett antal som motsvarar 0,85
lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår.

17 § Vid beräkning av det allmänna undervisningsbidraget skall en skolas
statsbidragsgrundande timunderlag delas upp på a-timmar, b-timmar,
c-timmar och d-timmar.

A-timmar fullgörs av lärare vilkas undervisningsskyldighet omfattar 21
veckotimmar, b-timmar av lärare vilkas undervisningsskyldighet omfattar
24 veckotimmar och c-timmar av lärare vilkas undervisningsskyldighet
omfattar 27 veckotimmar. D-timmar är övriga timmar.

Timunderlag som beräknas enligt bilagorna 2–8 till gymnasieförordningen
(1987:743) skall delas upp enligt bilaga 10 till samma förordning.

18 § Allmänt undervisningsbidrag för en skola beräknas på grundval av

1. antalet timmar av olika slag enligt 17 § i timunderlaget och

2. ett av skolöverstyrelsen för varje redovisningsår fastställt belopp
per timme för varje timslag.

19 § Särskilt undervisningsbidrag lämnas till kostnader för lärarlöner
för de särskilda timresurserna enligt 16 §. Bidrag lämnas med det belopp
per lärarveckotimme som skolöverstyrelsen fastställer utifrån av skolan
redovisade faktiska lönekostnader.

Särskilda lönekostnadsbidrag

20 § Särskilda lönekostnadsbidrag lämnas enligt 21–27 §§ till vissa
lönekostnader som hänför sig till skolledningen och undervisningen men
som inte täcks av skolledningsbidraget, det allmänna eller det särskilda
undervisningsbidraget.

21 § Bidrag till semesterlönetillägg utgår med 1,296 procent av

1. bidraget till skolledningsresurs enligt 12 §,

2. det i slutregleringen fastställda allmänna undervisningsbidraget
enligt 18 §,

3. det i slutregleringen fastställda särskilda undervisningsbidraget
enligt 19 §.

22 § Bidrag lämnas till riksinternatskola och privatskola för sådana
merkostnader för lön som uppkommer i de fall där en lärare eller någon
annan med undervisningsskyldighet under kortare tid är ledig från
tjänstgöring i gymnasieskolutbildning med helt eller delvis behållna
löneförmåner och motsvarande timmar enligt gällande föreskrifter används
för annan undervisning med stöd av 17 kap. 32 § gymnasieförordningen
(1987:743).

23 § Om, vid riksinternatskola, en rektor, studierektor eller lärare
eller någon annan med undervisningsskyldighet under bortavaro från sin
tjänst har helt eller delvis behållna löneförmåner och, om därvid
arbetsuppgifter eller undervisning, som avses med skolans bidrag enligt
12, 18 och 19 §§ i stället fullgörs av en ersättare, lämnas utöver
sådant bidrag särskilt lönekostnadsbidrag för de merkostnader för lön
som uppkommer.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om den bortavarande är ledig
för att genomgå personalutbildning. I sådant fall gäller bestämmelserna
i 32 §.

24 § Om, vid riksinternatskola, en lärare har nedsatt
undervisningsskyldighet för att fullgöra andra uppgifter inom tjänsten
enligt statligt kollektivavtal eller statliga föreskrifter, lämnas
särskilt lönekostnadsbidrag för de merkostnader för lön som uppkommer
genom det ökade personalbehovet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i de fall någon har nedsatt
undervisningsskyldighet för att delta i lokalt utvecklingsarbete. I
sådant fall gäller bestämmelserna i 32 §. Bestämmelserna gäller inte
heller i sådant fall när lärare har nedsättning av
undervisningsskyldighet för fullgörande av specialfunktioner. Bidrag
till sådan kostnad ingår i skolledningsresurserna enligt 12 §.

25 § har upphävts genom förordning (1990:639).

26 § Om, vid privatskola, en rektor, studierektor eller lärare under
hela läsåret är tjänstledig för sjukdom eller med anledning av risk för
överförande av smitta och har helt eller delvis behållna löneförmåner
och, om därvid arbetsuppgifter eller undervisning, som avses med bidrag
enligt 8–19 §§, i stället fullgörs av en ersättare, lämnas därutöver
särskilt lönekostnadsbidrag för de nettomerkostnader för lön som
uppkommer. Detta gäller dock inte, om den bortavarande är ledig för att
genomgå personalutbildning.

Motsvarande gäller också när rektor, studierektor eller lärare under
minst 30 dagar i följd är tjänstledig för offentligt uppdrag med högst
B-avdrag på lönen eller är tjänstledig för uppdrag som ledamot av
riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor.

27 § Bidrag lämnas till privatskola för det tjänstgöringstillägg eller
annat tillägg som enligt gällande bestämmelser har utbetalats till
rektor, studierektor eller lärare med anledning av aftonundervisning.

Bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift m.m.

28 § Bidrag lämnas till riksinternatskola med tillägg om 27,7 procent av
bidrag enligt 12 och 18–25 §§ och med 39 procent av bidrag enligt 35 §
motsvarande lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om
beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg. Förordning (1990:639).

29 § Bidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift vid
privatskola enligt lagen (1981:691) om socialavgifter lämnas med
ett belopp som motsvarar följande procent av bidrag enligt 12, 18–22,
26 och 27 §§ för varje angivet redovisningsår.

Procent Redovisningsår

10,1 1986/87
10,4 1987/88
10,8 1988/89
12,0 1989/90
13,0 1990/91

Förordning (1989:707).

30 § Avgiftsbidrag lämnas till fristående lanthushållsskola med ett
belopp som motsvarar den sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och
tilläggspensionsavgift som huvudmannen skall betala enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter eller bestämmelser som avses där.

Övriga bidrag

31 § Bidrag till kostnader för studie- och yrkesorientering lämnas för
varje elev den 15 september med 300 kr. för riksinternatskolorna och 197
kr. för privatskolorna.

Styrelsen för skolan bestämmer hur bidraget skall användas för
syoinsatser. Förordning (1990:639).

32 § Bidrag till kostnader för lokal skolutveckling utgår med belopp som
motsvarar en viss av regeringen bestämd procent av bidrag enligt 18 och
19 §§ till skolor som avses i 1 §, enligt förordningen (SÖ-FS 1982:202)
om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska
Läroverket och enligt förordningen (1989:374) om statsbidrag för
undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa
privatskolor.

I beloppet ingår i den mån de används till lönekostnader, bidrag till
kostnader som avses i 28 och 29 §§ med samma procentsatser som gäller
för sådant avgiftsbidrag till skolan.

Styrelsen för skolan bestämmer om bidragets användning. Förordning
(1989:707).

33 § Bidrag till kostnader för pedagogisk stödpersonal lämnas

till Grännaskolan med 3,1 procent av det allmänna undervisningsbidraget
enligt 18 § och

till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket med 1,6 procent av det
allmänna undervisningsbidraget enligt 18 §. Förordning (1990:639).

34 § Bidrag till kostnader för hälsovård lämnas

till Göteborgs högre samskola med 0,7 procent av det allmänna
undervisningsbidraget enligt 18 §,

till Sigrid Rudebecks gymnasium med 0,4 procent av det allmänna
undervisningsbidraget enligt 18 §,

till Franska skolan med 0,8 procent av det allmänna
undervisningsbidraget enligt 18 § och

till Lundsbergs skola med 1,3 procent av det allmänna
undervisningsbidraget enligt 18 §. Förordning (1990:639).

35 § Bidrag till kostnader för elevhemsföreståndare, fritidsledare och
för skolhälsovård lämnas

till Grännaskolan med 81,4 procent av det allmänna undervisningsbidraget
enligt 18 § och

till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket med 80,0 procent av det
allmänna undervisningsbidraget enligt 18 §. Förordning (1990:639).

36 § Bidrag lämnas till privatskola för kostnader för lärares resor till
följd av fyllnadstjänstgöring enligt föreskrifterna i 14 kap.
skolförordningen (1971:235). Som förutsättning för bidrag gäller att
kostnaderna är av betydenhet för skolan. Bidrag beräknas enligt
grunderna för ersättning för resekostnader enligt allmänna reseavtalet
(ARA).

37 § För sådan elev vid riksinternatskola som har utlandssvenska
föräldrar lämnas bidrag till kostnader för skolgång och skolmåltider med
det belopp som gäller för motsvarande ersättning vid kommunal samverkan
på det offentliga skolväsendets område.

/r3/ Rekvisition och utbetalning

38 § För skolledningsbidrag och för allmänt undervisningsbidrag
tillämpas ett system med förskott och slutreglering utan rekvisition
från skolhuvudmannen. Bidrag till avgifter enligt 28–30 §§ liksom
bidrag enligt 32–35 §§ utbetalas utan rekvisition från skolhuvudmannen
medan övriga bidrag utbetalas efter rekvisition.

39 § Styrelse för skola skall senast den 20 maj lämna skolöverstyrelsen
uppgift enligt 9 och 10 §§. Med ledning av denna uppgift skall
skolöverstyrelsen fastställa den statsbidragsgrundande
skolledningsresursen.

40 § Styrelse för skola skall senast den 20 maj lämna skolöverstyrelsen
uppgift om beräknat antal elever och klasser den 15 januari kommande
läsår.

41 § Med ledning av uppgifterna enligt 40 § fastställer
skolöverstyrelsen ett preliminärt statsbidragsgrundande timunderlag för
allmänt undervisningsbidrag för det närmaste redovisningsåret.

42 § Skolöverstyrelsens beslut om statsbidragsgrundande
skolledningsresurs enligt 39 § resp. preliminärt statsbidragsgrundande
timunderlag enligt 41 § utgör grunderna för utbetalning av förskott.
Skolöverstyrelsen skall betala ut förskott till huvudmannen i slutet av
varje månad under redovisningsåret. Varje månads förskott skall
bestämmas med hänsyn till

1. för skolledningsresurs aktuella lönebelopp enligt vad regeringen
fastställt för sådan resurs hos primärkommunal skolhuvudman och

2. för allmänna timresurser aktuella lönebelopp för kostnadsgrupp 3
enligt 18 kap. 14 § gymnasieförordningen (1987:743).

Skolöverstyrelsens beslut om förskott får inte överklagas.

43 § Förskott på statsbidrag enligt 28, 29, 32, 33 och 35 §§ utbetalas
av skolöverstyrelsen utan rekvisition i slutet av juli och januari.
Grunden för utbetalning av dessa bidrag utgörs av sex månaders
sammanlagda förskott på det allmänna undervisningsbidraget som
skolöverstyrelsen betalar ut enligt 42 §. Förordning (1989:707).

44 § Förskott avrundas till närmast lägre tusental kronor. Summan av
förskotten skall dras av när statsbidraget för redovisningsåret slutligt
skall betalas ut.

45 § Styrelse för skola skall senast den 1 september närmast efter
redovisningsårets utgång inge uppgift om det faktiska antalet elever och
klasser den 15 januari föregående redovisningsår.

46 § Med utgångspunkt i uppgifterna enligt 45 § fastställer
skolöverstyrelsen skolans slutliga statsbidragsgrundande timunderlag för
redovisningsåret.

47 § Skolöverstyrelsen fastställer statsbidraget för skolledningsresurs
med hänsyn till det belopp för skolledningsresurs som skolöverstyrelsen
fastställer med utgångspunkt i av skolan redovisade faktiska
lönekostnader för rektor och studierektor.

48 § Skolöverstyrelsen fastställer det slutliga beloppet för allmänt
undervisningsbidrag för redovisningsåret med hänsyn till det belopp för
timmar av olika slag som skolöverstyrelsen fastställer med utgångspunkt
i av skolan redovisade faktiska lönekostnader.

49 § Så snart underlag finns för bidrag enligt 21, 28–30 och 32–35 §§
skall sk olöverstyrelsen utan rekvisition från skolas styrelse
fastställa bidrag till semesterlönetillägg, lokal skolutveckling,
pedagogisk stödpersonal, hälsovård och elevhemsföreståndare m. fl.

50 § Skolöverstyrelsen beslutar om statsbidrag enligt 47–49 §§ och
betalar ut bidragen snarast möjligt.

51 § Bidrag enligt 19, 22–27, 36 och 37 §§ rekvireras senast den 1
september närmast efter redovisningsårets slut. Skolöverstyrelsen skall
snarast möjligt besluta om och betala ut bidragen.

52 § Bidrag enligt 31 § utbetalas av skolöverstyrelsen utan rekvisition.
Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag efter uppgift från huvudmannen
enligt 31 §.

53 § Om en rekvisition av statsbidrag som avses i denna förordning
kommer in för sent, får rekvisitionen ändå prövas, om det finns
särskilda skäl.

54 § Skolhuvudman är skyldig att på begäran av skolöverstyrelsen eller
riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som
behövs för myndighetens granskning i fråga om statsbidrag.

55 § Åsidosätter skolhuvudman vad som enligt lag eller annan författning
åligger skolhuvudmannen i fråga om skolan, får skolöverstyrelsen efter
anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst 10 procent av statsbidrag
som avses i denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse.
Vinns inte rättelse, får skolöverstyrelsen förordna att det innehållna
beloppet skall dras av från statsbidraget. Ett sådant beslut får
överklagas hos regeringen.

1988:681

/r3/ Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (SÖ-FS 1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för
vissa lanthushållsskolor,

förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,

förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till
riksinternatskolor m. m.,

förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid
riksinternatskolor m. m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

4. har upphävts genom förordning (1988:957).

5. har upphävts genom förordning (1988:957).

6. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola
att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och
klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.

1989:707

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989. Bestämmelserna i
32 och 43 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1
juli 1989.

1990:639

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Bestämmelserna tillämpas från och med redovisningsåret 1989/90.