Förordning (1988:682) med instruktion för kriminalvårdsnämnden

SFS nr
1988:682
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
2007:1173
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1161

1 § I 37 kap. brottsbalken finns bestämmelser om
Kriminalvårdsnämndens sammansättning m.m.

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Kriminalvårdsnämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om förklaringar m.m. i ärenden och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:398).

2 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden
dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per
telefon. Förordning (2006:1161).

3 § Kriminalvården tillhandahåller nämnden sammanträdesrum,
kanslilokaler och personal. Förordning (2005:1004).

4 § Om ordföranden inte bestämmer annat, avgörs ärendena efter
föredragning av tjänstemän hos Kriminalvården.

Nämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman skall
närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.
Förordning (2005:1004).

5 § Vid handläggning av ärenden som angår nämndens administration är
nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är
närvarande.

6 § Den som är ersättare för ledamot skall beredas tillfälle att genom
information följa arbetet i nämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte
någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov skall särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare
anordnas.

7 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras
av ordföranden.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad.

8 § Nämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse
till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste
budgetåret. Förordning (2005:1004).

9 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom
delgivning.

Övergångsbestämmelser

1988:682

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, då förordningen
(1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden skall upphöra att
gälla. Bestämmelsen i 8 § om berättelse till kriminalvårdsstyrelsen
skall första gången omfatta tiden den 1 januari 1988 t. o. m. den 30
juni 1989.