Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna

SFS nr
1988:683
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1174
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1005

1 § Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av
regeringen.

I 37 kap. brottsbalken finns bestämmelser om
övervakningsnämndernas sammansättning m.m.

Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna
förordnas av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.
Förordning (1998:960).

2 § Övervakningsnämnden biträds av en sekreterare, som förordnas
av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om
Kriminalvården medger det.

Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden
och inkommande handlingar diarieförs. Förordning (2005:1005).

3 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller om nämnden
så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman.

Nämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid
ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman
har alltid rätt att vara närvarande, när nämnden behandlar ett ärende
som han handlägger.

Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

4 § Den som är ersättare för ledamot skall få tillfälle att genom
information följa arbetet i nämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte
någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov skall särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare
anordnas.

5 § Vid övervakningsnämndens sammanträden skall föras protokoll, som
skall justeras av ordföranden. I ärenden om nämndens administration
gäller i stället 31 § verksförordningen (1995:1322) om myndighetens
beslut.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få en avvikande mening antecknad. Förordning (1996:399).

6 § En underrättelse om övervakningsnämndens beslut skall
sändas till Kriminalvården. Har övervakningsnämnden ändrat
villkoren i en behandlingsplan som har föreskrivits enligt
28 kap. 6 a § brottsbalken, skall en underrättelse om beslutet
också sändas till åklagaren. Förordning (2005:1005).

7 § Övervakningsnämnden skall genom besök i de kriminalvårdsanstalter
som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om
förhållandena i anstalterna. Därvid skall de intagna få tillfälle till
samtal med nämnden eller någon ledamot av denna.

8 § Övervakningsnämnden skall varje år före den 1 mars ge in en
berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det
senaste budgetåret. Förordning (2005:1005).

9 § Ordföranden och sekreteraren samt den eller de
kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med
att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant
beslut.

9 a § För arbete i en övervakningsnämnd skall följande
ersättning lämnas.

Befattning Ersättning

Ordförande 12 200 kronor per år samt 140
kronor per dag under
vilken arbete utförts för nämndens
räkning

Vice ordförande 5 800 kronor per år samt 140
kronor per dag under vilken arbete
utförts för nämndens räkning

Tillfällig ersättare för
en ordförande 950 kronor per sammanträde

Ordförande som har beredskap
enligt 5 § förordningen
(1994:1060) om intensivövervakning
med elektronisk kontroll 600 kronor per dag

Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en
övervakningsnämnd. Förordning (2005:1005).

10 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom
delgivning.

Övergångsbestämmelser

1988:683

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, då förordningen
(1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna skall upphöra att
gälla. Bestämmelsen i 8 § om berättelse till kriminalvårdsstyrelsen
skall första gången omfatta tiden den 1 januari 1988 t. o. m. den 30
juni 1989.