Förordning (1988:684) med särskilda bestämmelser om bostadslån m.m. för ny- och ombyggnad av ålderdomshem

SFS nr
1988:684
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

1 § I fråga om bostadslån och räntebidrag för ny- och ombyggnad av
ålderdomshem gäller följande särskilda bestämmelser, utöver vad som
föreskrivs i nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693).

2 § Bostadslån får lämnas även om det i lägenheterna görs sådana avsteg
från kraven på primära bostadsfunktioner och utrymmes- och
utrustningsstandard som går utöver vad som följer av 5 § tredje stycket
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 7 § tredje
stycket ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Lägenheterna
i färdigt skick skall dock

1. bestå av minst ett rum och kokskåp, utrymme med toalett och dusch
samt entréutrymme och

2. ha en sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person.

Vid ombyggnad behöver entréutrymme inte anordnas, om det finns
byggnadstekniska hinder för detta.

Första stycket gäller endast om den lägre standarden i lägenheterna
kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro
och av den utrustning som finns där. Bedömningen av hur många lägenheter
som bör dela på gemensamma utrymmen skall göras utifrån vad som är
lämpligt i varje enskilt byggnadsprojekt.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för tillämpning av denna
paragraf meddelas av plan- och bostadsverket.

3 § Räntebidrag lämnas även till kostnaden för ränta på den del av
bostadslånet och den underliggande krediten som belöper på
låneunderlaget för lokaler och avser personalutrymmen åt den personal
som krävs för verksamheten vid ålderdomshemmet.

Övergångsbestämmelser

1988:684

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas i ärenden
i vilka preliminärt beslut om bostadslån och räntebidrag meddelas efter
ikraftträdandet.

Genom förordningen upphävs förordningen (1987:528) om vissa avsteg från
förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.