/r1/ Förordning (1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska museum;

SFS nr
1988:687
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1989:204
Upphävd
1989-06-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen
om det svenska sjöförsvarets, den svenska handelssjöfartens och det
svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna.

2 § Museet skall samla in, förteckna, vårda, vetenskapligt bearbeta och
för allmänheten hålla tillgängligt sådant som belyser sjöhistoriska
ämnen, såsom originalföremål, modeller och andra ting samt foton,
uppteckningar, kartor, ritningar och andra arkivalier, vilka inte
tillhör ett statligt arkivs serier.

Museet skall i övrigt, i mån av möjlighet och tillgång på medel, bidra
till att landets sjöhistoria klarläggs, bevaras och vårdas.

3 § Museet skall, om det kan ske utan att verksamheten i övrigt
eftersätts, biträda vid det museala bevarandet av statens
sjökrigshistoriska samlingar utom museet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på museet med undantag
av 2, 18 och 19 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Museidirektören är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § Myndighetens styrelse består av nio ledamöter, museidirektören
medräknad.

En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, museidirektören och minst tre
andra ledamöter är närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom myndigheten finns tre avdelningar, en för dokumentation, en för
utställning och en för administration.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

— frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 § Museidirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

10 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än museidirektören utses av
regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år. Förordnandena kan
förlängas högst en gång. Om det finns särskilda skäl, kan dock ett
förordnande förlängas mer än en gång.

Vice ordförande utses inom styrelsen.

11 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
museidirektör.

12 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören.

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om
museidirektören.

Övergångsbestämmelser

1988:687

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum upphävs.

2. För den som innehar tjänsten som museidirektör vid denna förordnings
ikraftträdande skall de anställningsvillkor som gällde vid
ikraftträdandet fortsätta att gälla.