Lag (1988:688) om kontaktförbud

SFS nr
1988:688
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:620

Förutsättningar för kontaktförbud

1 § Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att
besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller
att följa efter denna person (kontaktförbud).

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda
omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses
gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt
allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid
bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt
beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott
mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

Ett kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett sådant
förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet
innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.

Ett kontaktförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till
särskilda omständigheter är uppenbart befogade. Lag (2011:487).

1 a § Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att
uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om
det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att
den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot
en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (kontaktförbud
avseende gemensam bostad).

Kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast om

1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än
det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den
mot vilken förbudet avses gälla, och

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka
till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig
utsträckning får tillgång till sina personliga
tillhörigheter. Lag (2013:974).

2 § Om det kan antas att ett kontaktförbud enligt 1 § inte är
tillräckligt, får förbudet utvidgas till att avse förbud att
uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad eller
arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas
(utvidgat kontaktförbud).

Den som har överträtt ett utvidgat kontaktförbud får meddelas
förbud att uppehålla sig inom ett större område än som följer
av första stycket (särskilt utvidgat kontaktförbud). Förbudet
får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana
platser där den andra personen har sin bostad eller arbetsplats
eller annars brukar vistas. Det får inte avse ett större område
än vad som är nödvändigt.

Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med
villkor om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda
skäl mot det.

Särskilt utvidgat kontaktförbud får meddelas endast om skälen
för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än den
inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär för den mot
vilken förbudet avses gälla. Lag (2011:487).

2 a § När ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är den mot
vilken förbudet gäller skyldig att medverka till att den
elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå.
Lag (2011:487).

3 § Ett kontaktförbud ska förses med de begränsningar och
undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det
enskilda fallet. Lag (2011:487).

4 § Kontaktförbud ska meddelas för viss tid. Kontaktförbud
avseende gemensam bostad får meddelas för högst två månader.
Särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning får meddelas för högst sex månader. I övrigt får
kontaktförbud meddelas för högst ett år.

Kontaktförbudet gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får endast förlängas
om det finns särskilda skäl och med högst två veckor i taget.
Ett särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk
övervakning får förlängas med högst tre månader i taget. I
övrigt får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i
taget. Lag (2011:487).

5 § Ett beslut om kontaktförbud ska delges den mot vilken
förbudet avses gälla. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och
47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2011:487).

6 § Kan det antas att kontaktförbud avseende gemensam bostad
kommer att meddelas, är den mot vilken förbudet avses gälla
skyldig att på tillsägelse av en polisman följa med till ett
förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör på platsen inte
kan äga rum eller det av annan anledning är av vikt för
utredningen att den mot vilken förbudet avses gälla följer med
till förhör. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får
polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

Ett förhör enligt första stycket får inte avslutas senare än
sex timmar efter det att den förhörde togs med till förhöret.
Lag (2011:487).

6 a § Frågor om kontaktförbud ska handläggas skyndsamt.

I fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad ska
åklagarens beslut i ärendet meddelas med särskild skyndsamhet.
Har den mot vilken förbudet avses gälla tagits med till förhör
ska beslut i ärendet, om det inte finns något synnerligt
hinder, meddelas i samband med att förhöret avslutas.
Lag (2011:487).

Förfarandet hos åklagaren

7 § Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas
upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det
annars finns anledning till det. Lag (2011:487).

7 a § I fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad eller
särskilt utvidgat kontaktförbud ska ett offentligt biträde
förordnas för den som förbudet gäller eller avses gälla, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas. Frågan om
förordnande ska prövas så snart som möjligt.

Ett sådant biträde har samma rättigheter som en offentlig
försvarare. Lag (2011:487).

8 § Prövningen av frågor om kontaktförbud ankommer på åklagaren
på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla
eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sin hemvist
eller mera varaktigt uppehåller sig. Är den sistnämnde
misstänkt för brott som har betydelse för frågan om
kontaktförbud, får frågan prövas även av åklagare som är
behörig att väcka åtal för brottet.

I fråga om åklagare tillämpas vidare 7 kap. rättegångsbalken.
Lag (2011:487).

9 § För utredning av frågor om kontaktförbud får åklagaren
anlita biträde av Polismyndigheten.

I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap. 4,
6, 7 och 9–12 §§ rättegångsbalken. Vid tillämpningen av 4 och
11 §§ ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället
avse den mot vilken förbudet avses gälla. Lag (2014:620).

10 § Den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet
avses skydda har rätt att ta del av det som har tillförts
ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de
begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:437).

11 § Innan frågan om kontaktförbud prövas ska den mot vilken
förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda
underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon
annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra
sig över dem. Frågan får dock avgöras utan att så har skett om
åtgärderna är uppenbart obehövliga, om det kan befaras att det
annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i
ärendet eller om avgörandet inte kan skjutas upp.

Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska
ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som
följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2011:487).

12 § Ett beslut varigenom åklagaren ålägger någon kontaktförbud
ska vara skriftligt och ange

1. den som förbudet avses skydda och den som förbudet avses
gälla mot,

2. förbudets innebörd och omfattning,

3. de skäl som har bestämt utgången,

4. åberopade lagrum,

5. vilken påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra, och

6. upplysning om möjligheten att få rättens prövning enligt
14 § och att begära omprövning enligt 23 §. Lag (2011:487).

12 a § Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med
villkor om elektronisk övervakning ska, utöver vad som anges
i 12 §, ange

1. när den elektroniska övervakningen ska inledas och hur det
ska ske,

2. vad den mot vilken förbudet gäller är skyldig att göra för
att medverka till att övervakningen kommer till stånd och kan
fortgå, och

3. vilken påföljd som hindrande av elektronisk övervakning
enligt 25 § kan medföra. Lag (2014:620).

13 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud
gäller i övrigt 4–9, 14, 15 §§, 20 § första stycket andra
meningen 1, 3 och 4 och andra stycket samt 26 §
förvaltningslagen (1986:223). Lag (2011:487).

13 a § När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam
bostad har meddelats får en polisman avlägsna den mot vilken
förbudet gäller från bostaden.

När ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor
om elektronisk övervakning har meddelats, är Polismyndigheten
ansvarig för verkställigheten av den elektroniska
övervakningen. Lag (2014:620).

Rättens prövning

14 § Åklagarens beslut i fråga om kontaktförbud ska prövas av
tingsrätten, om den som har ålagts kontaktförbud eller den som
förbudet avses skydda begär det. Begäran om sådan prövning ska
göras skriftligen eller muntligen hos åklagaren, som ska
överlämna ärendet till rätten. Omfattar ärendet beslut om
kontaktförbud avseende gemensam bostad ska åklagaren utan
dröjsmål överlämna ärendet till rätten. Lag (2011:487).

15 § Behörig domstol är den tingsrätt där åklagare som har
prövat frågan om kontaktförbud ska föra talan i brottmål i
allmänhet. Omfattar ärendet en prövning av ett beslut om
kontaktförbud avseende gemensam bostad, ska vad som sägs i 19
kap. 12 § andra meningen rättegångsbalken om domstols
befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel
tillämpas. Lag (2011:487).

16 § Har åklagaren beslutat om kontaktförbud, är han eller hon
skyldig att på begäran av den som förbudet avses skydda föra
dennes talan vid rätten, om inte särskilda skäl talar mot det.

Rätten ska begära yttrande av åklagaren, om det inte är
obehövligt. Lag (2011:487).

17 § Rätten får förordna att ett kontaktförbud tills vidare
inte ska gälla. Om kontaktförbud inte tidigare meddelats, får
rätten meddela sådant förbud fram till dess att ärendet
avgjorts slutligt. Lag (2011:487).

18 § Vid avgörande av saken skall tingsrätten bestå av en lagfaren
domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning är tingsrätten domför
med en lagfaren domare.

Vid omröstning gäller reglerna i 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga
delar.

19 § Sammanträde inför rätten ska alltid hållas om någon part
begär det.

Omfattar ärendet en prövning av ett beslut om kontaktförbud
avseende gemensam bostad ska tingsrätten även utan särskild
begäran hålla sammanträde i ärendet så snart det kan ske och,
om det inte finns något synnerligt hinder, senast på fjärde
dagen efter det att rättens prövning begärdes hos åklagaren.
Ärendet ska, om det inte finns något synnerligt hinder, avgöras
i anslutning till sammanträdet. Lag (2011:487).

20 § Vardera parten skall svara för sin kostnad, om inte sådant
förhållande föreligger som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

21 § Vid rättens handläggning av ärenden om kontaktförbud
gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om
en begäran om prövning gäller vad som sägs i den lagen om
ansökan.

Ett beslut varigenom rätten ålägger någon kontaktförbud ska
innehålla de uppgifter som anges i 12 § första stycket 1–5 och
12 a §. Lag (2011:487).

22 § Har någon begärt rättens prövning av ett beslut i fråga om
kontaktförbud och är den mot vilken förbudet avses gälla
misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om
förbudet, får beslutet i fråga om kontaktförbud prövas i mål om
allmänt åtal rörande brottet. Bestämmelserna om rättegång i ett
sådant mål ska tillämpas. Lag (2011:487).

Hävande eller ändring av kontaktförbud

23 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till
det, får åklagaren häva eller ändra ett beslut om kontaktförbud
som har meddelats av åklagaren eller rätten.

Första stycket gäller dock inte om beslutet är föremål för
rättens prövning. Lag (2011:487).

Överträdelse av kontaktförbud

24 § Den som bryter mot ett kontaktförbud döms för överträdelse
av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2011:487).

25 § Den som har meddelats ett särskilt utvidgat kontaktförbud
med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet hindrar att den elektroniska
övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå döms för
hindrande av elektronisk övervakning till böter eller fängelse
i högst ett år. Lag (2011:487).

Uppgifter om den övervakades position

26 § Uppgifter om den övervakades position vid elektronisk
övervakning får registreras och tas fram endast när

1. den övervakade träder in i eller vistas inom det område som
avses i 2 § andra stycket, eller

2. en beslutad elektronisk övervakning hindras. Lag (2011:487).

27 § Uppgifter om den övervakades position, som får tas fram
enligt 26 §, får bevaras i högst två månader.

När uppgifter om den övervakades position inte längre får
bevaras ska de omedelbart förstöras. Lag (2011:487).

Övergångsbestämmelser

2010:1953

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller
lämnats före den 1 april 2011.

2011:487

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011. Ett besöksförbud
som har meddelats enligt äldre föreskrifter ska efter
ikraftträdandet anses som ett kontaktförbud enligt denna lag.