Förordning (1988:691) om kontaktförbud

SFS nr
1988:691
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1139

1 § Har åklagare meddelat beslut enligt 12, 12 a eller 23 §
lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska den som förbudet avses
skydda underrättas om beslutet.

Har domstol beslutat i fråga om kontaktförbud, ska den som
förbudet avses skydda underrättas om beslutet.

Att beslut om kontaktförbud ska delges den mot vilken förbudet
avses gälla framgår av 5 § lagen om kontaktförbud.
Förordning (2011:970).

2 § I samband med att kontaktförbud meddelas ska den mot vilken
förbudet avses gälla särskilt underrättas om innebörden av
förbudet.

Vid beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om
elektronisk övervakning ska den mot vilken förbudet avses gälla
dessutom särskilt underrättas om vad han eller hon är skyldig
att göra för att medverka till att övervakningen ska komma till
stånd och kunna fortgå. Förordning (2011:970).

3 § Har en begäran om kontaktförbud gjorts till
Polismyndigheten, ska åklagaren omedelbart underrättas om
detta.

Om en polisman har tagit med sig en person till förhör enligt
6 § lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska åklagaren
omedelbart underrättas om detta för prövning av frågan om
offentligt biträde enligt 7 a § lagen om kontaktförbud.
Förordning (2014:1139).

4 § Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om
kontaktförbud eller häver eller ändrar ett sådant beslut, ska
Polismyndigheten genast underrättas om beslutet.

Bestämmelser om registrering av beslut om kontaktförbud finns
i lagen (1998:620) om belastningsregister och förordningen
(1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2014:1139).

4 a § Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om
kontaktförbud ska socialnämnden genast underrättas, om den mot
vilken beslutet avses gälla och den som förbudet avses skydda
har gemensamma barn under 18 år. När ett beslut om
kontaktförbud avseende gemensam bostad meddelas ska
socialnämnden alltid underrättas. Underrättelse ska ske till
socialnämnden på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen
ska gälla. Förordning (2011:970).

4 b § I samband med att ett kontaktförbud avseende gemensam
bostad meddelas ska den som meddelat beslutet informera den mot
vilken förbudet gäller och den som förbudet avses skydda om
vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd
och hjälp. Förordning (2011:970).

4 c § När en fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad
eller särskilt utvidgat kontaktförbud aktualiseras ska den mot
vilken beslutet avses gälla informeras om sin rätt till
offentligt biträde enligt 7 a § lagen (1988:688) om
kontaktförbud. Förordning (2011:970).

5 § Polismyndigheten får, efter samråd med Åklagarmyndigheten,
meddela föreskrifter om verkställighet av de bestämmelser i
lagen (1988:688) om kontaktförbud som avser elektronisk
övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud.

Åklagarmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av lagen om kontaktförbud.
Förordning (2014:1139).