Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

SFS nr
1988:695
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:438

1 § I denna lag meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges
åtaganden enligt

1. den europeiska konventionen den 26 november 1987 till
förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (konventionen), och

2. det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till
Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
(protokollet). Lag (2005:511).

2 § De kommittéer som har upprättats enligt konventionen
respektive protokollet har rätt att besöka varje plats här i
riket där en person som har berövats sin frihet genom en
myndighets åtgärd är placerad, om

1. besöket har till syfte att undersöka hur personen behandlas,
och

2. kommittén har underrättat regeringen om sin avsikt att göra
besöket. Lag (2005:511).

3 § Den som ansvarar för en frihetsberövad ska lämna
kommittéerna det biträde som de behöver för att kunna
fullgöra sina uppgifter. Denne ska därvid ge kommittéerna

1. tillträde till och möjlighet att fritt förflytta sig inom
de platser där personer som berövats sin frihet är placerade,

2. möjlighet till enskilda samtal med frihetsberövade
personer och med andra som kan ge upplysningar om en sådan
persons behandling, och

3. information som behövs för att syftet med besöket ska
kunna uppnås.

Upplysningar och information som avses i första stycket får
lämnas utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:438).

4 § Om en myndighet som är berörd av ett avsett besök har
invändningar mot kommitténs förslag i fråga om tid eller plats
för besöket, skall myndigheten genast anmäla detta till
regeringen. Regeringen avgör om en invändning skall framställas
hos kommittén enligt artikel 9 i konventionen respektive
artikel 14 punkt 2 i protokollet.

Regeringen får besluta om förflyttning av personer som en
kommitté avser att besöka för att göra det möjligt för
kommittén att genomföra sin uppgift. Lag (2005:511).

5 § Bestämmelser om immunitet för ledamöter och experter i
kommittéerna finns i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall. Lag (2005:511).