/r1/ Förordning (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;

SFS nr
1988:700
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:915

1 § För varor, som är upptagna i den förteckning som är fogad som bilaga
till denna förordning, gäller tullfrihet.

2 § Beträffande varor för vilka i förteckningen under kolumnen
Anmärkningar anges ordet Anmälan tillämpas bestämmelserna i 6 § första
stycket och 71 § första–tredje styckena tullfrihetsförordningen
(1987:1289).

3 § Ansökan om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.
m. ges in till kommerskollegium.

Kollegiet skall efter samråd med generaltullstyrelsen med eget yttrande
överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (1989:915).

4 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
meddelas när det gäller 3 § av kommerskollegium och i övrigt
av generaltullstyrelsen. Förordning (1989:915).

Bilaga

Förteckning över varor, för vilka tullfrihet enligt 12 § lagen
(1987:1069) om tullfrihet m. m. gäller

1 2 3 4

Statistiskt nr Varuslag Anmärkningar

Tulltaxenr Varunr

15.19 309 Icke kemiskt definierade
fettalkoholer (blandningar)
huvudsakligen bestående av
fettalkoholer med minst
10 kolatomer

28.13 100 Koldisulfid (kolsvavla)

28.25 101 Hydrazin och oorganiska
salter av hydrazin

29.01 230 Buten-(1)
240 Butadien-(1,3)
299 Butadien-(1,2)
Hexen-(1)
4-Metylpenten-(1)

29.02 909 Dodecylbensen (dodecylbensol)
Isobutylbensen
120 Diklormetan (metylenklorid)
191 1,1,1-Trikloretan
220 Trikloreten
230 Tetrakloreten (perkloretylen)

29.04 202 Dinitrotoluen
209 Nitropropan

29.05 110 Metanol (metylalkohol)
Monoalkoholer med minst 10
kolatomer:
Mättade:
170 Dodekanol-(1) (laurylalkohol)
Hexadekanol-(1) (cetylalkohol)
Oktadekanol-(1) (stearylalkohol)
190 Andra
Omättade:
220 Acykliska terpenalkoholer
290 Andra
320 Propylenglykol (propandiol-(1,2))

29.09 430 2-Butoxietanol
2-(2-Butoxietoxi)etanol
441 Etylenglykolmonoetyleter
(etylglykol; 2-etoxietanol)
600 a, a’-Bis(tert-butylperoxi)di-
isopropylbensen
Dikumylperoxid

29.10 300 1-Klor-2,3-epoxipropan
(epiklorhydrin)

29.14 110 Aceton
120 Butanon (etylmetylketon), avsedd Anmälan
att användas uteslutande vid
tillverkning av polyeten eller
som denatureringsmedel för
framställning av denaturerad sprit
enligt nr 22.07
690 2-Amylantrakinon
2-Etylantrakinon

29.15 220 Natriumacetat
240 Ättiksyraanhydrid

320 Vinylacetat
330 n-Butylacetat
350 2-Etoxietylacetat
390 2-(2-Butoxietoxi)etylacetat
600 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimety-
lendiisobutyrat
909 Cetylklorformiat

29.16 120 Estrar av akrylsyra
140 Estrar av metakrylsyra
199 Kaliumsorbat
390 Metametylbensoesyra
Para-tert-butylbensoesyra

29.17 120 Adipinsyra
130 Azelainsyra
Sebacinsyra
140 Maleinsyraanhydrid
199 Dibutylmaleinat
Fumarsyra
Maleinsyra
390 Hexahydroftalsyra-
anhydrid
Hexaklorendometylen-
tetrahydroftalsyra
(s. k. HET-syra)
Hexaklorendometylen-
tetrahydroftalsyraanhydrid
Isoftalsyra
Pyromellitsyraanhydrid
Trimellitsyraanhydrid

29.19 009 Tris-(2-etylhexyl)fosfat, avsett Anmälan
att användas uteslutande vid
tillverkning av hydrogenperoxid

29.21 110 Dimetylamin
120 Dietylamin
290 Trietylentetramin

29.22 220 Parafenetidin
500 Treonin

29.23 200 Lecitiner och andra fosfoamino-
lipider
900 2-Hydroxi-3-klorpropyltri-
metylammoniumklorid

29.24 100 Dimetylformamid

29.25 200 Nitroguanidin

29.26 100 Akrylnitril
200 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)

29.29 100 Isocyanater

29.30 909 Metylenbistiocyanat

29.31 003 Dioktyltenndiklorid
Dioktyltennoxid
009 Bis-(trifenylsilyl)kromat
Dicyklopentadienylkrom

29.32 120 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)
130 Furfurylalkohol
Tetrahydrofurfurylalkohol
190 2-Metylfuran

29.33 391 Etylmetylpyridin
Gamma-pikolin(4-metylpyridin)
610 Melamin
901 Hexametylentetramin i fast form
909 1,4-Diazabicyklo/2,2,2/oktan
(“trietylendiamin”)

31.02 100 Karbamid (urinämne), avsedd Anmälan
att användas uteslutande för
tillverkning av andra varor
än gödselmedel

32.02 101 Syntetiska organiska garvämnen
med en askhalt av högst 20
viktprocent, beräknat på
torrsubstansen

34.02 119 Icke kemiskt definierat natrium-
laurylsulfat

38.12 200 Blandestrar av trimellitsyra och
acykliska alkoholer med raka kol-
kedjor och med 7–9 kolatomer

38.17 100 Blandningar av alkylbensener av
sådana slag som används för
framställning av ytaktiva ämnen

38.18 001 Kisel, dopad för användning inom
elektroniken, i form av skivor,
plattor eller liknande former

38.23 909 Icke kemiskt definierad azelainsyra
1,4-Cyklohexandimetanol löst i
metanol
Blandningar av dinitrotoluen och
dinitroxylen
Kalciumsulfonat löst i mineral-
olja
Tillsatsmedel för användning vid
kokill- eller stränggjutning av
stål (s. k. gjutpulver), utgörande
blandningar bestående enbart av
tullfria oorganiska ämnen
Icke kemiskt definierade iso-
cyanater ävensom kemiskt
definierade eller icke
kemiskt definierade iso-
cyanater, lösta i flyktiga
organiska lösningsmedel
Acykliska mättade klorfluorkol-
väten med mindre tillsats av
smörjmedel
Blandningar enbart av acykliska
mättade klorfluorkolväten ävensom
sådana blandningar med mindre
tillsats av smörjmedel
Oljeblandat svavel
100 Polyeten i form av fibrillerade
200 fibrer med en längd av högst 3 mm,
även med inblandning av högst 15
viktprocent cellulosafibrer
100 Granulat av sampolymerer av eten
200 och akrylsyra innehållande minst 3
900 viktprocent och högst 10 viktprocent
akrylsyra
Granulat av sådan jonomerplast, som
utgör en med metalljoner tvärbunden
sampolymer av eten och ett akryl-
syraderivat
900 Klorsulfonerad polyeten

39.02 100 Polypropen i form av fibrillerade
fibrer med en längd av högst 3 mm,
även med inblandning av högst 15
viktprocent cellulosafibrer
Granulat av polypropen, avsett Anmälan
att användas uteslutande för
tillverkning av textilmaterial
enligt stat. nr 54.04.100 eller
54.04.900 eller för tillverkning
av textilmaterial enligt
stat. nr 54.02.490, 54.02.590
eller 54.02.699 som är avsett för
framställning av tågvirke o. d.

Granulat av polypropen, avsett att Anmälan
användas uteslutande för tillverk-
ning av ampuller och flaskor för
steril förpackning av spolvätskor
eller läkemedel
900 Klorerad polypropen
Hydrerade, flytande
polyalfaolefiner

39.03 110 Sprutmassor av sampolymerer av
190 styren och maleinsyraanhydrid,
909 även innehållande blocksam-
polymerer av styren och butadien
300 Sampolymerer av akrylnitril,
butadien och styren (ABS)
909 Polystyren modifierad med
kloreten och akrylnitril (ACS)

39.04 610 Fluorhaltiga polymerer
690

39.05 200 Polyvinylalkohol i fast form
900 Polyvinylbutyral

39.07 100 Polyacetaler (t. ex.
polyoximetylener)
200 Polyetrar av dextros, Anmälan
sorbitol och citronsyra,
avsedda att användas
uteslutande för till-
verkning av glass
Polyfenylenoxid
Grenade polyoxialkylen- Anmälan
polyoler, avsedda att an-
vändas uteslutande för till-
verkning av mjuk uretancell-
plast i form av s. k. blockskum

301 Novolackmodifierat epoxiakrylat,
löst i icke flyktigt organiskt
lösningsmedel och härdbart med
ultraviolett ljus eller elektronstråle

309 Omodifierade epoxihartser, Anmälan
avsedda att användas uteslutande
för tillverkning av laminat
bestående av en glasfiberarmerad
plastplatta belagd med kopparfolie
400 Polykarbonater
Mättade linjära polyestrar (andra
än polykarbonater) för formnings-
ändamål:
600 Granulat av polyetentereftalat
990 Granulat av polybutentereftalat
Andra Anmälan

39.08 100 Polyamidsprutmassor i form av
900 granulat
Termoplastiska fettsyrapolyamider, Anmälan
avsedda att användas uteslutande
som bindemedel för tryckfärger
eller för tixotropering av lack-
färger eller färg- och lackbinde-
medel

39.10 001 Silikoner
009

39.11 900 Polyfenylensulfid
Polysulfoner
Granulat av polyeterimid, även
innehållande glasfibrer

39.12 120 Cellulosaacetater, mjukgjorda
390 Etylhydroxietylcellulosa, inte
mjukgjord och inte vattenlöslig
902 Cellulosapropionat och cellulosa-
butyrat samt blandestrar av
cellulosaacetat, cellulosa-
propionat eller cellulosa-
butyrat, mjukgjorda

39.13 909 Klorkautschuk

39.14 000 Jonbytare

39.19 109 Film, folier, tejp och
909 remsor av fluorsubstituerade
etenpropenpolymerer, belagda
med eller försedda med
kärna av polyimid
Film, folier, tejp och
remsor av polyimid, även
belagda med fluorsubstituerade
etenpropenpolymerer

39.20 100 Plattor av polyeten eller
200 polypropen i form av
fibrillerade fibrer med en
längd av högst 3 mm, även med
inblandning av högst 15 vikt-
procent cellulosafibrer
690 Plattor, film och folier av Anmälan
mättade linjära polyestrar,
avsedda att användas uteslutande
för tillverkning av strålnings-
känslig film
910 Film och folier av polyvinyl- Anmälan
butyral, avsedda att användas
uteslutande för tillverkning av
laminerade säkerhetsrutor av glas
999 Film, folier och remsor av fluor-
substituerade etenpropenpolymerer,
belagda med eller försedda med
kärna av polyimid
Film, folier och remsor av poly-
imid, även belagda med fluor-
substituerade etenpropenpolymerer

39.20 999 Membranmaterial av fluorhaltiga Anmälan
39.21 909 polymerer, även med inbäddad
förstärkning och/eller yt-
beläggning, avsett att användas
uteslutande i elektrolysceller
för framställning av klor och
natriumhydroxid

54.07 200 Vävnader av remsor av polytetra- Anmälan
fluoreten, avsedda att användas
uteslutande för tillverkning
av nålad filterduk för rening
av rökgaser

56.03 000 Bondad duk, även med inblandning
av glimmerfjäll, inte laminerad,
med en tjocklek av högst 0,8 mm,
tillverkad av fibrer av aromatisk
polyamid erhållen genom polyme-
risation av meta-fenylendiamin
och isoftalsyra
Bondad duk av polyamidfibrer vä- Anmälan
gande högst 25 g/ m 2, avsedd
att användas uteslutande för
tillverkning av luftfilter

56.07 490 Flätat garn av syntetfilament Anmälan
501 eller av natursilke, avsett
909 uteslutande för tillverkning
av kirurgiska suturer

59.03 909 Polyestervävnader, på båda Anmälan
59.07 000 sidor försedda med ett tunt
skikt av en pigmenterad fenol-
hartsprodukt och uteslutande
avsedda att användas för till-
verkning av slipduk

69.02 202 Dinas-, kvarts-, kvartsit-
och andra silikaprodukter
900 Eldfasta byggvaror av
keramiska kolprodukter

70.19 200 Glasfibervävnader, avsedda Anmälan
att användas uteslutande för
tillverkning av laminat be-
stående av en glasfiber-
armerad plastplatta belagd
med kopparfolie
320 Glasfiberduk med en tjocklek Anmälan
av 0,15–0,20 mm och med
en fiberdiameter av 5–7
mikrometer, avsedd att an-
vändas uteslutande som
kontaktmaterial i rotorn i
apparater för värmeåter-
vinning eller avfuktning
390 Filtermaterial av glasfibrer Anmälan
med en diameter av 3–7
mikrometer, uteslutande av-
sett att användas för till-
verkning av luftfilter med en
medelavsvärtningsgrad över-
stigande 70 % enligt svensk
standard SMS 2289

909 Korta glasfibrer med en Anmälan
diameter av högst 1,1 mikrometer,
avsedda att användas
uteslutande för framställning
av pappersliknande material,
s.k. glasfiberpapper

72.10 902 Valsade platta produkter av
72.12 502 järn eller olegerat stål, över-
509 dragna med krom och med en
tjocklek av mindre än 0,4 mm

73.10 210 Aerosolbehållare med en öppning
som är 25,4 mm i diameter

73.15 110 Rullkedjor med en invändig länk-
bredd av högst 5 mm

73.26 909 Kulmantelämnen för framställning Anmälan
av projektiler för handeldvapen
och kulsprutor för militärt bruk
eller för revolvrar och pistoler
enligt nr 93.02

76.12 909 Aerosolbehållare med en öppning
som är 25,4 mm i diameter

82.07 300 Verktyg för pressning eller
stansning, även flerdelade,
med någon dimension överstigande
425 cm eller vägande över 40 000
kg ävensom verktygssatser, i
vilka ingår minst ett sådant
verktyg

82.08 900 Spiralformade knivar för
montering på valsar till läder-
bearbetningsmaskiner eller
textilmaskiner

84.01 300 För kärnreaktorer avsedda
bränsleelement, baserade på
uran med en anrikningsgrad
(halt av U 235) av 10 procent
eller däröver

84.07 310 Mopedmotorer med en cylindervolym
av högst 50 cm 3, sammanbyggda
med koppling och utväxling
900 Förbränningskolvmotorer med en Anmälan
effekt av högst 5,88 kW, avsedda
att användas uteslutande för
tillverkning av jordfräsar,
snöslungor, bärbara eller på
handkärra monterade vätskepumpar
eller med roterande knivvals
eller kniv försedda gräs-
klippningsmaskiner

84.14 300 Hermetiska kompressorer av kolv-
809 typ med en slagvolym av högst
300 cm 3 / varv eller av rota-
tionstyp med en kapacitet av
högst 400 dm 3 / min
400 Kompressorer
801 med fri avgiven gasmängd av
809 minst 1 m 3 / min och med
maximalt arbetsövertryck av
mer än 2,06 MPa
eller
med fri avgiven gasmängd av
minst 100 m 3 / min och med
maximalt arbetsövertryck av
mer än 0,88 MPa
eller
med fri avgiven gasmängd av mer
än 570 m 3 / min och med maximalt
arbetsövertryck av mer än 0,20 MPa

84.17 200 Wafersugnar

84.19 200 Apparater, kontinuerligt arbetande,
890 för sterilisering av produkter vid
en temperatur överstigande 100C
310 Frystorkanläggningar, andra än för
390 laboratoriebruk
390 Torkmaskiner för krympning av sko-
ovandelar på läst
Maskiner för torkning av läder i
utsträckt skick (pastingtorkar,
även med tillhörande maskiner
för klisterpåläggning och tvättning
av i anläggningen ingående glas-
skivor; togglingtorkar; vakuum-
torkar)
Apparater för torkning av klister-
belagda sulor
400 Rektifieringskolonner med till-
hörande värmeväxlare för
fraktionerad destillation av
flytande luft med en kapacitet
av minst 2 000 m 3 / luft per
tim vid normaltillstånd
600 Expansionsmaskiner av kolv- eller
turbintyp för nedkylning av
komprimerad luft
890 Wafersugnar
Tempereringsmaskiner för choklad
med omröringsanordning
Maskiner och apparater för upp-
värmning av på förhand klister-
belagda sulor (aktiverings-
maskiner)
Reaktorer (reaktionsbehållare),
invändigt glasemaljerade, även
försedda med omrörare
Gjutasfaltkokare, rymmande minst
1 300 liter
Apparater för ångbehandling av
nåtlade skoovandelar
Ångskalningsmaskiner för frukt
eller köksväxter med en kapacitet
av mer än 2 000 kg/tim

84.20 100 Kalandrar och andra valsmaskiner
910 för textilindustrin samt valsar
därtill

84.24 890 Maskiner för anbringande av glasyr-
massa eller färgdekor på keramiska
artiklar
Maskiner för automatisk sprut-
färgning av läder, även hopbyggda
med torkmaskin

84.26 410 Mobilkranar med en lyftförmåga
490 överstigande 15 ton vid en sväng-
radie på kranarmen av minst 3 m

84.28 200 S. k. lösullssprutor bestående av
blåsmaskin jämte anordningar för
upprivning av isolermaterial och
avsedda för slangmatad isolering
med fibrer
400 Rulltrappor, rullramper och rull-
trottoarer för personbefordran
900 Smidesmanipulatorer konstruerade
för hantering av detaljer vägande
per styck mer än 50 kg
Maskiner för automatisk insättning
av tegelämnen på ugnsvagnar
Införingsapparater för textil-
maskiner

84.29 110 Bladschaktmaskiner
190
300 Fräsmaskiner, avsedda att be-
arbeta vägbanor av betong
eller asfaltbetong
511 Lastare med en framtill monterad
513 skopa, bandburna
521 Grävmaskiner med svängbar över-
590 del och krypkedjeband vägande,
exklusive lösa motvikter, minst
125 ton per styck

84.32 800 Maskiner för fyllning av
planteringskrukor o. d. med
jord
Maskiner för tillverkning av
jordblock för odlingsändamål

84.33 300 Stjälkbrytare och stjälkkrossar
510 Skördetröskor för gröna ärter

84.33 300 Exakthackar för grönfoder
84.36 100

84.38 100 Laminatorer
Stämpelmaskiner (utstickare)
Waferssågar med fasta skärtrådar
Wafers- och sandwichpåsmet-
maskiner
200 Maskiner för rensning av kakao-
bönor
Maskiner för skalning av kakao-
bönor
Hydrauliska pressar för utpressning
av kakaofett
Valsverk för kakaobönor, kakao-
pulver eller choklad
S. k. konchar
Chokladgjutningsmaskiner och
chokladöverdragningsmaskiner,
även med tillhörande skakbord
och kylbanor
Maskiner för gjutning, skärning
eller annan formning av socker-
konfektyrer, inbegripet
egaliseringsmaskiner och sträng-
formningsmaskiner
500 Maskiner för slaktning, plockning
eller urtagning av fjäderfä
500
600 Paneringsmaskiner
800
600 Kontinuerliga skalningsmaskiner för
frukt eller köksväxter med en
kapacitet av mer än 2 000 kg/tim
800 Räkskalningsmaskiner
900 Formar för maskiner för choklad-
och konfektyrtillverkning

84.41 200 Maskiner för tillverkning av
påsar, bärkassar, säckar eller
kuvert

84.42 501 Cylindrar för tryckning av textil-
garn, textilvävnader eller textil-
filt

84.44 000 Maskiner för sprutning, sträckning,
texturering eller nedskärning av
konstfibermaterial

84.45 110– Maskiner för beredning av Tullfriheten
190 textilfibrer avser inte:
Icke
kontinuerliga
färgningsmaskiner
Karboniserings-
maskiner
200– Maskiner för industriellt bruk,
400 avsedda för spinning, tvinning,
snodd, spolning (inbegripet
väftspolmaskiner), rullning
eller haspling av textilgarn
900 Maskiner för beredning av
textilgarn för användning i
maskiner enligt nr 84.46
eller 84.47

84.46 100 Vävstolar för industriellt Tullfriheten
210 bruk avser inte:
300 Vävstolar av
yllevävstolstyp,
avsedda för en
eller flera
spolförande
skyttlar
Skyttellösa väv-
stolar i vilka
inslagsgarnet
införs
medelst
luftström
Vävstolar för
tillverkning av
maskinfilt eller
syntetviror

84.47 110– Trikåmaskiner och mask-
200 bondningsmaskiner, andra
än för handkraft
900 Maskiner för tillverkning av
överspunnet garn, tyll, spetsar,
broderier, snörmakeriarbeten,
flätor eller nätknytningar samt
maskiner för tuftning

84.48 110 Hjälpmaskiner och hjälpapparater Tullfriheten
190 för användning tillsammans med avser inte:
maskiner enligt nr 84.46 eller Skaftmaskiner
84.47
Varpväktare och
skottväktare
Trådmatare för
textilmaskiner
200 Spinnmunstycken
200
320 Sträckverk
390
330 Spindlar
410 Skyttlar
420 Flatsolv
490 Mönsterkedjor, mönsterfilm-
590 band, mönsterkort, mönster-
trummor och mönsterhjul

84.49 000 Maskiner och apparater för
tillverkning eller efter-
behandling av filt som längd-
vara eller i tillformade stycken,
inbegripet maskiner för till-
verkning av filthattar
Nålar för nålningsmaskiner
(filtningsnålar)

84.51 290 Torkmaskiner för textilindustrin Tullfriheten
avser inte:
Apparater för
högtryckstorkning
309 Pressmaskiner för längdvaror
400 Maskiner för kontinuerlig
strängtvättning
Maskiner för blekning eller Tullfriheten
färgning avser inte:
Maskiner för
strängbehandling
Färgningsmaskiner
med roterande
trumma
500 Maskiner för upprullning,
avrullning, läggning, skärning
eller tandning av textil-
vävnader e. d.

800 Andra maskiner och apparater
för textilindustrin, avsedda
för appretering, beläggning,
impregnering eller annan
efterbehandling av textilgarn,
textilvävnader eller andra
textilvaror
900 Krympskor för krympmaskiner

84.52 210 Symaskiner Tullfriheten
290 avser inte:
Blindstygns-
maskiner, andra
än för sömnad av
lädervaror eller
skodon

84.53 100 Maskiner och apparater för
beredning, garvning eller
annan bearbetning av hudar,
skinn eller läder
200 Maskiner för tillverkning av
skodon
900 Narvplattor för pressning av
läder

84.54 309 Gjutmaskiner i vilka permanenta Tullfriheten
formar används avser inte:
Stränggjut-
maskiner

84.55 210 Stegvalsverk med fram- och
220 återgående valsstol

Numeriskt styrda verktygsmaskiner
för avverkande bearbetning:
84.56 109 Maskiner för bearbetning av
metall, hårdmetall eller annan
kermet med laser
309 Maskiner för bearbetning av
metall, hårdmetall eller annan
kermet med elektroerosion

84.57 209 Enstationsmaskiner med mer än
en bearbetningsenhet
309 Transfermaskiner

84.59 219 Enspindliga maskiner
319 för borrning eller ar-
409 borrning utan automatisk
verktygsväxling, vägande
per styck 8 000 kg eller
däröver, vikten av fri-
stående styrutrustning
inte inräknad

709 Gängskärningsmaskiner

84.61 109 Hyvelmaskiner (andra än
kipphyvlar)
209 Kipphyvlar och stickmaskiner
309 Dragdriftmaskiner
409 Kuggskärningsmaskiner
509 Sågmaskiner och kapmaskiner
909 Andra verktygsmaskiner för
avverkande bearbetning

Andra verktygsmaskiner för av-
verkande bearbetning:
84.56 109 Maskiner för bearbetning av
metall, hårdmetall eller
annan kermet med laser
309 Maskiner för bearbetning av
metall, hårdmetall eller
annan kermet med elektro-
erosion
909 Maskiner för kombinerad
mekanisk-elektrolytisk
slipning av metall, hård-
metall eller annan kermet

84.58 199 Stångautomater
199 Automatsvarvar med program-
999 verk som med avseende på
verktygsrörelse och
verktygsväxling är enbart
mekaniskt
Andra automatsvarvar, vägande
per styck mer än 4 000 kg
Andra svarvar än automat- Tullfriheten
svarvar avser inte:
Supportsvarvar
Kopiersvarvar,
vägande per
styck mindre än
6 000 kg
Revolversvarvar,
vägande per
styck mindre än
4 000 kg

84.59 100 Borr-, fräs- och gängenheter,
vägande per styck mer än
1 000 kg
299 Radialborrmaskiner, vägande
per styck mer än 1 500 kg
Länkspindelborrmaskiner
Pelarborrmaskiner med
horisontella linjära in-
ställningsrörelser hos
borrspindeln
Andra borrmaskiner, vägande
per styck mer än 4 000 kg
399 Maskiner för arborrning, vägande per
409 styck mer än 4 000 kg
599 Fräsmaskiner, vägande per
699 styck mer än 8 000 kg

84.60 199 Rundbordsslipmaskiner
909
409 Heningsmaskiner
Läppningsmaskiner, vägande
per styck mer än 600 kg

84.61 109 Hyvelmaskiner (andra än
kipphyvlar)
209 Kipphyvlar och stickmaskiner,
vägande per styck mer än
4 000 kg
309 Driftmaskiner andra än drag-
driftmaskiner
409 Kuggskärningsmaskiner
509 Sågmaskiner Tullfriheten
avser inte:
Bygelsågar,
vägande per
styck mindre än
1 500 kg
Bandsågar,
vägande
per styck mindre
än 1 000 kg
Cirkelsågar
909 Andra verktygsmaskiner för
avverkande bearbetning

84.62 100 Smideshammare och smideshejare,
vägande per styck mer än 5 000 kg
Automatiska horisontella
kallstuk- och kallsprut-
smidesmaskiner med en
presskraft av högst 4,905 MN,
arbetande med stång, band, tråd,
rondeller eller liknande ämnen,
plana eller kupiga, som ut-
gångsmaterial
100 Knäledspressar, andra än för
210 hand- eller fotkraft
290 Skruv-, excenter-, vev- och Tullfriheten
310 kampressar, vägande per styck avser inte:
390 mer än 50 ton, vikten av Kantpressar
410 eventuellt isittande verktyg
490 inte inräknad
990
210 Maskiner för bockning av
290 material för tillverkning av
spiralsvetsade rör
Maskiner för framställning av
burkstommar med längsgående
fog (s. k. bodymakers)
Riktmaskiner för rör, stång
eller tråd
990 Mekaniska pressar för form-
pressning av pulver eller
granulat, arbetande med ett
flertal verktyg monterade i
en roterande hållare

84.63 300 Maskiner för tillverkning av
duk eller nät av metalltråd
900 Helautomatiska präglings-
maskiner för märkning av plåt-
ämnen eller liknande ämnen av
metall
Maskiner för presspolering av
metall

84.64 200 Slip- och polermaskiner med
roterande hållare för arbets-
stycken, avsedda för be-
arbetning av koppar, fat,
tallrikar och liknande
keramiska produkter
Automatiska dekorslip-
maskiner för glasvaror

84.65 921 Dubbla planhyvlar, även med
sidkuttrar, med en bredd på
ingångsöppningen för arbets-
materialet av minst 600 mm
940 Fanerfogklistringsmaskiner
Maskiner för påläggning av
kantlister av faner eller
plast på dörrar, bordskivor
och andra skivformiga snickeri-
arbeten
960 Fanerskärnings- och faner-
svarvningsmaskiner
999 Svarvar, vägande per styck
mer än 500 kg

84.73 300 Ämnen för tillverkning av höljen Anmälan
till flexskivor (disketter)
bestående av
kontur- och hålstansad plast-
folie, delvis belagd med bondad
duk

84.74 800 Drejskivor och andra
drejningsmaskiner för formning
av keramiska artiklar
Strängpressar för plastiska
keramiska massor
Putsmaskiner med roterande
hållare för arbetsstycken, av-
sedda för bearbetning av koppar,
fat, tallrikar och liknande
produkter av keramiskt material

84.75 100 Maskiner för sammansättning av
elektriska glödlampor

84.77 100 Formsprutmaskiner av karuselltyp
för gummi
300 Formblåsningsmaskiner för
plast
400 Maskiner för tillverkning av
plastprodukter genom varm-
formning av folier, plattor
eller rör
400 Maskiner för tillverkning av
590 plastprodukter genom centri-
fugal- eller rotationsgjutning
800 Kratsmaskiner för gummi
Vulsttillverkningsmaskiner för
gummi
Däckbyggmaskiner
Maskiner för uppbyggnad på dorn
av armerade gummiprodukter
Maskiner för påvalsning av slit-
bana på däckstommar vid regum-
mering av däck
Maskiner för förformning av
armeringen till armerade plast-
produkter
Doppningsautomater

84.79 100 Asfaltutläggare
300 Maskiner för blandning av trä-
spån med lim vid tillverkning
av spånskivor
400 Maskiner för tillverkning av
tågvirke och linor av textil-
material
810 Maskiner för lindning av
elektrisk tråd till spolar
890 Mekaniska pressar för form-
pressning av pulver eller
granulat, arbetande med ett
flertal verktyg monterade
i en roterande hållare
Klisterpåläggningsmaskiner
för skotillverkning
Maskiner för färgning av
sulkanter
Maskiner för slipning,
fräsning, ruggning, skärf-
ling eller vikning av
skosulor och skoovandelar
Maskiner för omflätning av
slangar, elektriska ledare e. d.
Maskiner för anbringande av
glasyrmassa eller färgdekor
på keramiska artiklar
Maskiner för satsning av olika
material till keramiska massor
(lådmatare)
Maskiner för framställning av
röntgenfilm
Maskiner för preparering av Tullfriheten
isbanor för sport avser inte:
Sopmaskiner

84.81 800 Ventiler för aerosolför-
packningar

85.06 190 Galvaniska element och Anmälan
batterier, avsedda att
användas uteslutande för
tillverkning av s. k. pace-
makers (hjärtstimulatorer)

85.14 100 Wafersugnar
Lackeringsugnar för koppar-
tråd, även med tillhörande
lackeringsanordning och
glödgningsugn
300 Motståndsugnar för avdrivning av
pressmedel (t. ex. vax) och för-
sintring under vakuum av pulver-
metallurgiska produkter
Motståndsugnar för sintring under
vakuum av pulvermetallurgiska
produkter

85.15 190 Mjuklödningsmaskiner för
automatisk fastlödning av
komponenter på tryckta kretsar,
även med tillhörande utrustning
för dopplödning, anbringande och
torkning av flussmedel eller för-
värmning
800 Maskiner för svetsning under
vakuum med elektronstråle

85.40 410 Magnetroner avsedda att användas Anmälan
uteslutande för tillverkning av
mikrovågsugnar som är avsedda
för beredning av varma drycker,
för matlagning eller för upp-
värmning av mat

85.46 100 Kedjeisolatorer av kåppinntyp
201

87.04 100 Dumprar med en lastförmåga av
minst 85 ton

87.05 100 Kranbilar med en lyftförmåga
överstigande 15 ton vid en
svängradie på kranarmen av
minst 3 m

87.14 190 Kompletta hjulnav med en inre
diameter på bromstrumman av
högst 130 mm
Pedaler för vevpartiet i
mopeder
Vridhandtag för gasreglering
eller växling, även med an-
ordning för manövrering av
koppling eller broms
930 Kedjekransar för cyklar, även
hopmonterade i satser om fem
eller sex stycken (5- och 6-
delade frigångskransar)
930 Kompletta hjulnav till
940 cyklar
940 Fälgbromsar till cyklar
960 Pedaler till cyklar
Vevlagerskålar och vev-
lagerkonor till cyklar
990 Kompletta växlar till cyklar
Reglage för växlar till cyklar
Styrlagerskålar och styrlager-
konor till cyklar

90.18 320 Suturnålar
900 Akupunkturnålar
90.22 110 För medicinskt bruk avsedda an-
läggningar för snittbildsröntgen
(s. k. datortomografer)
290 Apparater med radioaktiv strålkälla
för kontroll av flaskor, burkar,
backar eller andra förpackningar
med avseende på fyllnadsnivå, för-
slutning, antalet inneliggande
mindre förpackningar e. d., även
med tillhörande utsorterings-
anordningar

90.24 800 Maskiner för kontinuerlig
mätning av böjstyvheten hos
sågat eller hyvlat virke och
samtidig hållfasthetsklassifi-
cering

90.27 800 Elektronoptiska instrument för
ytanalys av grundämnesför-
delningen i metaller, mineral
m. m. (mikrosonder)

90.31 100 Elektrodynamiska balanserings- Tullfriheten
apparater avser inte:
Balanserings-
apparater för
bilhjul
400 Automatiskt registrerande mät-
800 maskiner för läder
Kontrollfixturer, avsedda att
användas i samband med i för-
teckningen under stat. nr
82.07.300 upptagna verktyg
eller verktygssatser för
pressning eller stansning

Allmänna anmärkningar

1. För elektrisk utrustning, som i och för sig klassificeras enligt nr
85.01, 85.02 eller 85.04, gäller tullfrihet endast om utrustningen vid
införseln är inbyggd i eller monterad på en i förteckningen upptagen
vara.

2. Tullfrihet gäller inte för fristående numerisk styrutrustning.

3. För särskilt inkommande delar till en i förteckningen upptagen vara
gäller tullfrihet endast om delarna uttryckligen anges i förteckningen.

Förordning (1989:915).