Lag (1988:706) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1988/89;

SFS nr
1988:706
Departement/myndighet
Finansdepartementet BF
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Företag skall betala in medel på räntebärande konto (*/k/
likviditetskonto */-k/) i riksbanken enligt bestämmelserna i denna lag.

Med företag avses i denna lag aktiebolag, ekonomisk förening och
handelsbolag. Lagen omfattar dock inte bankaktiebolag, kreditaktiebolag,
finansbolag, fondkommissionsbolag, försäkringsbolag eller föreningsbank.

Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse helt eller
delvis från skyldighet att betala in medel på likviditetskonto.

2 § Företag som är skyldiga att betala in medel på likviditetskonto
skall betala in ett belopp motsvarande 15 % av den del av företagets
likvida tillgångar enligt andra stycket som överstiger 50 miljoner
kronor vid utgången av det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1
januari 1988.

Med likvida tillgångar avses omsättningstillgångar i form av kassa- och
banktillgodohavanden, aktier och andra andelar samt obligationer och
andra värdepapper.

3 § Företaget skall senast den 31 augusti 1988, i avräkning på det
slutliga beloppet, betala in 90 % av det totala beloppet (*/k/
preliminär inbetalning */-k/). Återstoden av beloppet enligt 2 § skall
betalas in senast den 31 januari 1989 (*/k/ slutlig inbetalning */-k/).

Om den preliminära inbetalningen överstiger vad företaget enligt första
stycket skall betala in på likviditetskonto, skall riksbanken betala
tillbaka överskjutande belopp jämte ränta därå från inbetalningsdagen.
Räntan skall vara den ränta som riksbanken normalt lämnar på inlåning
från bank. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller.

4 § Företag som är skyldiga att betala in medel på likviditetskonto
skall senast den 31 augusti 1988 till riksskatteverket lämna uppgifter
om det beräkningsunderlag som legat till grund för den preliminära
inbetalningen. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt av verket
fastställt formulär. Till uppgifterna skall fogas balansräkningen för
det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 1988.
Skyldighet att lämna motsvarande uppgifter på blankett och balansräkning
föreligger också efter anmaning av verket.

5 § Riksskatteverket skall med ledning av de erhållna handlingarna
enligt 4 § fastställa den slutliga inbetalningen. Riksskatteverket skall
före utgången av november 1988 underrätta företag om det totala belopp
som skall betalas in. Kopia av sådan underrättelse skall sändas till
riksbanken.

De belopp som skall betalas in på likviditetskonto skall avrundas till
närmast lägre tusental kronor.

Riksskatteverkets beslut får överklagas hos regeringen. Rikskatteverkets
beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslutas.

6 § På medel som står inne på likviditetskonto utgår årlig ränta som
läggs till kapitalet vid utgången av kalenderår. Räntan skall vara den
ränta som riksbanken normalt lämnar på inlåning från bank. Öretal som
uppkommer vid ränteberäkningen bortfallar.

7 § Om inbetalning på likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid
skall företaget betala ränta på beloppet till staten. Räntan är 2 % för
varje påbörjad kalendermånad efter den månad då beloppet rätteligen
skulle ha betalats till dess inbetalning sker, dock längst till och med
den dag återbetalning skulle ha skett enligt 8 §.

Ränta enligt första stycket fastställs av riksbanken och skall betalas
inom den tid som riksbanken beslutar i varje särskilt fall. Ränta som
inte betalas inom föreskriven tid får omedelbart drivas in i den ordning
som gäller indrivning av skatt enligt uppbördslagen (1953:272).
Restavgift utgår dock inte.

Riksbanken får medge befrielse helt eller delvis från skyldighet att
erlägga ränta, om det finns särskilda skäl.

8 § Det belopp som ett företag har betalat in på likviditetskonto skall
med ränta enligt 6 § av riksbanken betalas tillbaka till företaget den 2
juli 1990 eller den tidigare dag som regeringen föreskriver eller
beslutar i särskilda fall.

9 § Riksbankens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

10 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos företag som uppsåtligen
eller av oaktsamhet lämnar riksskatteverket felaktiga upplysningar eller
underlåter att lämna upplysningar enligt denna lag döms, om gärningen
inte är ringa, till böter eller fängelse i högst ett år.