Förordning (1988:707) med instruktion för Banverket

SFS nr
1988:707
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:286
Upphävd
1996-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1359

Uppgifter

1 § Banverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör
järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att

1. främja järnvägens utveckling,

2. driva och förvalta statens spåranläggningar,

3. ha hand om säkerhetsfrågor för spårtrafik,

4. främja en miljöanpassad järnvägstrafik.

Vidare skall Banverket initiera, planera och stödja tillämpad
samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt
verksamhetsområde. Verket skall därvid utarbeta program för forskning
och utveckling inom området i samverkan med andra berörda
forskningsstödjande myndigheter, dokumentera den forskning verket
stödjer, informera om forskningsresultaten samt svara för att
forskningen utvärderas.

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik är knuten till
Banverket. Verket svarar för delegationens handläggar- och
kanslifunktioner. Förordning (1995:1359).

1 a § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt. Förordning (1990:722).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Banverket
med undantag av 21 §.

Banverkets ledning

3 § Banverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 § Banverkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 § Inom Banverket finns en Järnvägsinspektion och de andra enheter
verket bestämmer.

Järnvägsinspektionen leds av en direktör. För denne skall finnas en
ställföreträdare.

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik

5 a § Delegationen för köp av viss kollektivtrafik skall bereda och
administrera statens köp av persontrafik på järnväg och statens
ersättning till trafikhuvudmän enligt lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik för köp av viss
kollektivtrafik. Delegationen skall i övrigt företräda staten enligt
vad regeringen beslutar.

Delegationen består av förhandlare. Förordning (1995:1359).

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 11–13 §§ verksförordningen (1987:1100)
skall Banverkets styrelse fastställa drift- och underhållsplaner för
statens spåranläggningar samt sådana investeringsplaner för
anläggningarna som upprättats med anledning av regeringens
planeringsdirektiv.

7 § Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den
behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamheten.

I uppgifterna ingår att varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan med
anslagsredovisning och anslagsframställning,

2. före den 1 juni lämna årsredovisning med ekonomisk
verksamhetsredovisning, balansräkning, finansieringsanalys och
förvaltningsberättelse för verket.

Ansvar och uppgifter för direktören vid Järnvägsinspektionen

8 § Direktören vid Järnvägsinspektionen ansvarar för och beslutar i

1. sådana frågor om säkerhetsnormer för järnväg, tunnelbana och spårväg
som ankommer på Banverket,

2. frågor om tillsyn över efterlevnaden av fastställda säkerhetsnormer,

3. frågor om undersökning av olyckor och andra händelser i trafiken
med järnväg, tunnelbana eller spårväg som berör säkerheten, i den mån
undersökningen ankommer på Banverket,

4. frågor om namn på trafikplats för järnväg. Förordning (1991:1223).

9 § har upphävts genom förordning (1990:722).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Banverket.

Personalansvarsnämnden

11 § Banverkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av en av cheferna och en jurist, vilka utses
av generaldirektören.

Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter,
däribland juristen, är närvarande.

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, direktören vid Järnvägsinspektionen eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören och direktören vid Järnvägsinspektionen får i lämplig
utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

Anställningar m.m.

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i styrelsen. Styrelsens vice ordförande
utses av styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

14 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Anställningen som direktör vid Järnvägsinspektionen beslutas av
regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får
begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Övriga anställningar beslutas av Banverket. Förordning (1995:590).

15 § Förhandlare i Delegationen för köp av viss kollektivtrafik
utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1995:1359).

Övriga föreskrifter

16 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för
personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av
Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ denna förordning gäller
för Banverket i ärenden om reglering av personskada.
Förordning (1995:1359).

17 § Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret
finns i beredskapsförordningen (1993:242).

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten,
Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:176).

18 § Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m.m.