Förordning (1988:708) med instruktion för Transportforskningsberedningen;

SFS nr
1988:708
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:675
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Transportforskningsberedningen har till uppgift att planera,
initiera, stödja och samordna forskning, utveckling och
demonstrationsprojekt som rör transporter, trafik, trafiksäkerhet och
trafikens miljöeffekter. Förordning (1991:1267).

2 § Transportforskningsberedningen skall särskilt

1. kartlägga forskningsbehoven och verka för att forskningsinsatserna
samordnas,

2. utarbeta program för forskning och utveckling,

3. besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och
demostrationsprojekt,

4. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid högskolan,

5. informera om forskningsresultat och samordna dokumenteringen.

/r3/ Transportforskningsberedningens ledning

3 § Transportforskningsberedningen leds av en styrelse. Den består av
högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom
transportforskningsberedningens överdirektör. En av ledamöterna är
ordförande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

4 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Organisation

5 § Vid transportforskningsberedningen finns ett kansli, som
leds av överdirektören, och de andra organ som styrelsen beslutar.
Förordning (1991:1465).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1465).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på transportforskningsberedningen:

— 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

— 16 § om interna föreskrifter,

— 17 § om inhämtande av uppgifter,

— 29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till överdirektören eller till någon annan som tjänstgör hos myndigheten
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte
behöver föredras.

12 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

13 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

14 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

15 § har upphävts genom förordning (1991:1465).

16 § Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av transportforskningsberedningen.

/r3/ Bisysslor

17 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av
transportforskningsberedningen även i fråga om överdirektören.

/r3/ Överklagande

18 § Transportforskningsberedningens beslut i personalärenden får
överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Transportforskningsberedningens beslut i andra ärenden får överklagas
bara om det är särskilt föreskrivet.