Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen;

SFS nr
1988:711
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:351
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:445

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om

1. befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp, och

2. införande av ett befruktat ägg i en kvinnas kropp.
Lag (2002:252).

Allmänna villkor för behandling

2 § Givare av ägg eller spermie skall vara myndig. Givaren
skall lämna skriftligt samtycke till att ägget får befruktas
eller att spermie får användas för befruktning. Givaren får
återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning skett.
Lag (2002:252).

3 § Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om
kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen
samtyckt till detta. Om ägget inte är kvinnans eget skall ägget
ha befruktats av makens eller sambons spermier.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad
som i denna lag sägs om make gäller också registrerad partner.
Lag (2005:445).

Var behandling får utföras

4 § Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget skall
införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte
utan Socialstyrelsens tillstånd utföras annat än vid offentligt
finansierade sjukhus. Vad nu sagts gäller också införande av
ägget i kvinnans kropp.

Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från
kvinnans make eller sambo får befruktning och införande av ägg
ske endast vid de sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av
läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver
läkarutbildning och berörda landsting. Lag (2002:252).

Särskild prövning

5 § I fråga om sådan befruktning utanför kroppen som skall
utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie
från annan man än kvinnans make eller sambo skall en läkare
pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes
medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt
att en befruktning utanför kroppen äger rum. Befruktning
utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det
blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.

Vägras befruktning utanför kroppen, får makarna eller de
samboende begära att Socialstyrelsen prövar frågan.
Lag (2002:252).

6 § För befruktning utanför kroppen skall en läkare välja ägg
eller spermier från en givare som är lämplig.

Ägg eller spermier från en givare som har avlidit får inte
användas för befruktning.

Uppgifterna om givaren skall antecknas i en särskild journal,
som skall bevaras i minst 70 år. Lag (2002:252).

Rätt till information

7 § Den som har avlats genom befruktning utanför kroppen med
annat ägg än kvinnans eget eller med spermier från annan än
kvinnans make eller sambo har, om han eller hon uppnått
tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren
som antecknats i sjukhusets särskilda journal.

Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt
som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att på
begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några
uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:252).

Skyldighet att lämna uppgifter till domstol

8 § Om det i ett mål om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 §
eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är
nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en
befruktning utanför kroppen, är den som är ansvarig för
befruktningen eller någon annan som har tillgång till
uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa
uppgifter. Lag (2005:445).

Straffbestämmelse

9 § Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning bryter
mot 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex
månader. Lag (2002:252).

Överklagande

10 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2002:252).

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
till skydd för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter
om befruktning utanför kroppen och införande av ägg i en
kvinnas kropp. Lag (2002:252).