Förordning (1988:716) om CFC och halon m.m.

SFS nr
1988:716
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:636
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:2032

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

1. CFC, de fullständigt halogenerade klorfluorkarbonerna CFC
11, 12, 113, 114 och 115,

2. övriga CFC, andra fullständigt halogenerade
klorfluorkarboner,

3. halon, halon 1211, 1301 och 2402,

4. HCFC, ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner,

5. HFC, ofullständigt halogenerade fluorkarboner.

Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som
innehåller sådana kemiska produkter som omfattas av förordningen.
Förordning (1991:1534).

2 § Syftet med denna förordning är att förebygga att skador på
atmosfärens ozonskikt förorsakas av kemiska produkter. Beträffande vissa
kemiska produkter som är skadliga för ozonskiktet gäller utöver
förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i denna
förordning. Förordning (1991:1534).

3 § Den som yrkesmässigt hanterar sådana för ozonskiktet skadliga
kemiska produkter som avses i denna förordning skall så långt det är
möjligt vidta de åtgärder som behövs för att minska och på sikt upphöra
med användningen av dessa produkter samt iaktta de försiktighetsmått som
behövs för att hindra eller motverka utsläpp till luften.
Förordning (1991:1534).

Förbud, tillstånd m. m.

4 § Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får
inte yrkesmässigt tillverkas, saluföras eller överlåtas. Detta gäller
också sådana aerosolförpackningar som är avsedda för kemiska
produkter som omfattas av livsmedelslagen (1971:511) eller
läkemedelslagen (1992:859). Aerosolförpackningarna får inte
yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i
Europeiska unionen.

Om det finns synnerliga skäl får Statens naturvårdsverk eller, om
aerosolförpackningen är avsedd för medicinskt ändamål,
Läkemedelsverket efter samråd med Naturvårdsverket, meddela
föreskrifter om avsteg från eller i det enskilda fallet medge
undantag från första stycket. Förordning (1994:1602).

4 a § En kemisk produkt eller en vara som anges i bilaga 1 till
denna förordning får inte yrkesmässigt importeras från länder som
inte är medlemmar i Europeiska unionen, om produkten eller
varan ingår i eller innehåller mjuk eller hård skumplast som har
tillverkats med CFC eller HCFC som jäsmedel.

En sådan produkt eller vara som avses i första stycket får inte
saluhållas eller överlåtas, om den inte har tillverkats i Sverige eller
importerats till landet före denna förordnings ikraftträdande. I
fråga om produkter eller varor ur tulltaxenummer 39.03, 39.09,
39.21, 39.25, 44.18, 73.08, 76.10, 68.09, 68.10, 73.03, 73.04, 73.05,
73.06, 74.11, 84.18.500 och 84.18.990 som ingår i eller innehåller
mjuk eller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som
jäsmedel gäller saluhållande- och överlåtelseförbudet dock inte om
produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till
landet före den 1 juli 1995.

I fråga om varor av hård skumplast (XPS) ur tulltaxenummer
39.21.110 och 39.25.900 som tillverkats med HCFC som jäsmedel
gäller importförbudet i första stycket efter den 31 december 1996.
För dessa varor gäller därför saluhållande- och överlåtelseförbudet i
andra stycket inte om varorna har tillverkats i Sverige eller
importerats till landet före den 31 december 1996.

Varor som anges i bilaga 2 till denna förordning får inte
yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i
Europeiska unionen, om de innehåller hård skumplast som har
tillverkats med CFC eller HCFC som jäsmedel.

Sådana varor som avses i fjärde stycket får inte saluhållas eller
överlåtas om de inte har tillverkats i Sverige eller importerats till
landet före denna förordnings ikraftträdande. Om varorna
innehåller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som
jäsmedel gäller förbudet dock inte om varorna har tillverkats i
Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995.

I fråga om varor ur tulltaxenummer 84.19, 85.16, 89.01 samt 89.02
som tillverkats med HCFC gäller förbudet i fjärde stycket efter den
31 december 1997. För dessa varor gäller därför saluhållande- och
överlåtelseförbudet i femte stycket inte om varorna har tillverkats i
Sverige eller importerats till landet före den 31 december 1997.

Varor som innehåller CFC som köld- eller
värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt importeras från
länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Varorna får
yrkesmässigt saluhållas och överlåtas endast om de har tillverkats i
Sverige eller importerats till landet före denna förordnings
ikraftträdande.

Statens naturvårdsverk får efter samråd med Kommerskollegium
meddela föreskrifter om avsteg och i det enskilda fallet medge
undantag från första–sjunde stycket. Sådana föreskrifter eller
undantag skall gälla viss tid och skall, utom i fall då fjärde–sjätte
stycket tillämpas för varor ur tulltaxenummer 86, 87 samt 89.01–89.03,
endast avse kemiska produkter eller varor som inte skäligen
kan ersättas med motsvarigheter utan CFC eller HCFC.
Förordning (1994:2032).

4 b § CFC, övriga CFC, halon, 1,1,1-trikloretan och koltetraklorid får
inte yrkesmässigt importeras från eller exporteras till stater som inte
är parter i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Med
part jämställs stat som enligt bestämmelserna i Montrealprotokollet
befunnits uppfylla protokollets krav. Förbudet gäller även i fråga om en
stat som är part i protokollet i den utsträckning staten inte har bundit
sig för att tillämpa protokollet.

Varor som anges i bilaga 2 och som innehåller CFC får inte yrkesmässigt
importeras från stater som omfattas av förbuden i första stycket.
Förordning (1992:1224).

5 § CFC får inte användas yrkesmässigt i följande verksamheter eller för
följande ändamål efter nedan angivna tidpunkter,

1. vid sterilbehandling, efter den 31 december 1988,

2. vid framställning av förpackningar eller förpackningsmaterial, efter
den 31 december 1989,

3. vid framställning av mjuk skumplast, efter den 31 december 1990,

4. vid framställning av hård skumplast, extruderad polystyren (XPS),
efter den 31 december 1990,

5. vid framställning av hård skumplast, polyuretan, för isolering av
fjärrvärmerör, efter den 30 juni 1991 och för användning inom
bilindustrin och för andra särskilda isoleringsändamål, efter den 31
december 1994,

6. som tvättvätska i kemtvättar, efter den 31 december 1994,

7. vid rengöring och avfettning i andra fall än som avses i 6, efter den
31 december 1990,

8. som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av kyl-, värme-
och andra klimatanläggningar, efter den 31 december 1994.

I andra fall än som avses i första stycket 1–8 får yrkesmässig
användning av CFC inte ske. Förordning (1991:337).

5 a § Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar och som enligt
4 a § renhållningsförordningen (1990:984) skall forslas bort genom
kommunens försorg skall efter den 31 december 1994 hanteras på sådant
sätt att utsläpp av CFC, övriga CFC eller HCFC till luften inte sker.
Förordning (1992:41).

5 b § Övriga CFC som avses i 1 § första stycket 2 får inte
yrkesmässigt saluföras, överlåtas eller användas.

Sådana CFC får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte
är medlemmar i Europeiska unionen. Förordning (1994:1602).

5 c § HCFC får användas yrkesmässigt endast som
arbetsmedium i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar.

HCFC får också användas vid framställning av

1. sådan skumplast som avses i 4 a § tredje stycket för
isoleringsändamål, till den 31 december 1996,

2. hård skumplast för användning i varor som avses i 4 a § sjätte
stycket, till den 31 december 1997. Förordning (1994:2032).

6 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om avsteg från
5 § andra stycket för kemiskt analysarbete med CFC i
laboratorium.

Om det finns synnerliga skäl får Naturvårdsverket i det enskilda
fallet medge undantag från 5 §. Om det finns särskilda skäl får
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från eller i det
enskilda fallet medge undantag från förbuden i 5 b §, om det gäller
påfyllning av befintliga kylanläggningar, samt från förbudet i 5 c §.
Föreskrifter eller undantag skall gälla viss tid och förenas med de
villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.
Förordning (1994:1602).

6 a § Handbrandsläckare som innehåller halon får inte
yrkesmässigt tillverkas, saluföras, överlåtas eller återfyllas.
Handbrandsläckarna får inte yrkesmässigt importeras från länder
som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Halon får inte användas som brandsläckningsmedel vid installation
av fasta brandsläckningsanordningar.

Halon får inte yrkesmässigt tillverkas. Halon får inte yrkesmässigt
importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen. Halon får inte användas yrkesmässigt i
brandsläckningsanordningar efter den 31 december 1997. Efter
denna dag får halon inte heller användas yrkesmässigt på annat
sätt, om mindre farliga kemiska produkter finns att tillgå.
Förordning (1994:1602).

6 b § Förbuden i 6 a § gäller inte brandsläckningsanordningar i

1. luftfartyg och ubåtar,

2. försvarsmaktens stridsfordon,

3. försvarsmaktens stridsledningscentraler i fartyg och under jord.

Om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av
brand får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i
ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om avsteg från eller i det
enskilda fallet medge undantag från förbuden i 6 a §. Sådana föreskrifter
eller undantag skall gälla viss tid och förenas med de villkor som behövs
från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan beslut fattas skall samråd ske
med Statens naturvårdsverk.

I fråga om förbuden i 6 a § tredje stycket får Naturvårdsverket även
i övrigt meddela föreskrifter om avsteg eller besluta om undantag i
det enskilda fallet, om särskilda skäl föreligger. Förordning (1994:15).

6 c § Halon i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut
vid fullskaleprov eller i andra sammanhang, om syftet inte är att
förebygga eller motverka skador på grund av brand.

Den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt
rymmer mer än 20 kilogram halon skall när en anordning tas bort
överlämna halonet för slutligt omhändertagande eller återanvändning
enligt föreskrifter som meddelas av statens naturvårdsverk.

Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om skyldighet för den
som innehar brandsläckningsanordningar som avses i andra stycket att
anmäla innehavet till länsstyrelsen. Förordning (1991:1534).

6 d § 1,1,1-trikloretan får inte yrkesmässigt tillverkas eller
användas.

1,1,1-trikloretan får inte yrkesmässigt importeras från länder som
inte är medlemmar i Europeiska unionen.

1,1,1-trikloretan får yrkesmässigt saluföras och överlåtas endast om
den tillverkats före denna förordnings ikraftträdande.
Förordning (1994:1602).

6 e § Koltetraklorid får inte användas yrkesmässigt efter den 31 oktober
1993. Förordning (1992:1224).

6 f § Om det finns synnerliga skäl får Statens naturvårdverk i det
enskilda fallet medge undantag från 6 d §. Om det finns särskilda skäl
får Naturvårdsverket föreskriva om avsteg och i det enskilda fallet
medge undantag från 6 e §. Föreskrifter eller undantag skall avse viss
tid och förenas med de villkor som behövs från hälso- och
miljöskyddssynpunkt. Förordning (1992:1224).

7 § Om undantag medges i det enskilda fallet enligt 4 § andra stycket,
4 a § andra stycket, 6 § andra stycket, 6 b § andra eller tredje stycket
eller 6 f § denna förordning, får en sådan avgift tas ut som avses i 19 §
lagen (1985:426) om kemiska produkter. Avgiften tas ut enligt en taxa som
fastställs av Statens naturvårdsverk efter samråd med Riksrevisionsverket.
Förordning (1994:15).

Vissa bemyndiganden, m. m. Förordning (1991:1534).

8 § Statens naturvårdsverk får meddela de föreskrifter som behövs för
att motverka utsläpp av CFC, övriga CFC, HCFC, HFC och halon från kyl-
värme- och andra klimatanläggningar samt brandsläckningsanordningar.

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka
utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan
bearbetning av kasserade produkter som innehåller CFC, övriga CFC, HCFC
eller halon, om anläggningarna eller anordningarna inte prövas enligt
miljöskyddsförordningen (1989:364). Förordning (1991:1534).

9 § Statens naturvårdsverk får meddela de föreskrifter som behövs om
försiktighetsmått och kunskapskrav för att förhindra utsläpp av CFC,
övriga CFC, HCFC, HFC och halon för den som yrkesmässigt installerar
kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta
brandsläckningsanordningar eller utför reparations- eller
underhållsåtgärder som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar
eller anordningar.

Verket får föreskriva att den som utför åtgärder som avses i första
stycket skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna om kontrollorgan i
15–17 §§ lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om
mätning. Förordning (1991:1534).

9 a § Ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme och andra
klimatanläggningar får, om köldmediet innehåller CFC, övriga CFC, HFC
eller HCFC, utföras ur riket endast efter tillstånd från Statens
naturvårdsverk. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål.
Förordning (1991:1534).

10 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Statens naturvårdsverk.

Tillsyn

11 § Bestämmelserna i 26–28 §§ förordningen (1985:835) om
kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över
efterlevnaden av denna förordning. Dock skall

1. Statens naturvårdsverk utöva tillsynen över anläggningar och
anordningar i fordon, tåg, luftfartyg eller någon annan liknande
rörlig enhet, utom i fall som avses i 3 och 4,

2. länsstyrelsen utöva tillsynen över anläggningar
och anordningar för vilka länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt
miljöskyddsförordningen (1989:364), utom i fall som avses i 3 och 4,

3. generalläkaren utöva tillsynen över anläggningar och
anordningar där Försvarsmakten utövar verksamhet,

4. Sjöfartsverket utöva tillsynen över anläggningar och anordningar
i fartyg, utom i fall som avses i 3,

5. den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet utöva tillsynen över övriga
anläggningar och anordningar,

6. vad som sägs om Kemikalieinspektionen i 28 § förordningen
(1985:835) om kemiska produkter vid tillämpningen av denna
förordning avse Statens naturvårdsverk. Förordning (1994:680).

12 § Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om avgifter för
myndigheters verksamhet enligt denna förordning.

Ansvar och överklagande

13 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av
denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

14 § Bestämmelserna i 33–35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska
produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:716

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § andra stycket den 1
januari 1989, och i övrigt den 1 juli 1988.

1990:943

Denna förordning träder i kraft, i fråga om varor ur tulltaxenummer
94.01 eller 94.03 den 1 januari 1992, och i övrigt den 1 januari 1991.

1991:1534

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 § och 11 § 1 den 1 juli
1992, och i övrigt den 1 januari 1992.

1992:1224

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den dag regeringen
bestämmer, och i övrigt den 1 januari 1993. Förbudet i 4 a § andra
stycket gäller inte varor ur tulltaxenummer 86, 87 eller 89.01–89.03
som har tillverkats före den 1 januari 1995.

1994:968

1. Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i
kraft.

2. Importförbudet i 4 a § första stycket gäller från och med den 1
juli 1995 för en kemisk produkt eller en vara som anges i bilaga 1
till denna förordning, i fråga om produkter eller varor ur
tulltaxenummer 39.03, 39.09, 39.21, 39.25, 44.18, 73.08, 76.10,
68.09, 68.10, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 74.11, 84.18.500 och
84.18.990 om produkten eller varan ingår i eller innehåller mjuk
eller hård skumplast som har tillverkats med HCFC som jäsmedel.

3. Importförbudet i 4 a § fjärde stycket gäller från och med den 1
juli 1995 för varor som anges i bilaga 2 till denna förordning, om
varorna innehåller hård skumplast som har tillverkats med HCFC
som jäsmedel. Förordning (1994:2032).

Bilaga 1 till förordningen (1988:716) om CFC och halon m. m.

Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 4 a § första
stycket

———————————————————————-
Tulltaxenummer Varuslag
———————————————————————-

ur 39.03 Polystyren och polyuretan, i obearbetad form
eller
ur 39.09
ur 39.21 Plattor, duk, film, folier och remsor av
polystyren, polyvinylklorid, polyuretan,
polyeten, polypropen och fenoplast

ur 39.23 Artiklar för transport eller förpackning av
ur 39.24 varor, engångsartiklar samt rörisolering av
mjuk skumplast
eller
ur 39.26

ur 39.25, Paneler, väggelement, portar och dörrar
ur 44,18,
ur 73.08
eller
ur 76.10

ur 68.09 Varor för byggnadsändamål
eller
ur 68.10

ur 73.03, Rör av järn eller stål
ur 73.04,
ur 73.05
eller
ur 73.06

ur 74.11 Rör av koppar

ur 84.18.500 Följande varor inkommande i delar: kylskåp andra
eller än av hushållstyp, frysboxar med en rymd ur
84.18.900 av mer än 800 l, frysskåp med en rymd av mer än
900 l, diskar, skyltskåp, montrar o. d. med
kyl- eller frysaggregat samt separat inkommande
delar

ur 94.01 Sittmöbler och liggmöbler samt delar till sådana
möbler
eller
ur 94.03

ur 94.04 Madrasser, dynor och kuddar
Förordning (1994:968).

Bilaga 2 till förordningen (1988:716) om CFC och halon m. m.

Förteckning över varor som avses i 4 a § andra stycket

Tulltaxe- Varuslag
nummer

ur 84.18 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,
elektriska och andra; värmepumpar, andra än
luftkonditioneringsapparater enligt nr 84.15

ur 84.19 Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning,
för behandling av material genom förfaranden som
inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning,
kokning, rostning, destillering, rektifiering,
sterilisering, pastörisering, ångbehandling,
torkning, indunstning, förångning, kondensering eller
avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana
slag som används för hushållsbruk; andra
genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare än
elektriska

ur 85.16 Elektriska genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare

ur 86.03, Järnvägs- och spårvägsvagnar
ur 86.05
eller
ur 86.06

ur 86.09 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för
transport av vätskor, speciellt konstruerade och
utrustade för befordran med ett eller flera slag av
transportmedel

ur 87.02, Bilar och andra motorfordon konstruerade
ur 87.03 huvudsakligen för person- eller godsbefordran
eller
ur 87.04

ur 87.07 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon
enligt nr 87.02–87.04

ur 87.08 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr
87.02–87.04

ur 87.16 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan
mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon
enligt detta nummer

ur 89.01 Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård
skumplast

ur 89.02 Fiskefartyg med isolering av hård skumplast

ur 89.03 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk

ur 89.07 Annan flytande materiel (t. ex. flottar, tankar,
kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
Förordning (1992:1224).