Förordning (1988:722) om engångsbelopp som svarar mot reservpension

SFS nr
1988:722
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:839
Upphävd
2008-01-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om engångsbelopp som svarar
mot rätt till pension förvärvad genom tjänstgöring i försvarets
reserver, i väg- och vattenbyggnadskåren eller i befälsställning i
civilförsvaret (reservpension).

Andra förordningar som innehåller bestämmelser om reservpension skall
tillämpas i den mån inte denna förordning innehåller avvikande
bestämmelser.

2 § Engångsbelopp beräknas på grundval av reservpensionens årsbelopp som
summan av delbelopp A och B.

Delbelopp A fås genom att koefficienten i kolumn A i bilagan till
förordningen multipliceras med summan av pensionens grund- och
tilläggsbelopp. Delbelopp B fås genom att koefficienten i kolumn B i
bilagan multipliceras med summan av pensionens grund- och tilläggsbelopp
sedan det senare minskats med 39 procent av basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

3 § Vid utbetalning med anledning av dödsfall beräknas kapitalvärdet av
reservpensionen enligt 2 §. Vid denna beräkning skall dock för delbelopp
A användas summan av pensionens grundbelopp och hälften av dess
tilläggsbelopp samt för delbelopp B användas summan av pensionens
grundbelopp och hälften av dess enligt 2 § andra stycket minskade
tilläggsbelopp.

4 § Om den som fått ett engångsbelopp, som svarar mot en reservpension,
förvärvar rätt till reservpension för ytterligare tjänstgöring,
tillämpas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Reservpensionen betalas ut utan minskning enligt kungörelsen (1962:661)
angående samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen om
allmän försäkring. Engångsbelopp som svarar mot den nya reservpensionen
beräknas utan att tilläggsbeloppet minskas enligt 2 §.

Vid beräkning av kapitalvärde för utbetalning med anledning av dödsfall
skall för såväl delbelopp A som delbelopp B användas summan av
pensionens grundbelopp och hälften av dess tilläggsbelopp.

Bilaga

Ålder under Koefficienter för engångsbelopp som utbetalats under
kalenderåret
första halvåret andra halvåret

A B A B

47 4,3338 3,1679 4,4533 3,2553
48 4,5764 3,3454 4,7034 3,4382
49 4,8344 3,5339 4,9694 3,6326
50 5,1087 3,7344 5,2523 3,8395
51 5,4007 3,9479 5,5538 4,0598
52 5,7119 4,1754 5,8753 4,2948
53 6,0441 4,4182 6,2186 4,5458
54 6,3991 4,6777 6,5858 4,8142
55 6,7791 4,9555 6,9793 5,1018
56 6,8937 5,4105 6,5934 5,5734
57 6,2853 5,7425 5,9692 5,9179
58 5,6449 6,1001 5,3119 6,2896
59 4,9700 6,4866 4,6186 6,6916
60 4,2574 6,9051 3,8859 7,1275
61 3,5036 7,3594 3,1099 7,6016
62 2,7045 7,8545 2,2864 8,1188
63 1,8550 8,3954 1,4096 8,6851
64 0,9493 8,9888 0,4733 9,3073

Övergångsbestämmelser

1988:722

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Förordningen tillämpas vid utbetalning med anledning av dödsfall om
detta inträffat efter utgången av år 1987.

En pensionstagare, vars reservpension har begynnelsetidpunkten den 1
januari 1985 eller senare, är berättigad att, i stället för de framtida
pensionsutbetalningarna, erhålla skillnaden mellan å ena sidan det
engångsbelopp som han hade kunnat erhålla vid reservpensionens
begynnelsetidpunkt, om denna förordning då hade varit i kraft, och å
andra sidan de utbetalda pensionsbeloppen. Med reservpensionens
begynnelsetidpunkt avses den tidpunkt då pensionen tidigast hade kunnat
börja utbetalas. Ansökan om engångsbelopp enligt denna punkt skall ges
in till statens löne- och pensionsverk före utgången av december 1988.