/r1/ Förordning (1988:723) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988–den 30 juni 1989;

SFS nr
1988:723
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-14

Regeringen föreskriver följande.

1 § För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel
m. m. för tiden den 1 juli 1988–den 30 juni 1989 skall avgifter betalas
enligt följande.

Medel och artiklar Ansöknings- Årlig
avgift/anmäl- avgift
ningsavgift

1. Farmacevtiska specialiteter
a) farmacevtiska specialiteter
som inte avses under b) 28 500 kr 19 300 kr
b) allergenpreparat
per grundextrakt 7 900 kr 6 700 kr
per spädning 550 kr 405 kr

2. Nya indikationer för farma-
cevtiska specialiteter 21 320 kr —

3. Radiofarmacevtiska specia-
liteter 6 100 kr 3 500 kr

4. Naturmedel för injektion 15 800 kr 9 700 kr

5. Naturmedel som inte avses
i 4 3 500 kr 2 000 kr

6. Fabrikssteriliserade engångs-
artiklar för hälso- och sjuk-
vårdsändamål
per artikel 2 400 kr 990 kr
per tillverkare resp. importör — 3 120 kr

7. Diabetestest som tillhanda-
hålls kostnadsfritt 6 000 kr 2 600 kr

2 § Avgifterna skall betalas

för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

för naturmedel av den som har att anmäla varan,

för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller
importören.

3 § Avgifterna skall betalas inom tid och på sätt som socialstyrelsen
bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt
för diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret
efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med
det budgetår då registreringen upphör. För naturmedel för injektion
skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då
socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat
tillhandahållande till och med det budgetår då tillståndet upphör att
gälla. För annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar
skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då
anmälan gjordes till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 § Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning
av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska
specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Övergångsbestämmelser

1988:723

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Årsavgift för budgetåret 1988/89 skall inte betalas

a) för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för
diabetestest som före den 1 augusti 1988 anmälts till socialstyrelsen
för omedelbar avregistrering,

b) för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till
socialstyrelsen före den 1 augusti 1988 om upphörande av tillstånd till
försäljning eller annat tillhandahållande,

c) för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som
enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den
31 juli 1988.