Förordning (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

SFS nr
1988:730
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1211
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1584

Arbetarskyddsverket

1 § Arbetarskyddsverket består av Arbetarskyddstyrelsen och
Yrkesinspektionen.

2 § Arbetarskyddsverket har till uppgift att se till att arbetsmiljö-
och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet,
lagstiftningen om kemikaliekontroll och om tobak efterlevs. Verket
skall lämna råd och upplysningar samt utarbeta och sprida
information i syfte att förbättra arbetsmiljön. Förordning (1993:709).

3 § Myndigheterna inom Arbetarskyddsverket skall samråda med
arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den
utsträckning som behövs för verksamheten.

Arbetarskyddsstyrelsen

Uppgifter

4 § Arbetarskyddsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för
arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete.
Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmyndighet för Yrkesinspektionen.

5 § Arbetarskyddsstyrelsen skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla verksamheten inom
Arbetarskyddsverket,

2. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som
denna ger anledning till,

3. ha den centrala tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet,
lagstiftningen om kemikaliekontroll och tobak,

4. ha den centrala tillsynen över efterlevnaden av
gentekniklagstiftningen såvitt gäller innesluten användning av
genetiskt modifierade mikroorganismer,

5. meddela föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö-,
arbetstids- och gentekniklagstiftningens tillämpning,

6. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,

7. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde,

8. ansvara för den officiella statistiken över arbetsskador och
arbetsmiljö,

9. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador,

10. medverka i den utbildning som Arbetslivsinstitutet bedriver samt
informera institutet om planerat tillsyns- och föreskriftsarbete, och

11. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och
främja företagshälsovårdens utveckling. Förordning (1995:1326).

6 § Arbetarskyddsstyrelsen får meddela förordnande enligt 2 § andra
stycket arbetstidslagen (1982: 673) att denna lag skall tillämpas
såvitt gäller skeppstjänst på fartyg som inte tillhör staten.

7 § Arbetarskyddsstyrelsen får ta betalt för uppgifter som styrelsen
efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador,
om inte annat föreskrivs.

8 § Arbetarskyddsstyrelsen får besluta om skälig ersättning till den
som är anställd vid Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen för
sakskada som har uppstått i tjänsten.

9 § har upphävts genom förordning (1994:682).

Verksförordningens tillämpning

10 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Arbetarskyddsstyrelsen med undantag av

–2, 4, 5, 21 och 33-35 §§, och

–27 § 4 i fråga om regler som beslutas med stöd av 18 §
arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Förordning (1995:1326).

Arbetarskyddsstyrelsens ledning

11 § Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

12 § Arbetarskyddsstyrelsens styrelse består av högst sju
ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är
styrelsens ordförande. Förordning (1995:1326).

13 § har upphävts genom förordning (1995:1326).

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Arbetarskyddsstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

15 § Personalansvarsnämnden vid Arbetarskyddsstyrelsen prövar
frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för tjänstemän
vid Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen.
Förordning (1995:1326).

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen avgöra förvaltningsärenden som avser tillämpning av
arbetsmiljölagstiftningen, lagstiftningen om kemikaliekontroll,
tobakslagen (1993:581) samt gentekniklagstiftningen.

Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta föreskrifter
eller att avgöra sådana förvaltningsärenden som avses i första
stycket såvida beslutet inte är av större vikt.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att besluta
i sådana frågor. Förordning (1995:1326).

Arbetstidsnämnden

17 § Vid Arbetarskyddsstyrelsen finns en arbetstidsnämnd. Nämnden
består av generaldirektören, som är ordförande, och sju andra ledamöter.
För varje partsledamot finns minst två ersättare.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två arbetstagarledamöter
och två arbetsgivarledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

18 § Arbetstidsnämnden avgör ärenden enligt arbetstidslagen (1982:673),
lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med
radiologiskt arbete och bestämmelserna om arbetstid samt natt- och
veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

Nämnden får överlåta åt generaldirektören att avgöra ärenden som inte är
av större vikt. Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman
att avgöra sådana ärenden.

19 § Arbetarskyddsstyrelsen skall innan den beslutar föreskrifter som
riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i
förvaltningsärende av större vikt samråda med representativa
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Förordning (1992:954).

20 § har upphävts genom förordning (1991:2003).

Ärendenas handläggning

21 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, personalansvarsnämnden eller arbetstidsnämnden.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1991:2003).

22 § Om ett ärende i styrelsen eller arbetstidsnämnden är så brådskande
att styrelsen eller nämnden inte hinner sammanträda för att behandla
det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst
så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

23 § Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett ärende som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall berörda
arbetstagarorganisationer ges tillfälle att yttra sig, om det inte
finns särskilda skäl mot detta.

Anställningar m.m.

24 § har upphävts genom förordning (1995:1326).
25 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (1992:954).

26 § Andra ledamöter i arbetstidsnämnden än generaldirektören utses av
arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år. Förordning (1991:2003).

27 § Av ledamöterna i arbetstidsnämnden utses tre efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag av
SAV, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

28 § har upphävts genom förordning (1991:2003).

Yrkesinspektionen

Uppgifter

29 § Yrkesinspektionen är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och
arbetstidsområdet.

30 § Yrkesinspektionen skall särskilt

1. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ
som denna ger anledning till,

2. se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och, inom
arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och tobak
samt med stöd av lagstiftningen meddelade föreskrifter efterlevs,

3. främja tillämpningen av allmänna råd enligt
arbetsmiljölagstiftningen,

4. främja skyddsverksamheten på arbetsställena och bevaka att
arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att
arbetsmiljökraven tillgodoses,

5. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på
arbetsmiljöområdet, och

6. främja företagshälsovårdens utveckling.
Förordning (1993:709).

31 § Yrkesinspektionen skall

1. bedriva inspektionsverksamhet och därvid meddela förelägganden
och förbud enligt 7 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) samt i övrigt
vidta de åtgärder som tillsynen ger anledning till, och

2. medverka i tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen
(1987:10).

Yrkesinspektionen skall vidare bedriva informationsverksamhet, samt
i den utsträckning tillgängliga resurser medger det, förhandsbedöma
förslag till arbetsprocesser och arbetsmetoder, tekniska anordningar
m.m. Förordning (1995:483).

Verksförordningens tillämpning

32 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Yrkesinspektionen:

3 § om myndighetens ledning,

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

23 § om myndighetschefens ställföreträdare,

24 och 25 §§ om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

31 § om myndighetens beslut.

Tillsynsdirektörerna har det ansvar för verksamheten samt de
uppgifter som anges i 6-8 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1995:1326).

Organisation

33 § Yrkesinspektionen är uppdelad på 10 distrikt. De är:

Malmö distrikt som omfattar Skåne län,

Växjö distrikt som omfattar Kronobergs, Blekinge, Jönköpings
och Kalmar län,

Göteborgs distrikt som omfattar Västra Götalands och Hallands
län,

Linköpings distrikt som omfattar Östergötlands och
Södermanlands län,

Örebro distrikt som omfattar Örebro, Värmlands och Västmanlands
län,

Stockholms distrikt som omfattar Stockholms, Uppsala och
Gotlands län,

Falu distrikt som omfattar Dalarnas och Gävleborgs län,

Härnösands distrikt som omfattar Västernorrlands och Jämtlands
län,

Umeå distrikt som omfattar Västerbottens län, och

Luleå distrikt som omfattar Norrbottens län.
Förordning (1998:1584).

34 § Vid varje distrikt finns en tillsynsdirektör, som är chef för
distriktet.

Vid varje distrikt finns också en yrkesinspektionsnämnd.

Yrkesinspektionsnämnden

35 § Yrkesinspektionsnämnden består av högst nio ledamöter,
tillsynsdirektören medräknad. Tillsynsdirektören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs
skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning
(1995:866).

Yrkesinspektionsnämndens ansvar och uppgifter

36 § Yrkesinspektionsnämnden skall

1. delta i planeringen av och följa distriktets verksamhet,

3. avgöra ärenden om samordningsansvar på gemensamt
arbetsställe enligt 7 kap. 6 § arbetsmiljölagen,

4. avgöra ärenden om förelägganden och förbud enligt arbetsmiljö-
och arbetstidslagstiftningen, lagstiftningen om kemikaliekontroll
samt tobakslagen (1993:581),

5. avgöra ärenden om framställning om att döma ut vite eller
åtalsanmälan med anledning av att någon brutit mot ett
föreläggande eller förbud som avses i 4,

6. avgöra om en framställning skall göras till Arbetarskyddsstyrelsen
om att använda tvångsmedel som står till styrelsen förfogande, och

7. följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt i distriktet
fungera som samrådsorgan i frågor om företagshälsovård.

Yrkesinspektionsnämnden får överlåta åt tillsynsdirektören att
avgöra ärenden som avses i 3 och 5. Förordning (1993:709).

Interna föreskrifter

37 § Arbetarskyddsstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda
beslut meddela de föreskrifter som behövs om yrkesinspektionens
organisation och formerna för yrkesinspektionens verksamhet.
Arbetarskyddsstyrelsen får överlämna åt yrkesinspektionen att meddela
sådana föreskrifter.

Ärendenas handläggning

38 § Tillsynsdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av yrkesinspektionsnämnden.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av tillsynsdirektören får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut av Arbetarskyddsstyrelsen.

39 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden eller, efter
bemyndigande i arbetsordningen eller i särskilda beslut, någon annan
tjänsteman vid Yrkesinspektionen. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

Anställningar m.m.

40 § Tjänst som tillsynsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Läkare förordnas av Arbetarskyddsstyrelsen för en bestämd tid.

Övriga tjänster vid yrkesinspektionen tillsätts av
Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsen får överlåta åt
yrkesinspektionen att tillsätta sådana tjänster.

41 § Andra ledamöter i yrkesinspektionsnämnden än tillsynsdirektören
utses av Arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år. Förordning (1992:954).

42 § Förordnande att vara tillsynsdirektörs ställföreträdare meddelas av
rbetarskyddsstyrelsen.

43 § En tjänsteman vid Yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut av
Arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i ett annat distrikt.

Gemensamma bestämmelser

Bisysslor

44 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:
373) lämnas av Arbetarskyddsstyrelsen även i fråga om
tillsynsdirektörerna. Förordning (1995:1326).

Överklagande

45 § Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos
Arbetarskyddsstyrelsen.

46 § Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende
får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än
22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Arbetarskyddsstyrelsens beslut enligt 8 § får inte överklagas.

Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (1998:1133).

Övergångsbestämmelser

1992:1054

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Punkten 7 gäller
fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om bidragsåret 1992 och
tidigare bidragsår.