Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden

SFS nr
1988:731
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1158
Upphävd
1991-08-01

Uppgifter

1 § Arbetsmiljöfonden har till uppgift att genom bidrag från den fond
som avses i 4 kap. 8 § lagen (1981:691) om socialavgifter stödja

1. sådan forskning och utveckling samt utbildning och information som
kan motverka uppkomsten av arbetsskador eller i övrigt bidra till en
förbättrad arbetsmiljö,

2. forskning och utveckling samt utbildning och information beträffande
medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt,

3. verksamheten med regionala skyddsombud,

4. utbildning av styrelserepresentanter för de anställda,

5. arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verksamhet.

2 § Arbetsmiljöfonden skall beakta behovet av samordning av insatserna
för forskning och utveckling samt utbildning och information inom sitt
verksamhetsområde. Arbetsmiljöfonden får själv ta initiativ till
forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

3 § Bidrag till forskning och utveckling skall avse främst sådan
forskning vars resultat kan väntas få praktisk användning inom
arbetslivet och sådant utvecklingsarbete som behövs för att nya tekniska
lösningar skall komma i praktisk tillämpning. Vid bidragsgivningen kan
även beaktas behovet av kontakt med internationell forskning.

Bidrag kan förenas med villkor om skyldighet att återbetala uppburet
belopp i den mån det understödda projektet ger ekonomisk avkastning.

4 § Bidrag till utbildning inom arbetsmiljöområdet skall avse utbildning
av skyddsombud, arbetsledare, tekniska planerare och andra som är med om
att forma arbetsmiljön samt kompletterande utbildning av personal inom
företagshälsovården och arbetsmiljöarbetet i övrigt.

5 § Bidrag till utbildning beträffande medbestämmande i arbetslivet och
andra arbetslivsfrågor skall avse utbildning i syfte att sprida kunskap
om nya regler på arbetsmarknaden och sådana förhållanden i övrigt som är
av betydelse för att utveckla arbetstagarnas medbestämmanderätt.

6 § Bidrag till information skall avse främst information riktad till
stora persongrupper inom arbetslivet.

7 § Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om bidrag till
verksamheten med regionala skyddsombud och till forskningsinitierande
verksamhet.

8 § Arbetsmiljöfonden skall övervaka att bidrag som fonden har beviljat
kommer till avsedd användning. Fonden skall också se till att resultaten
av den forskning och det utvecklingsarbete som bedrivs med stöd av
bidrag från arbetsmiljöfonden offentliggörs på lämpligt sätt.

9 § Arbetsmiljöfonden skall varje år före den 1 april till regeringen
redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens verksamhet
under det följande budgetåret.

Före den 1 december varje år skall arbetsmiljöfonden lämna en berättelse
till regeringen om fondens verksamhet under det senaste budgetåret.

10 § Från arbetsmiljöfonden ställs medel till arbetsmiljöinstitutets
förfogande som bidrag till kostnader för

1. forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetsmiljöområdet som
bedrivs vid institutet,

2. utbildning av personal inom företagshälsovården.

Bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 1 lämnas
enligt särskilda bestämmelser som regeringen fastställer.

Regeringen fastställer årligen det belopp som fonden skall ställa till
arbetsmiljöinstitutets förfogande för utbildning av personal inom
företagshälsovården. Bestämmelser om bidrag till utbildning av personal
inom företagshälsovården meddelas av institutet.

11 § Arbetsmiljöfonden skall, enligt föreskrifter som regeringen
meddelar, lämna arbetsmarknadsorganisationer, branschförbund och andra
liknande sammanslutningar av företag bidrag ur fonden till utbildning,
information samt utvecklings- och försöksverksamhet beträffande frågor
om arbetstagarnas medbestämmanderätt.

Från arbetsmiljöfonden ställs medel till förfogande för
arbetslivscentrum som bidrag till centrets finansiering. Regeringen
fastställer årligen det belopp som skall ställas till centrets
förfogande.

Arbetsmiljöfondens styrelse

12 § Arbetsmiljöfonden har en styrelse som består av högst 15 ledamöter.
En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden skall det finnas en ersättare.

13 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två
arbetsgivarledamöter och två arbetstagarledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Organisation

14 § Vid arbetsmiljöfonden finns ett kansli som leds av en direktör.

Direktören är under styrelsen ansvarig för den löpande verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

15 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på arbetsmiljöfonden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt till beslut i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighets beslut.

16 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
arbetsmiljöfonden.

Ärendenas handläggning

18 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till direktören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av styrelsen.

Direktören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana
ärenden.

19 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

20 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 18 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

21 § Ordförande och andra styrelseledamöter utses av regeringen för en
bestämd tid.

Av ledamöterna utses

tre efter förslag av Landsorganisationen i Sverige

två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation

en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR

tre efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen

en efter förslag av statens arbetsgivarverk

en efter förslag av Landstingsförbundet och

en efter förslag av Svenska kommunförbundet.

Ersättare utses på samma sätt som ledamöterna.

22 § Direktören tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av arbetsmiljöfonden.

Bisysslor

23 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av arbetsmiljöfonden även i
fråga om direktören.

Överklagande

24 § Arbetsmiljöfondens beslut i ärenden om bidrag från
arbetsmiljöfonden får inte överklagas.

Arbetsmiljöfondens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Övriga bestämmelser

25 § Arbetsmiljöfondens medel får placeras i inlåning i bank eller
användas för förvärv av skuldebrev som är utgivna eller garanterade av
svenska staten, kommun, bank, bankägda finansbolag, försäkringsbolag,
hypoteksinstitut eller kreditaktiebolag.

Medlen får även placeras i skuldebrev som är utgivna inom ramen för
låneprogram som är placerat i högsta kreditvärderingskategori av Nordisk
Rating AB. Förordning (1989:1013).

26 § Vid upprättande av årsbokslut skall 12 § förordningen (1979:1212)
med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring tillämpas.

27 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning och bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen
(1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller den som
innehar eller uppehåller tjänsten som direktör.

Övergångsbestämmelser

1988:731

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 då förordningen
(1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden upphör att gälla.

Bestämmelsen i 26 § tillämpas första gången för budgetåret 1987/88.