Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet

SFS nr
1988:732
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:864
Upphävd
1995-07-01

Uppgifter

1 § Arbetsmiljöinstitutet har till uppgift att bedriva och främja
forskning, utbildning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet i syfte
att förbättra arbetsmiljön.

2 § Institutet skall särskilt

1. svara för att kunskaper och kompetens byggs upp inom
arbetsmiljöforskningen,

2. uppmärksamma utvecklingen av den vetenskapliga forskningen inom
institutets verksamhetsområde, såväl nationellt som internationellt,

3. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer så att de
samlade resurserna för arbetsmiljöforskningen utnyttjas effektivt,

4. biträda arbetarskyddsstyrelsen med råd och underlag för föreskrifts-
och tillsynsarbetet samt informera arbetarskyddsstyrelsen om planerat
forskningsarbete,

5. ansvara för utbildningen av företagshälsovårdens personal och bedriva
annan extern utbildning samt medverka i arbetarskyddsstyrelsens
personalutbildning,

6. samverka med arbetarskyddsstyrelsen i frågor om
företagshälsovårdsutbildningen,

7. utarbeta och sprida information om arbetsmiljöforskningen och svara
för ett ansvarsbibliotek för arbetsmiljöfrågor, och

8. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Förordning (1991:2002).

3 § Institutet skall varje år före den 1 december till regeringen
lämna förslag om det bidrag från Arbetsmiljöfonden som under det
följande budgetåret skall ställas till institutets förfogande för
utbildning av personal inom företagshälsovården. Institutet skall
genast underrätta Arbetsmiljöfonden om förslaget.
Förordning (1994:683).

4 § Institutet skall ta ut ersättning för uppdrag som institutet utför,
om inte annat föreskrivs.

5 § Institutet får besluta om skälig ersättning till den som är anställd
vid institutet för sakskada som har uppstått i tjänsten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 13 §.

Myndighetens ledning

7 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning
(1992:941).

Styrelsen

8 § Institutets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Styrelsen utser inom sig en
vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:941).

Organisation

9 § Inom institutet finns enheter med uppgifter rörande
arbetsmiljöforskningen samt de ytterligare enheter som institutet
bestämmer.

10 § har upphävts genom förordning (1994:683).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Personalansvarsnämnden

12 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av chefen för den
administrativa enheten samt chefen för den enhet som frågan rör.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:941).

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 § Styrelsen skall fatta beslut

1. om myndighetens anslagsframställning och årsredovisning, och

2. med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsberättelser och
revisionsrapporter. Förordning (1994:683).

Tjänstetillsättning m. m.

14 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Tjänsten som chef för den administrativa enheten tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Tjänster som professor inrättas och tillsätts av regeringen efter
förslag av institutets styrelse.

Andra tjänster tillsätts av institutet. Förordning (1993:662).

14 a § Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen
(1993:100) skall innehavaren av en tjänst som professor tillhöra
den fakultet som det berörda universitetet eller den berörda
högskolan efter samråd med institutet bestämmer. Professorerna
skall undervisa, handleda och examinera studenter inom
universitetets eller högskolans grundläggande högskoleutbildning
eller forskarutbildning, företrädesvis inom den senare.

I fråga om behörighet och befordringsgrunder gäller föreskrifterna i
4 kap. 8, 15 och 16 §§ högskoleförordningen. Vad som i 16 § sägs
om högskolan skall i stället gälla institutets styrelse. Förordning
(1993:662).

14 b § Tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan.
Ämnet för tjänsten skall bestämmas innan tjänsten kungörs ledig.
Ämnet får inte ändras så länge tjänsten har en och samma
innehavare.

Innan styrelsen avger sitt förslag till tjänst som professor skall den
inhämta förslag från en tjänsteförslagsnämnd vid den fakultet som
tjänstens innehavare skall tillhöra.

De tre ledamöter i tjänsteförslagsnämnden, som avses i 6 kap. 2 § 2
högskoleförordningen (1993:100), skall, trots bestämmelserna i 6
kap. 4 § nämnda förordning, utses av institutets styrelse efter
samråd med berörd fakultetsnämnd.

Vid handläggningen av ärendena i tjänsteförslagsnämnden skall
reglerna i 6 kap. 6–12 §§ högskoleförordningen gälla. Förordning
(1993:662).

14 c § Styrelsens förslag till tjänst som professor skall anslås på
institutets anslagstavla.

Sökandena till tjänst som professor skall beredas tillfälle att yttra
sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget
med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall
därefter överlämna sitt förslag och övriga handlingar i
tillsättningsärendet till regeringen. Förordning (1993:662).

15 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (1992:941).

Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om
tjänst som professor och tjänsten som chef för den administrativa
enheten.

Överklagande

17 § Beslut av institutet om antagning till kurser i företagshälsovård
och andra kurser som institutet anordnar eller beslut enligt 5 § får
inte överklagas.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1988:732

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Förordnande att vara ledamot eller ersättare i styrelsen för institutet
för arbetsmiljöforskning skall efter ikraftträdandet gälla som ett
förordnande i styrelsen för arbetsmiljöinstitutet.

1993:662

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen
(1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid
Arbetsmiljöinstitutet upphör att gälla.

Om en tjänst kungjorts ledig till ansökan före den 1 juli 1993, skall
äldre bestämmelser om tillsättning av och behörighet till tjänsten
tillämpas i tillsättningsärendet.