Förordning (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;

SFS nr
1988:734
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:862
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:862

Uppgifter

1 § Vid Manne Siegbahninstitutet för fysik bedrivs forskning och
utbildning i fysik, särskilt acceleratorbaserad atom-, kärn- och
elementarpartikelfysik med angränsande områden.

2 § har upphävts genom förordning (1992:732).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 19 och 30 §§. Förordning (1992:732).

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Institutets föreståndare är chef för institutet.

/r3/ Styrelsen

5 § Institutets styrelse består av sju personer, föreståndaren
medräknad. Ordföranden utses av regeringen.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i följande frågor:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

8 § Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid, efter
förslag av styrelsen.

En professor vid institutet är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta
sig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare.

9 § Vid institutet finns tjänster som professor som tillsätts med
fullmakt av regeringen. Sådana tjänster tillsätts efter förslag av
styrelsen. Styrelsen skall inhämta yttranden om sökandens vetenskapliga
kompetens från tre sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den
berörda tjänsten omfattar.

Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19 kap. 38 och 67–76 §§
högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som där sägs om organ
inom högskolan skall avse institutets styrelse. Förordning (1990:87).

10 § Vid institutet får inrättas tjänst som professor som tillsätts med
förordnande av institutet. Vid tillsättningen skall bestämmelserna i 19
kap. 38, 77 och 78 §§ högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Det som
där sägs om organ inom högskolan skall avse institutets styrelse.
Förordning (1990:87).

11 § Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall
inte gälla i fråga om tillsättning av tjänst som professor.

12 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall tillämpas på de som innehar tjänster som professor.

13 § Andra tjänster tillsätts av institutet.

14 § För tjänst vid institutet skall motsvarande bestämmelser som för
tjänst vid högskola tillämpas.

15 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas för en bestämd
tid, dock högst tre år. Av dessa utses en av Teknikvetenskapliga
forskningsrådet, två av Naturvetenskapliga forskningsrådet, en av
Universitetet i Stockholm och en av Tekniska högskolan i Stockholm.
Förordning (1992:732).

/r3/ Bisysslor

16 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965 :601) lämnas av institutet även i fråga
om tjänst som tillsätts av regeringen. Förordning (1992:732).

/r3/ Överklagande

17 § Institutets beslut får överklagas hos Överklagandenämnden för
högskolan , om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.

Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får
överklagas hos r egeringen. Skrivelsen med överklagandet ges in till
regeringen och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
anslaget m ed förslaget sattes upp på institutets anslagstavla.
Förordning (1992:732).

18 § Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som
enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklagas hos
statens arbetsgivarverk.

Verkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1992:732

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som
ledamot i institutet under den tid som han har utsetts för.

Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och
som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden
för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e
bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där
tiden för överklagande inte har gått ut vid ikrafttr ädandet.

1993:862

Den som vid ikraftträdandet innehar tjänst vid institutet skall
beredas motsvarande tjänst vid Stockholms universitet eller Kungl.
Tekniska högskolan enligt vad som överenskoms mellan
universitetet och högskolan.