Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor;

SFS nr
1988:740
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:888
Upphävd
1993-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till sådana
skolor med enskild huvudman som motsvarar kommunernas obligatoriska och
frivilliga särskolor (fristående särskolor).

Med redovisningsår avses i förordningen tiden från och med den 1 juli
till och med den 30 juni följande år.

När ett landsting övergångsvis är huvudman för särskolan skall
föreskrifter om kommunen i förordningen i stället avse landstinget.

Hänvisningarna i förordningen till bestämmelser i förordningen
(1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. skall
avse bestämmelserna i deras lydelse vid utgången av år 1992. Förordning
(1992:1464).

Fristående särskolor som fått bidrag redovisningsåret 1985/86

2 § Om huvudmannen för en fristående särskola redovisningsåret 1985/86
har fått bidrag för skolan enligt kungörelsen (1968:350) angående
statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, har
huvudmannen rätt att för senare redovisningsår få bidrag enligt
förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan
m. m. Därvid skall föreskrifterna i 3–5 §§ gälla som villkor för
bidraget.

3 § En fristående särskola som motsvarar den obligatoriska särskolan
skall vara godkänd enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100). Förordning
(1992:1464).

4 § En fristående särskola som motsvarar den frivilliga särskolan skall
stå under tillsyn av Statens skolverk (Skolverket). Förordning
(1992:1464).

5 § Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid skall
huvudmannen fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på
styrelsen för utbildningen. Förordning (1991:963).

Fristående särskolor som får bidrag tidigast från och med
redovisningsåret 1989/90

Inledande föreskrift

6 § Regeringen får förklara huvudmannen för en fristående särskola
berättigad till statsbidrag om regeringen finner att skolan kompletterar
de kommunala särskolorna i något allmännyttigt avseende. Om inte
särskilda skäl föranleder något annat, krävs att skolan har bedrivit sin
verksamhet i minst tre år. Förordning (1992:1464).

Ansökan om att förklaras bidragsberättigad

7 § Om huvudmannen för en fristående särskola vill förklaras berättigad
till statsbidrag för skolan enligt denna förordning, skall huvudmannen
till skolverket lämna in en till regeringen ställd skriftlig ansökan om
sådan förklaring.

Ansökan skall lämnas in senast den 1 mars som infaller sexton månader
innan det tilltänkta första bidragsåret börjar löpa. Förordning
(1991:963).

8 § I ansökningen skall huvudmannen lämna uppgift om

1. hur länge skolan har bedrivit sin verksamhet,

2. vilka årskurser eller motsvarande som skolan omfattar och väntas
komma att omfatta under de närmaste sex redovisningsåren,

3. hur många elever med särskild skolplikt och övriga elever som skolan
har och beräknas ha under de närmaste sex redovisningsåren i olika
årskurser eller motsvarande,

4. hur skolan är organiserad i fråga om ledning, lärare och klasser
eller andra undervisningsgrupper,

5. efter vilka principer psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar
tas emot som elever vid skolan och vilka urvalsprinciper som tillämpas
när det finns flera sökande än platser,

6. hur stora elevavgifterna är och efter vilka grunder de fastställs,

7. skolans läroplan,

8. vad som är kännetecknande för skolan, särskilt om man jämför den med
särskolan.

Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra handlingar
som visar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga företrädare för
huvudmannen.

Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningar, om det
behövs. Förordning (1991:963).

9 § Skolverket skall från huvudmannen för särskolan i den kommun där
skolan bedriver sin verksamhet inhämta de uppgifter som huvudmannen kan
lämna på grundval av sin tillsyn över skolan och som är av betydelse i
ansökningsärendet.

Huvudmannen för särskolan skall också beredas tillfälle att yttra sig
till Skolverket över ansökningen.

Skolverket skall med eget yttrande lämna över handlingarna i
ansökningsärendet till regeringen. Förordning (1992:1464).

Grunder för bidraget

10 § Statsbidrag till kostnader för undervisning och annan verksamhet
som skall förekomma enligt läroplanen lämnas enligt föreskrifterna i
7–10 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för
särskolan m. m. Bidraget lämnas med 95 procent av ett årslönebelopp.

Årslönebeloppet utgör produkten av det sammanlagda antalet veckotimmar
och det veckotimpris per veckotimme som regeringen fastställer för
redovisningsåret för varje skola. Förordning (1992:1464).

11 § I underlaget för bidraget ingår de elever som är berättigade till
särskilda omsorger enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Fastställande av resurser, rekvisition och utbetalning m. m.

12 § Föreskrifterna om fastställande av resurser för undervisning m. m.,
rekvisition och utbetalning m. m. och överklagande i 12, 21, 22, 25–27
och 29 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för
särskolan m. m. skall tillämpas. Förordning (1991:963).

12 a § Inför skolans första bidragsår skall Skolverket göra en
preliminär beräkning av hur stort bidragsbelopp som skolan kan väntas
få. Beräkningarna skall bygga på det beräknade antalet elever vid
höstterminens början, det sammanlagda antalet veckotimmar och det
medelpris per veckotimme som regeringen senast fastställt enligt 10 §
andra stycket.

Vid tillämpningen av föreskrifterna om förskott i 25 § förordningen om
statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m. skall i stället det
preliminärt beräknade bidraget ligga till grund för förskotten.
Förordning (1992:1464).

Särskilda villkor för bidrag

13 § En enligt 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100) godkänd skola skall vara
öppen för alla som enligt lagen får fullgöra sin skolplikt där, om inte
regeringen medger undantag med hänsyn till skolans särskilda karaktär.
Förordning (1991:963).

14 § En fristående särskola som motsvarar den frivilliga särskolan skall
stå under tillsyn av Skolverket. Förordning (1992:1464).

15 § Om det inte finns platser till alla behöriga sökande till den
fristående särskolan skall urvalet ske efter grunder som är godkända av
skolverket. Förordning (1991:963).

16 § Elevavgift som tas ut skall vara skälig med hänsyn till rimliga
kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

17 § Utbildningen skall följa en läroplan som är godkänd av
skolverket. Förordning (1991:963).

18 § Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna
upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill
studera skolans verksamhet.

19 § Särskoleförordningen (1986:573) skall tillämpas. Därvid gäller vad
som sägs i 5 §.

Överklagande

20 § Utöver vad som följer av 2 och 12 §§ får skolverkets beslut
överklagas hos regeringen endast om det gäller:

— godkännande av urvalsgrunder enligt 15 §,

— godkännande av läroplan enligt 17 §. Förordning (1991:963).

Övergångsbestämmelser

1991:963

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1990/91 gäller vad som
föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen
(1991:962) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till
driftkostnader för särskolan m. m.