Förordning (1988:743) med instruktion för Statens konstråd

SFS nr
1988:743
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1597
Upphävd
1997-01-01

Uppgifter

1 § Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga
arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga
myndigheter verka för att konstnärliga värden införlivas med
samhällsmiljön.

2 § Rådet skall lämna statliga, kommunala och landstingskommunala
myndigheter samt enskilda personer och företag information om förvärv av
konstnärliga arbeten som är av betydelse för samhällsmiljön samt i
övrigt om konsten i denna miljö.

Rådet bör även i övrigt informera intresserade om sin verksamhet.

3 § Rådet får anordna tävling om förvärv av konstnärligt arbete.

Sammansättning

4 § Rådet består av nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande. För ledamöterna utom för ordföranden finns
ersättare.

Organisation

5 § Hos rådet finns en sekreterare och ett kansli. Rådets ordförande är
chef för kansliet. Förordning (1991:552).

6 § Rådet får inom sig utse särskilda delegationer för beredning av
ärenden. I en sådan delegation får också sekreteraren hos rådet utses
till ledamot. Rådet får anlita experter och sakkunniga. Förordning
(1991:552).

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på rådet:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:452).

8 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:452).

9 § Rådets ordförande har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 8 § verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:452).

Ärendenas handläggning

10 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fyra andra ledamöter.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

12 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till en eller flera ledamöter eller ersättare för ledamöter eller till
någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av rådet i sammanträde.

När det gäller ordföranden får rådet besluta att till denne överlämna
även sådana ärenden som eljest borde ha prövats av rådet i sammanträde.
Förordning (1991:552).

13 § Innan rådet beslutar om förvärv av sådana konstnärliga arbeten som
skall anbringas fast eller om utförande av tävlingsförslag, skall
berörda myndigheter beredas tillfälle att yttra sig.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 §
inte behöver föredras.

15 § En företrädare för var och en av Statens konstmuseer, Statens
fastighetsverk och Fortifikationsverket har rätt att närvara
vid sammanträden med rådet och delta i rådets överläggningar men
inte i dess beslut. Förordning (1994:389).

Tjänstetillsättningar m. m.

16 § Ledamöter och ersättare för ledamöter utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid. Förordning (1991:552).

17 § Tjänster hos rådet tillsätts av rådet.

Övriga bestämmelser

18 § En ledamot eller en ersättare för ledamot får inte delta i
handläggningen av ett ärende om förvärv av konstnärligt arbete, om han
eller någon närstående till honom ämnar delta eller deltar i tävling som
berör ärendet. Inte heller får han delta i handläggningen av ett ärende
om inköp av konstverk, som utförts av honom eller av någon närstående
till honom, eller om beställning av sådant konstverk hos honom eller hos
någon närstående till honom.

En ledamot eller en ersättare för ledamot skall omedelbart anmäla hos
rådet, om han ämnar delta i tävling som anordnas av rådet. Detsamma
gäller om han vet att någon närstående till honom ämnar delta i en sådan
tävling.