Förordning (1988:744) med instruktion för Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

SFS nr
1988:744
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1602
Upphävd
1997-01-01

Uppgifter

1 § Nämnden har till uppgift att främja internationella kontakter inom
kulturlivet genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk
konst.

I nämndens verksamhet ingår att planlägga och genomföra svenskt
deltagande i biennalutställningarna i Venedig i Italien.

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst tio ledamöter däribland chefen för moderna
museet. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Sekreteraren är anställd hos
statens konstmuseer.

Nämnden får anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:453).

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:453).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden, chefen för moderna museet eller sekreteraren att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden. Överlämnande får inte avse frågor om skiljande från sådant
uppdrag som avses i 3 §.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ärenden som avgörs enligt 8 §
behöver dock inte föredras.

Anställning m.m.

10 § Ledamöter, utom chefen för moderna museet, utses av regeringen för
en bestämd tid, dock högst två år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid, dock högst två år.

Ett förordnande kan förlängas en gång. Om det finns särskilda skäl kan
förordnandet förlängas ytterligare.

Övriga föreskrifter

11 § Nämnden beslutar i frågor om arbetsuppgifter, arbetstidens
förläggning, ledighet och tjänsteresor för nämndens sekreterare. I
övriga personalfrågor beslutar statens konstmuseer.

12 § Andra beslut av nämnden än beslut som rör personalfrågor får inte
överklagas.